SFS 2018:639 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

SFS2018-639.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver i fråga om jaktförordningen (1987:905)1

dels att nuvarande 15 a och 15 b §§ ska betecknas 15 c och 15 d §§,

dels att 2, 15, 15 d, 40 a, 40 b, 40 c och 58 §§ och bilaga 1 och 4 ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 15 a, 15 b och 15 e §§, av

följande lydelse.

2 § Jakt efter vilt av olika slag är tillåten under de tider av jaktåret (den

1 juli–den 30 juni) som anges i bilaga 1 till denna förordning (allmänna

jakttider). Ingrepp får dock inte göras i fåglarnas bon. Deras ägg får inte

heller tas eller förstöras.

Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om en begränsning av den

allmänna eller särskilda jakttiden för viss viltart om det behövs med hänsyn

till snö-, is- eller temperaturförhållandena.

Naturvårdsverket ska minst en gång vart sjätte år se över de jakttider som

regleras i denna förordning och vid behov föreslå ändringar till regeringen.

15 §2 Naturvårdsverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet

besluta om användning av andra jaktmedel än vad som följer av denna

förordning.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta

om undantag från kravet i 12 a § att fångat vilt omedelbart ska avlivas eller

återges friheten.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om åtling för jakt efter vildsvin

vid åtelplatser för vildsvin som anordnats för ändamålet (åteljakt).

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet besluta om undantag från kravet

i 11 § att fångstredskap ska vara av godkänd typ. Naturvårdsverket får

meddela föreskrifter om de fall då sådana undantag får beviljas.

15 a § Naturvårdsverket eller, om beslutet fattas av länsstyrelsen, läns-

styrelsen får i det enskilda fallet besluta om undantag från förbudet att vid

jakt använda belysning utöver vad som är tillåtet enligt 14 §, om det är fråga

om skyddsjakt, licensjakt eller jakt som avses i 31 § första stycket.

Naturvårdsverket eller, om beslutet fattas av länsstyrelsen, länsstyrelsen

får i det enskilda fallet besluta om undantag från förbudet enligt 10 § andra

stycket att använda halvautomatiska vapen med magasinkapacitet som

1

Förordningen omtryckt 2000:1216.

Senaste lydelse av 15 a § 2010:474.

2

Senaste lydelse 2013:886.

SFS 2018:639

Publicerad

den 5 juni 2018

background image

2

SFS

överstiger två patroner, om det är fråga om skyddsjakt eller licensjakt efter

björn.

Om beslutet fattas av länsstyrelsen och flera län är berörda, prövas frågan

av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av marken är belägen.

15 b § Naturvårdsverket får utöver vad som anges i 15 § och 15 a § andra

stycket i det enskilda fallet besluta om undantag från förbudet i 10 § andra

stycket att använda vissa jaktmedel och metoder.

15 d §3 I fråga om vilda fåglar, björn, varg, järv, lo, utter, bäver, mård, iller,

skogshare och fladdermöss samt i fråga om annat vilt som i bilaga 1 till

artskyddsförordningen (2007:845) har markerats med N, n eller F får

föreskrifter eller beslut enligt 15 §, 15 a § första stycket, 15 b § eller 15 c §

denna förordning meddelas endast om

1. det inte finns någon annan lämplig lösning,

2. upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i

dess naturliga utbredningsområde inte försvåras, och

3. föreskriften eller beslutet behövs av något sådant skäl som anges i

23 a § eller 31 § första stycket denna förordning.

15 e § I fråga om jakt efter björn får beslut enligt 15 a § andra stycket

meddelas endast om

1. det inte finns någon annan lämplig lösning,

2. upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i

dess naturliga utbredningsområde inte försvåras, och

3. undantaget är lämpligt med hänsyn till stammarnas storlek och

sammansättning samt tillämpas selektivt och under strängt kontrollerade

förhållanden.

40 a §4 Ersättning får lämnas ur viltvårdsfonden för

1. Polismyndighetens kostnader för att eftersöka eller på något annat sätt

spåra, döda eller omhänderta djur av sådan art som avses i 33 §, och

2. kostnader med anledning av en anmälan enligt 36 §.

