SFS 2018:627 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2018-627.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skatteförarandelagen
(2011:1244)

dels att 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 § och 31 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 22 kap. 27 § och 31 kap. 33 c §,

och närmast före 22 kap. 27 § en ny rubrik av följande lydelse.

22 kap.
1 §
2 I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontroll-
uppgift om

– överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag

(2 och 3 §§),

– upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),
– samfällighet (5 och 6 §§),
– räntebidrag (7 §),
– pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),
– avskattning av pensionsförsäkring (10 §),
– tjänstepensionsavtal (11 §),
– underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),
– skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),
– elcertifikat (14 §),
– utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläpps-

minskningar (15 §),

– schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),
– schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fond-

företag, specialfonder och utländska specialfonder (17–21 §§),

– investeraravdrag (23 och 24 §§),
– skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §),
– utnyttjande av vissa personaloptioner (26 §), och
– skattereduktion för fackföreningsavgift (27 §).

Skattereduktion för fackföreningsavgift
27 §
Kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för fackförenings-
avgift enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska dock inte lämnas, om medlemmen i arbetstagar-

organisationen skriftligen har begärt detta hos organisationen.

1 Prop. 2017/18:127, bet. 2017/18:SkU21, rskr. 2017/18:287.

2 Senaste lydelse 2017:1218.

SFS

2018:627

Publicerad
den

1 juni 2018

background image

2

SFS

2018:627

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av arbets-

tagarorganisationer.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om medlemsavgifter som har

betalats till arbetstagarorganisationen under året.

23 kap.
2 §
3 Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som avses
i 16 kap. 3 § 4 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20, 21 kap., 22 kap. 2, 3,
9–11, 17–21 och 23–27 §§, 22 a kap. samt 22 b kap. ska även lämnas för
fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som

medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

31 kap.
1 §
4 I detta kapitel finns bestämmelser om

– uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och

3 §§),

– uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och

godkänna eller lämna (4 och 5 §§),

– uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),
– uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet

(7–15 a §§),

– uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16–19 b §§),
– uppgift om tillkommande belopp (20 §),
– uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21–24 §§),
– uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),
– uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare och delägare ska

lämna (27–29 §§),

– uppgift om tillskott och uttag (30 §),
– uppgift om betalning till utlandet (31 §),
– uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §),
– uppgifter om skattereduktion (33–33 c §§), och
– uppgifter om prissättningsbesked (34 §).

33 c § Den som begär att medlemsavgift till en utländsk arbetstagar-
organisation ska medräknas i underlaget för skattereduktion för fackförenings-
avgift enligt 67 kap. 9 f § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska
lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. De nya bestämmelserna i 22 kap. 27 § och 31 kap. 33 c § och bestäm-

melserna i 23 kap. 2 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på upp-
gifter som avser kalenderåret 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2017:1218.

4 Senaste lydelse 2017:1218.