SFS 2018:623 Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

SFS2018-623.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och

vilotider samt färdskrivare, m.m.
Utfärdad den 24 maj 2018

Regeringen föreskriver att 10 kap. 6 och 14 §§ förordningen (2004:865) om

kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. ska ha följande lydelse.

10 kap.
6 §
1 Om det förskott som anges i 5 § inte betalas omedelbart i samband

med kontrollen, ska polismannen eller bilinspektören besluta att fordonet

eller fordonståget inte får fortsätta färden. En polisman eller bilinspektör får

avstå från att fatta ett sådant beslut, om det finns synnerliga skäl.

Ett beslut enligt första stycket gäller tills förskottet betalats eller, om

sanktionsavgift slutligt påförts utan att förskottet har betalats, denna avgift

har betalats.

Ett beslut enligt första stycket ska upphävas om färden återupptas av

någon annan än den som enligt 9 kap. 9 § ska påföras sanktionsavgift.

14 §2 Transportstyrelsens beslut enligt 2 kap. 3 § får överklagas till

regeringen.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol.

Följande beslut får inte överklagas:

1. Polismyndighetens beslut enligt 5 kap. 9 §,

2. en polismans eller bilinspektörs beslut enligt 5 och 6 §§, och

3. Transportstyrelsens beslut enligt 8 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2015:35.

2

Senaste lydelse 2014:1273.

SFS 2018:623

Publicerad

den 1 juni 2018