SFS 2018:640 Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

SFS2018-640.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1995:665) om revisorer ska ha

följande lydelse.

4 §1 För att sökanden ska få avlägga revisorsexamen krävs att han eller

hon har

1. avlagt kandidatexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen

(1993:100) eller genomgått någon annan motsvarande utbildning med god-

känt resultat, och

2. genomgått en praktisk utbildning under tre år, som särskilt omfattar

revision av årsredovisningar och koncernredovisningar eller liknande redo-

visningshandlingar.

Den praktiska utbildningen ska under minst två år ha fullgjorts i en stat

inom EES under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor, eller

av en fysisk person som får utföra lagstadgad revision i en stat inom det

området. Den resterande delen av den praktiska utbildningen ska ha full-

gjorts på samma sätt eller i en annan stat under handledning av en fysisk

person som får utföra lagstadgad revision utan behörighetsbegränsningar i

den staten och som Revisorsinspektionen bedömer som lämplig att vara

handledare.

Den som är godkänd revisor får avlägga revisorsexamen om han eller hon

har varit godkänd under sammanlagt minst sju år, även om kraven enligt

första och andra styckena inte är uppfyllda.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Jacob Aspegren

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2016:1344. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS 2018:640

Publicerad

den 5 juni 2018