SFS 2018:631 Lag om ändring i lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

SFS2018-631.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:1437) om åtgärder vid

hindrande av fortsatt färd
Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7–9 §§ lagen (2014:1437) om

åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska ha följande lydelse.

7 §2 Omhändertagande eller klampning får vidtas när ett beslut att

fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden har meddelats enligt

1. 8 b § lagen (1972:435) om överlastavgift,

2. 25 b § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa

internationella vägtransporter,

3. 10 kap. 6 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt

färdskrivare, m.m., eller

4. 7 d § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det inte längre

finns skäl för den och får inte bestå under längre tid än 36 timmar.

8 § Omhändertagande eller klampning får vidtas när ett fordons fortsatta

färd har hindrats enligt

1. 5 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210),

2. 5 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211), eller

3. 7 § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det inte längre

finns skäl för den och får inte bestå under längre tid än 36 timmar.

9 § Omhändertagande eller klampning får vidtas om föraren utgör en

påtaglig fara för trafiksäkerheten och fordonets fortsatta färd har hindrats

enligt

1. 10 kap. 1 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt

färdskrivare, m.m.,

2. 32 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa

internationella vägtransporter, eller

3. 14 kap. 15 § trafikförordningen (1998:1276).

En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det inte längre

finns skäl för den och får inte bestå under längre tid än 36 timmar.

1

Prop. 2017/18:198, bet. 2017/18:TU14, rskr. 2017/18:314.

2

Senaste lydelse 2015:357.

SFS 2018:631

Publicerad

den 1 juni 2018

background image

2

SFS 2018:631

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för omhändertagande eller

klampning som har beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)