SFS 2018:622 Förordning om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

SFS2018-622.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:786) om internationel a

vägtransporter inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES)
Utfärdad den 24 maj 2018

Regeringen föreskriver att 3 a, 6, 6 a, 7 c–e, 8 och 9 §§ förordningen

(1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES)1 ska ha följande lydelse.

3 a §2 Det bevismaterial som avses i artikel 8.3 i förordning (EG)

nr 1072/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 av den

13 maj 2013, ska vid kontrolltillfället kunna visas upp på begäran av en

polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman tillsammans med en bestyrkt

kopia av ett sådant gemenskapstillstånd och, om det är tillämpligt, ett sådant

förartillstånd som avses i nämnda EU-förordning.

6 §3 Om internationell persontrafik som avses i denna förordning har

drivits utan tillstånd eller om cabotagetrafik har utförts i strid med

förordning (EG) nr 1073/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU)

nr 517/2013, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har

beställt transporten till böter, om han eller hon

1. vid tidpunkten för beställningen kände till eller hade skälig anledning

att anta att tillstånd saknades eller att villkoren för att utföra cabotagetrafiken

inte var uppfyllda, eller

2. beställt transporten av trafikutövaren och uppsåtligen eller av

oaktsamhet inte kontrollerat innehavet av tillstånd vid tidpunkten för

transporten på ett sätt som skäligen kan begäras.

6 a §4 Om internationell godstrafik som avses i denna förordning har

drivits utan tillstånd eller om en transport har utförts i strid med artikel 8 i

förordning (EG) nr 1072/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU)

nr 517/2013, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har

beställt transporten till böter, om han eller hon

1. vid tidpunkten för beställningen kände till eller hade skälig anledning

att anta att tillstånd saknades eller att villkoren i artikel 8 i nämnda EU-

förordning inte var uppfyllda, eller

2. beställt transporten av trafikutövaren och uppsåtligen eller av

oaktsamhet inte kontrollerat innehavet av tillstånd vid tidpunkten för

transporten på ett sätt som skäligen kan begäras.

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:1365.

2

Senaste lydelse 2014:1063.

3

Senaste lydelse 2017:517.

4

Senaste lydelse 2017:517.

SFS 2018:622

Publicerad

den 1 juni 2018

background image

2

SFS 2018:622

7 c §5 Om ett transportföretag ska påföras sanktionsavgift enligt 5 a §, ska

en polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman vid vägkontrollen besluta om

förskott för sanktionsavgiften.

Ett förskott som har beslutats av en polisman eller bilinspektör ska betalas

till Polismyndigheten. Ett förskott som har beslutats av en tulltjänsteman ska

betalas till Tullverket.

7 d §6 Om det förskott som anges i 7 c § inte betalas omedelbart i samband

med kontrollen, ska polismannen, bilinspektören eller tulltjänstemannen

besluta att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden. En polisman,

bilinspektör eller tulltjänsteman får avstå från att fatta ett sådant beslut, om

det finns synnerliga skäl.

Ett beslut enligt första stycket gäller tills förskottet betalats eller, om

sanktionsavgift slutligt påförts utan att förskottet har betalats, denna avgift

har betalats.

7 e §7 Ett beslut om förskott för sanktionsavgift eller att fordonet eller

fordonståget inte får fortsätta färden ska skyndsamt underställas Transport-

styrelsens prövning. Transportstyrelsen ska omedelbart pröva om beslutet

ska bestå.

Om ett beslut om att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden

gäller enligt 7 d §, ska ärendet om sanktionsavgift handläggas utan dröjsmål.

Transportstyrelsen får vid sin handläggning

1. helt eller delvis sätta ned ett förskott som har bestämts för avgiften,

2. upphäva det beslut som gäller enligt 7 d §, om det finns synnerliga skäl.

Punkterna 1 och 2 gäller även när Transportstyrelsen slutligt prövar

påförandet av sanktionsavgift.

8 §8 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Följande beslut får inte överklagas:

1. en polismans, bilinspektörs eller tulltjänstemans beslut enligt 7 c och

7 d §§, och

2. Transportstyrelsens beslut enligt 7 e §.

9 §9 Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna

förordning när det gäl er transporter som avses i förordning (EG) nr 1072/2009,

förordning (EG) nr 1073/2009 och förordning (EG) nr 3298/94.

Polismyndigheten får, efter att ha gett Transportstyrelsen tillfälle att yttra

sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelser i denna

förordning om förskott för sanktionsavgifter som beslutas av polismän eller

bilinspektörer.

Tullverket får, efter att ha gett Transportstyrelsen tillfälle att yttra sig,

meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelser i denna

förordning om förskott för sanktionsavgifter som beslutas av tulltjänstemän.

Polismyndigheten får, efter att ha gett Tullverket tillfälle att yttra sig,

meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelser i denna

förordning om hindrande av fortsatt färd som beslutas av polismän.

5

Senaste lydelse 2015:33.

6

Senaste lydelse 2015:33.

7

Senaste lydelse 2015:33.

8

Senaste lydelse 2014:1439.

9

Senaste lydelse 2014:1440.

background image

3

SFS 2018:622

Tullverket får, efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra sig,

meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelser i denna

förordning om hindrande av fortsatt färd som beslutas av tulltjänstemän.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)