Ersättning ur fonden får även lämnas till den som har hjälpt Polis-

myndigheten vid eftersök, dock inte till den som har skadskjutit det djur som

eftersöktes eller till deltagarna i det jaktlag som han eller hon tillhör.

Frågor om ersättning prövas av Polismyndigheten.

Naturvårdsverket får, efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra

sig, meddela föreskrifter om sådan ersättning.

Om ett djur överlämnas till Naturhistoriska riksmuseet, en institution för

forskning eller undervisning, Statens veterinärmedicinska anstalt eller annan

mottagare, ersätts kostnaderna för överlämnandet av mottagaren.

40 b §5 Polismyndigheten prövar frågor om ersättning för Polismyndig-

hetens kostnader för eftersök enligt 40 § andra stycket och om ersättning till

den som har hjälpt Polismyndigheten vid ett sådant eftersök.

Naturvårdsverket får, efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra

sig, meddela föreskrifter om sådan ersättning.

3

Senaste lydelse av tidigare 15 b § 2010:474.

4

Senaste lydelse 2017:1255.

5

Senaste lydelse 2017:1255.

2018:639

background image

3

SFS

40 c §6 Om frilevande vilt anträffas så skadat eller i en sådan belägenhet

att det snarast bör avlivas av djurskyddsskäl, får djuret avlivas även om det

är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark.

58 §7 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Följande beslut enligt denna förordning får inte överklagas:

1. Naturvårdsverkets beslut i ett överklagat ärende,

2. länsstyrelsens beslut enligt 4 § om beslutet avser något annat än

registrering av kronhjortsområde,

3. Naturvårdsverkets eller länsstyrelsens beslut enligt 9 § andra eller

tredje stycket,

4. Naturvårdsverkets eller länsstyrelsens beslut enligt 15 §, 15 a § första

stycket och 15 b §,

5. Naturvårdsverkets beslut enligt 24 a §,

6. Polismyndighetens beslut enligt 30 §,

7. Naturvårdsverkets beslut enligt 38 §,

8. Polismyndighetens beslut i frågor om ersättning enligt 40 a § tredje

stycket eller 40 b §,

9. länsstyrelsens beslut enligt 47 § första stycket, och

10. länsstyrelsens beslut enligt 52 d §.

Andra beslut av länsstyrelsen än de som anges i 1–4 nedan får överklagas

till Naturvårdsverket:

1. beslut som anges i andra stycket,

2. beslut om avgift enligt 52 b och 52 c §§,

3. beslut om jakt efter vilda fåglar eller beslut om jakt efter björn, varg,

järv, lo eller någon annan art som har markerats med N eller F i bilaga 1 till

artskyddsförordningen (2007:845), och

4. beslut om undantag eller tillstånd enligt 15 a § andra stycket, 20 a §

andra stycket, 20 b eller 21 §§.

Andra beslut av Polismyndigheten än de som anges i andra stycket får

överklagas till länsstyrelsen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har

meddelats före den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

6

Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2017:1255.

7

Senaste lydelse 2017:1255.

2018:639

background image

4

SFS

Bilaga 18

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Allmänna jakttider

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Slag av vilt Område Jakttid
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dovhjort – hind

och kalv

Södermanlands län

Östergötlands län

Kalmar län

Skåne län

Västra Götalands

län

Örebro län

den 21 okt.–den

15 nov.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 22.

9)

Kronhjort

Skåne län

andra måndagen i

okt.–den 31 jan.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


Jakt i kronhjortsområde och kronhjortsskötselområde, se bilaga

3.

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 22 och 23.

10)

Rådjur

Hela landet utom

Västernorrlands,

Jämtlands,

Västerbottens och

Norrbottens län

den 1 okt.–den

31 jan.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

8

Senaste lydelse 2017:1255.

2018:639

background image

5

SFS

Bilaga 49

Jakt för att förebygga skador av vilt

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

22)

Om det behövs för att

förebygga skada, får årskalv

av dov- och kronhjort som

uppträder vid fält med

oskördad gröda jagas i hela

landet utom Skåne och

Gotlands län

den 1 juli–den 15 april.

23)

Årskalv av kronhjort som

orsakar stamskada på barrträd

får jagas i hela landet utom

Skåne och Gotlands län

den 1 juli–den 15 april.

9

Senaste lydelse 2017:1255.

2018:639