SFS 2018:643 Förordning om ändring i mineralförordningen (1992:285)

SFS2018-643.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i mineralförordningen (1992:285)

Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 51 § mineralförordningen (1992:285)1 ska ha föl-
jande lydelse.

51 § Den som innehar en bearbetningskoncession för torium, stenkol, olja
eller gasformiga kolväten ska föra journal över undersökningsarbete och
bearbetning. Sveriges geologiska undersökning får meddela närmare före-
skrifter om journalföringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Pontus Söderström
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2005:162.

SFS

2018:643

Publicerad
den

7 juni 2018