SFS 2018:629 Lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)

SFS2018-629.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)
Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 2 § yrkestrafiklagen

(2012:210) ska ha följande lydelse.

5 kap.
2 §
Har yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr 1071/2009 eller

denna lag bedrivits utan tillstånd, döms den som yrkesmässigt för egen eller

annans räkning har beställt transporten till böter eller fängelse i högst ett år,

om han eller hon

1. vid tidpunkten för beställningen kände till eller hade skälig anledning

att anta att tillstånd saknades, eller

2. beställt transporten av trafikutövaren och uppsåtligen eller av

oaktsamhet inte kontrollerat innehavet av tillstånd vid tidpunkten för

transporten på ett sätt som skäligen kan begäras.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:209, bet. 2017/18:TU14, rskr. 2017/18:314.

SFS 2018:629

Publicerad

den 1 juni 2018