SFS 2018:641 Lag om ändring i miljöbalken

SFS2018-641.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i miljöbalken

Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om miljöbalken

dels att 17 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 9 kap. 6 i §, av följande lydelse.

9 kap.
6 i §
Tillstånd får inte ges till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning,
provbrytning, bearbetning eller fysikalisk eller kemisk anrikning av uran-
haltigt material om gruvdriften eller gruvanläggningen utgör en kärnteknisk
anläggning som kräver tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verk-
samhet.

17 kap.
1 §
2 Regeringen ska pröva tillåtligheten av nya verksamheter av följande
slag:

1. anläggningar för kärnteknisk verksamhet som prövas av regeringen

enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt anläggningar för att
bryta ämnen som kan användas för framställning av kärnbränsle,

2. allmänna farleder, och
3. geologisk lagring av koldioxid, om verksamheten inte avser lagring för

forskningsändamål av mindre än 100 000 ton koldioxid.

Trots första stycket 1 ska regeringen inte pröva tillåtligheten av verksam-

heter som är förbjudna enligt 9 kap. 6 i §.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2017/18:212, bet. 2017/18:NU13, rskr. 2017/18:277.

2 Senaste lydelse 2012:442.

SFS

2018:641

Publicerad
den

5 juni 2018