SFS 2018:624 Förordning om ändring i förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

SFS2018-624.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1993:185) om

arbetsförhållanden vid vissa internationella

vägtransporter
Utfärdad den 24 maj 2018

Regeringen föreskriver att 25 b och 33 §§ förordningen (1993:185) om

arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter ska ha följande

lydelse.

25 b §1 Om det förskott som avses i 25 a § inte betalas omedelbart i

samband med kontrollen, ska polismannen eller bilinspektören besluta att

fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden. En polisman eller

bilinspektör får avstå från att fatta ett sådant beslut, om det finns synnerliga

skäl.

Ett beslut enligt första stycket gäller tills förskottet betalats eller, om

sanktionsavgift slutligt påförts utan att förskottet har betalats, denna avgift

har betalats.

Ett beslut enligt första stycket ska upphävas om färden återupptas av

någon annan än den som enligt 22 a § ska påföras sanktionsavgift.

33 §2 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om

överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Följande beslut får inte överklagas:

1. beslut i fråga om skriftligt prov enligt 7 §,

2. en polismans eller bilinspektörs beslut enligt 25 a och 25 b §§, och

3. Transportstyrelsens beslut enligt 25 d §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2015:32.

2

Senaste lydelse 2013:11.

SFS 2018:624

Publicerad

den 1 juni 2018