SFS 2018:635 Förordning om ändring i svavelförordningen (2014:509)

SFS2018-635.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i svavelförordningen (2014:509)

Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 47 § och rubriken närmast före 47 § svavelförord-
ningen (2014:509) ska ha följande lydelse.

Straff, förverkande och sanktionsavgifter
47 §
Bestämmelser om straff och förverkande finns i 29 kap. miljöbalken.
Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i 30 kap. miljöbalken och i
förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Denna förordning träder i kraft den 3 september 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS

2018:635

Publicerad
den

5 juni 2018