SFS 2018:633 Förordning om ändring i förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

SFS2018-633.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:49) om statsbidrag för

stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Utfärdad den 25 maj 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2018:49) om statsbidrag
för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

dels att 3 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

3 § Huvudmannen får för bidragsåret inte minska de egna kostnaderna
per elev för personal i förskoleklassen eller för undervisning och elevhälsa
i grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregående år. Vid
beräkningen av genomsnittet ska hänsyn tas till den allmänna kostnads-
utvecklingen.

Huvudmannen får dock minska kostnaderna om det finns särskilda skäl

på grund av avsevärt förändrade förutsättningar för bidragsåret i för-
hållande till jämförelseåren.

För huvudmän som inte har bedrivit någon verksamhet under minst tre

år före bidragsåret ska jämförelsen i stället avse genomsnittet under den
period huvudmannen bedrivit verksamhet.

8 a § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska till
Statens skolverk vid bidragsårets slut redovisa huvudmannens egna kost-
nader för personal i förskoleklassen och för undervisning och elevhälsa i
grundskolan, utöver statsbidrag, för bidragsåret samt de tre föregående
åren.

9 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska till
Statens skolverk

1. vid bidragsårets slut redovisa de åtgärder som huvudmannen har

använt de tilldelade medlen för, och

2. lämna sådan ekonomisk och annan redovisning som myndigheten

begär.

Bidragsmottagare är skyldiga att medverka i den uppföljning och

utvärdering av verksamheten som beslutas av den myndighet som har fått
regeringens uppdrag att följa upp hur statsbidraget har använts.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 i fråga om 8 a § och i

övrigt den 15 juni 2018.

SFS

2018:633

Publicerad
den

1 juni 2018

background image

SFS

2018:633

2

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)