SFS 2018:625 Lag om ändring i lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2018-625.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:1226) om ändring i lagen

(2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen

(2011:1244)

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 22 kap. 1 § och 23 kap. 2 § skatte-
förfarandelagen (2011:1244) i stället för lydelsen enligt lagen (2017:1226)
om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen ska ha
följande lydelse.

22 kap.
1 §
I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontroll-
uppgift om

– överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och

3 §§),

– samfällighet (5 och 6 §§),
– räntebidrag (7 §),
– pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),
– avskattning av pensionsförsäkring (10 §),
– tjänstepensionsavtal (11 §),
– underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),
– skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),
– elcertifikat (14 §),
– utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläpps-

minskningar (15 §),

– schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),
– schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder,

fondföretag, specialfonder och utländska specialfonder (17–21 §§),

– investeraravdrag (23 och 24 §§),
– skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §),
– utnyttjande av vissa personaloptioner (26 §), och
– skattereduktion för fackföreningsavgift (27 §).

23 kap.
2 §
Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som avses
i 16 kap. 3 § 4 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20, 21 kap., 22 kap. 2, 3,
9–11, 17–21 och 23–27 §§, 22 a kap. samt 22 b kap. ska även lämnas för
fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.

1 Prop. 2017/18:127, bet. 2017/18:SkU21, rskr. 2017/18:287.

SFS

2018:625

Publicerad
den

1 juni 2018

background image

2

SFS

2018:625

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som

medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)