SFS 2018:621 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

SFS2018-621.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

Utfärdad den 25 maj 2018

Regeringen föreskriver att 13 kap. 3 § luftfartsförordningen (2010:770) ska
ha följande lydelse.

13 kap.
3 §
En domstol ska genast sända en kopia av dom och uppgift om certifikat
till Transportstyrelsen, om en innehavare av ett flygcertifikat har

1. dömts för
a) brott vid fullgörande av uppgift av betydelse för flygsäkerheten ombord

på ett luftfartyg eller inom markorganisationen,

b) olovligt tillgrepp av luftfartyg eller motordrivet fordon, eller
c) brott mot lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § första,

andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och
spårväg eller 10 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket järnvägslagen
(2004:519),

2. dömts till annan påföljd än böter för brott mot
a) 3 kap. brottsbalken,
b) 4 kap. brottsbalken,
c) 6 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5 eller 6 § brottsbalken eller 6 kap. 1 eller 4 och

15 §§ brottsbalken,

d) 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och

8 kap. 12 § brottsbalken,

e) 13 kap. brottsbalken, eller
f) 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken.
När en domstol meddelar dom eller beslut i ett mål där underrättelse-

skyldighet gäller enligt första stycket, ska domstolen underrätta Transport-
styrelsen.

Om en innehavare av ett flygcertifikat har åtalats för något brott som

anges i första stycket och certifikatet har omhändertagits eller återkallats tills
vidare, ska domstolen omedelbart underrätta Transportstyrelsen om åkla-
garen lägger ned åtalet eller domstolen frikänner den tilltalade.

Läggs förundersökningen ned eller beslutar åklagaren att inte väcka åtal

när ett certifikat har omhändertagits eller återkallats tills vidare, ska den
myndighet som meddelat beslutet sända en underrättelse om detta till
Transportstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

SFS

2018:621

Publicerad
den

1 juni 2018

background image

2

SFS

2018.621

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)