SFS 2018:626 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2018-626.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen
(1999:1229)2

dels att 1 kap. 11 § och 67 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 67 kap. 9 e–9 h §§ och närmast

efter 67 kap. 9 d § och närmast före 67 kap. 9 e–9 h §§ nya rubriker av
följande lydelse.

1 kap.
11 §
3 Bestämmelser om hur skatten ska beräknas finns i 65 kap.

Bestämmelser om beräkning av skatt på ackumulerad inkomst finns i 66 kap.
Bestämmelser om skattereduktion för underskott av kapital, arbets-

inkomst (jobbskatteavdrag), sjukersättning och aktivitetsersättning, fack-
föreningsavgift, allmän pensionsavgift, sjöinkomst, hushållsarbete och mikro-
produkten av förnybar el finns i 67 kap.

67 kap.
2 §
4 Skattereduktion ska göras för sjöinkomst, allmän pensionsavgift,
arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), sjukersättning och aktivitetsersättning,
fackföreningsavgift, underskott av kapital, hushållsarbete och mikro-
produktion av förnybar el i nu nämnd ordning.

Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt

som beräknats enligt 65 kap., mot statlig fastighetsskatt enligt lagen
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift
enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion
enligt 5–9 d §§ ska dock räknas av endast mot kommunal inkomstskatt.

Fackföreningsavgift
Vilka som kan få skattereduktion
9 e § De som är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskatt-
ningsåret, har rätt till skattereduktion för fackföreningsavgift. Sådan rätt till
skattereduktion har också de som är begränsat skattskyldiga enligt 3 kap.
18 § första stycket 1, 2 eller 3, om deras överskott av förvärvsinkomster i
Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs
av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

1 Prop. 2017/18:127, bet. 2017/18:SkU21, rskr. 2017/18:287.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2017:1212.

4 Senaste lydelse 2017:1212.

SFS

2018:626

Publicerad
den

1 juni 2018

background image

2

SFS

2018:626

Underlag för skattereduktion
9 f § Underlaget för skattereduktionen består av medlemsavgift som
betalas till en sådan arbetstagarorganisation som avses i 6 § första stycket
lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Medlemsavgift till en utländsk arbetstagarorganisation som motsvarar en

sådan organisation som avses i första stycket ska efter begäran medräknas i
underlaget för skattereduktionen.

Första och andra styckena gäller bara om den sammanlagda medlems-

avgiften till en eller flera sådana organisationer uppgår till minst 400 kronor
under beskattningsåret.

Skattereduktionens storlek
9 g § Skattereduktionen uppgår till 25 procent av underlaget.

Obegränsat skattskyldiga under del av beskattningsåret
9 h § De som är obegränsat skattskyldiga bara under en del av beskatt-
ningsåret, har rätt till skattereduktion enligt 9 e–9 g §§ med en tolftedel av
den skattereduktion som skulle ha tillgodoförts dem om de varit obegränsat
skattskyldiga under hela beskattningsåret, för varje kalendermånad eller del
därav under vilken de är obegränsat skattskyldiga.

Om de skattskyldigas överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i

andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott
av förvärvsinkomster i Sverige, ska dock bestämmelserna i 9 e–9 g §§
tillämpas utan de begränsningar som anges i första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Bestämmelserna om skattereduktion i 67 kap. 2 § i den nya lydelsen

och bestämmelserna i de nya 67 kap. 9 e–9 h §§ tillämpas på medlems-
avgifter som betalas efter den 30 juni 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)