SFS 2018:632 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

SFS2018-632.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Utfärdad den 24 maj 2018

Regeringen föreskriver i fråga om jaktförordningen (1987:905)1

dels att 20, 21 och 22 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 20 a och 20 b §§, av följande

lydelse.

20 §2 Trots bestämmelsen i 31 § första stycket jaktlagen (1987:259) gäller
följande.

1. Jakt får bedrivas från båt försedd med motor under förutsättning att

motorn är avstängd och minst en minut förflutit sedan motorn stängts av.

2. Den som jagar för att förebygga skada av vilt får använda ett motor-

drivet fordon vid jakt som bedrivs på särskilt uppdrag av den eller de
kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskydds-
området.

3. Motordrivna fordon får användas vid jakt i vilthägn efter den art som

hägnet är avsett för.

Första stycket 2–3 gäller inte vid jakt som avser vilda fåglar, björn, varg,

järv, lo, utter, mård, iller, bäver, skogshare, sälar, valar, fladdermöss eller som
avser annat vilt som har markerats med N, n eller F i bilaga 1 till artskydds-
förordningen (2007:845).

20 a § Trots bestämmelsen i 31 § första stycket jaktlagen (1987:259) får
en rullstolsburen person med bestående rörelsehinder jaga däggdjur från ett
motordrivet fordon under förutsättning att motorn är avstängd.

Om jakten avser björn, varg, järv, lo, utter, mård, iller, bäver, skogshare,

fladdermöss eller sådant annat vilt som har markerats med N, n eller F i
bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) krävs dock att tillstånd i det
enskilda fallet har meddelats av Naturvårdsverket eller länsstyrelsen. Sådan
jakt får påbörjas när minst fem minuter förflutit sedan motorn stängts av.

Beslut om tillstånd enligt andra stycket meddelas av den myndighet som

i det enskilda fallet prövar om jakt får bedrivas efter björn, varg, järv, lo, utter
och fladdermöss. I övriga fall meddelas sådant tillstånd av länsstyrelsen. Om
flera län är berörda och det är länsstyrelsen som beslutar om tillstånd, prövas
frågan av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av marken är belägen.

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.

2 Senaste lydelse 2007:955.

SFS

2018:632

Publicerad
den

1 juni 2018

background image

2

SFS

2018:632

20 b § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att en rullstolsburen
person med bestående rörelsehinder får jaga vilda fåglar från ett motordrivet
fordon med avstängd motor under de tider som anges i bilaga 1 till denna
förordning (allmän jakttid). Sådan jakt får påbörjas när minst fem minuter
förflutit sedan motorn stängts av. Om flera län är berörda prövas frågan av
länsstyrelsen i det län där huvuddelen av marken är belägen.

21 §3 Utöver vad som följer av 20, 20 a och 20 b §§ får den myndighet som
beslutar om jakten i det enskilda fallet besluta om undantag från förbudet i
31 § första stycket jaktlagen (1987:259) i fråga om jakt efter björn, varg,
järv, lo, utter, valar och fladdermöss samt när det är fråga om jakt som avses
i 24 § eller 31 § första stycket 1 denna förordning. I övriga fall får läns-
styrelsen besluta om sådana undantag. Om flera län är berörda och det är
länsstyrelsen som beslutar om undantag, prövas frågan av länsstyrelsen i det
län där huvuddelen av marken är belägen.

I fråga om vilda fåglar, björn, varg, järv, lo, utter, bäver, mård, iller, skogs-

hare, vikare, valar och fladdermöss samt i fråga om andra vilt levande djur-
arter som har markerats med N, n eller F i bilagan till artskyddsförordningen
(2007:845) får undantag medges endast om

1. det inte finns någon annan lämplig lösning,
2. upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i

dess naturliga utbredningsområde inte försvåras, och

3. undantaget behövs för att en sådan begränsad jakt som avses i 23 c §

ska kunna genomföras eller behövs av något sådant skäl som anges i 23 a §
eller 31 § första stycket denna förordning.

22 §4 Skjutvapen får inte medföras vid färd med motordrivet fordon i terräng.
Om ett skjutvapen förvaras i ett motordrivet fortskaffningsmedel får det inte
finnas ammunition i vapnets patronläge eller magasin.

Första stycket gäller inte
1. bevakningspersonal, militär personal eller en polisman under tjänste-

utövning,

2. vid sådan jakt som bedrivs med stöd av bestämmelserna i 20 § och 20 a §

första stycket, eller

3. när undantag medgetts eller tillstånd meddelats med stöd av 20 a §

andra stycket, 20 b eller 21 §§.

Första stycket första meningen gäller inte heller vid sådan transport av fällt

vilt som sker med stöd av 1 § andra stycket 5 terrängkörningsförordningen
(1978:594).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:474.

4 Senaste lydelse 2014:1232.