SFS 2018:637 Förordning om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)

SFS2018-637.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)

Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) ska
ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
1 För sjötrafik inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon
tillämpas, om inte annat anges i 3 §, den i London den 20 oktober 1972
avslutade konventionen om internationella regler till förhindrande av
kollisioner till sjöss (de internationella sjövägsreglerna) med de ändringar
som beslutades av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) den
19 november 1981, den 19 november 1987, den 19 oktober 1989, den
4 november 1993, den 29 november 2001, den 29 november 2007 och den
4 december 2013. Konventionen med 1981, 1987, 1989, 1993, 2001 och
2007 års ändringar publiceras i svensk översättning i Transportstyrelsens
författningssamling.

Denna förordning träder i kraft den 10 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:646.

SFS

2018:637

Publicerad
den

5 juni 2018