SFS 2018:628 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

SFS2018-628.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 och 6 §§ lagen (2001:558) om väg-

trafikregister ska ha följande lydelse.

5 §2 I fråga om personuppgifter ska vägtrafikregistret ha till ändamål att

tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet, för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller

annan författning, i fråga om

a) fordonsägare,

b) den som ansöker om, har eller har haft behörighet att framföra fordon

eller luftfartyg enligt körkortslagen (1998:488), luftfartslagen (2010:500),

taxitrafiklagen (2012:211) eller någon annan författning eller den som har

rätt att utöva viss tjänst enligt luftfartslagen,

c) annan person om det behövs för att underlätta handläggningen av ett

körkorts-, förarbevis-, taxitrafik- eller yrkestrafikärende,

d) den som ansöker om, har eller har haft tillstånd att bedriva yrkesmässig

trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009

av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som

ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upp-

hävande av rådets direktiv 96/26/EG, yrkestrafiklagen (2012:210) eller någon

annan författning, taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) eller biluthyr-

ning enligt lagen (1998:492) om biluthyrning,

e) den som ansöker om, har eller har haft färdskrivarkort som avses i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari

2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets för-

ordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring

av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om har-

monisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet,

f) den som har eller har haft yrkeskompetens att utföra transporter enligt

lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller genomgår utbildning för

att få sådan kompetens, eller

g) den som bedriver sådan förvärvsmässig transportverksamhet på väg,

som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006

av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på väg-

transportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85

och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG)

nr 3820/85 eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014,

1

Prop. 2017/18:198, bet. 2017/18:TU14, rskr. 2017/18:314.

2

Senaste lydelse 2014:1021.

SFS 2018:628

Publicerad

den 1 juni 2018

background image

2

SFS 2018:628

2. försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där

uppgifter om personer under 1 a), b) och d) utgör underlag för prövningar

eller beslut,

3. information om fordonsägare för trafiksäkerhets- eller miljöändamål

och för att i den allmänna omsättningen av fordon förebygga brott samt

information om den som har behörighet att framföra fordon för att utreda

trafikbrott i samband med automatisk trafiksäkerhetskontroll,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av information om fordons-

ägare som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

5. uttag av urval för direkt marknadsföring av information om fordons-

ägare, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen

(1998:204),

6. fullgörande av sådan tillsyn som avses i 5 kap. 3 a § fordonslagen

(2002:574), i fråga om fordonsägare och den som är anställd som besikt-

ningstekniker hos ett besiktningsorgan enligt fordonslagen,

7. en utländsk myndighets verksamhet om tillhandahållandet följer av en

internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande

har tillträtt eller av en EU-rättsakt, och

8. fullgörande av skattekontroll med hjälp av redovisningscentraler för taxi-

trafik och fullgörande av til syn över sådana centraler enligt lagen (2014:1020)

om redovisningscentraler för taxitrafik.

6 §3 I vägtrafikregistret förs det in uppgifter som avser

1. motordrivna fordon och släpfordon samt ägare till dessa,

2. a) behörighet enligt körkortslagen (1998:488) att föra fordon,

b) förarutbildning och förarprov,

c) det som i övrigt behövs för tillämpningen av körkortslagen och av

föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen,

3. a) behörighet att föra fordon i taxitrafik och rätten att bedriva yrkes-

mässig trafik, taxitrafik och biluthyrning,

b) det som i övrigt behövs för tillämpningen av förordning (EG)

nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210), taxitrafiklagen (2012:211) och

lagen (1998:492) om biluthyrning samt av föreskrifter som meddelats i

anslutning till lagarna och för tillämpningen av bestämmelser om tillstånd

till internationella person- eller godstransporter,

4. innehav av särskilda behörighetshandlingar som krävs för att föra ett

visst slag av motordrivet fordon eller luftfartyg i andra fall än som avses i

2 a) och 3 a) eller för att utöva viss tjänst eller genomgå viss utbildning,

5. innehav av färdskrivarkort som avses i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 165/2014,

6. utfärdande utbyte, förnyelse, förlustanmälan, återlämnande, giltighet och

återkallelse av färdskrivarkort enligt 5, och som i övrigt behövs för tillämp-

ningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 och

av föreskrifter som meddelats i anslutning till den,

7. genomförande och utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som

i övrigt behövs för att Transportstyrelsen och Styrelsen för ackreditering och

teknisk kontroll ska kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a §

fordonslagen (2002:574),

8. skattekontroll med hjälp av redovisningscentraler för taxitrafik och

uppgifter som i övrigt behövs för fullgörande av tillsyn över sådana centraler

enligt lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik, och

3

Senaste lydelse 2014:1021.

background image

3

SFS 2018:628

9. a) den som bedriver verksamhet som avses i 5 § 1 g), och

b) det som i övrigt behövs för tillämpningen av bestämmelser om kon-

troll av företag enligt förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt

färdskrivare, m.m. eller av föreskrifter som meddelats i anslutning till den.

I registret förs det dessutom in uppgifter som behövs för kontroll av att fel-

parkeringsavgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift betalas och

att influtna medel redovisas samt de uppgifter som behövs för att Transport-

styrelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt

1. lagen (2004:629) om trängselskatt, eller

2. lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg eller föreskrifter som

har meddelats med stöd av den lagen.

Personuppgifter får endast föras in för de ändamål som anges i 5 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)