SFS 2018:634 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

SFS2018-634.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:259) om

miljösanktionsavgifter

Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2012:259) om miljösanktions-
avgifter ska införas två nya paragrafer, 7 kap. 17 och 18 §§, och närmast före
7 kap. 17 § en ny rubrik av följande lydelse.

7 kap.
Svavelförordningen
17 §
För en överträdelse av 20 eller 21 § svavelförordningen (2014:509)
genom att i ett fartygs motor eller motorer använda ett marint bränsle med

1. en svavelhalt som är högre än 0,10 viktprocent men högst 0,20 vikt-

procent ska en miljösanktionsavgift betalas

a) med 5 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt

är högst 10 000 kilowatt,

b) med 10 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt

är högre än 10 000 kilowatt men högst 25 000 kilowatt, och

c) med 20 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt

är högre än 25 000 kilowatt,

2. en svavelhalt som är högre än 0,20 viktprocent men högst 1,00 viktpro-

cent ska en miljösanktionsavgift betalas

a) med 50 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt

är högst 10 000 kilowatt,

b) med 100 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt

är högre än 10 000 kilowatt men högst 25 000 kilowatt, och

c) med 200 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt

är högre än 25 000 kilowatt, eller

3. en svavelhalt som är högre än 1,00 viktprocent ska en miljösanktions-

avgift betalas

a) med 300 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt

är högst 10 000 kilowatt,

b) med 400 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt

är högre än 10 000 kilowatt men högst 25 000 kilowatt, och

c) med 500 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt

är högre än 25 000 kilowatt.

SFS

2018:634

Publicerad
den

5 juni 2018

background image

2

SFS

2018:634

18 § För en överträdelse av 23 § 1 svavelförordningen (2014:509) genom
att i ett fartygs motor eller motorer använda ett marint bränsle med en svavel-
halt som överstiger den tillåtna ska en miljösanktionsavgift betalas

1. med 300 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt

är högst 10 000 kilowatt,

2. med 400 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt

är högre än 10 000 kilowatt men högst 25 000 kilowatt, och

3. med 500 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt

är högre än 25 000 kilowatt.

Denna förordning träder i kraft den 3 september 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)