SFS 2018:645 Lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

SFS2018-645.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska

biprodukter
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:805) om foder

och animaliska biprodukter

dels att 29–31 och 33 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 29 § ska sättas närmast före 28 a §,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 28 a och 30 a–f §§,

och närmast före 30 a § en ny rubrik av följande lydelse.

28 a § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt

eller av oaktsamhet

1. producerar, bearbetar, distribuerar eller på något annat sätt handhar,

eller märker, marknadsför eller presenterar, foder eller fodertillsatser, eller

utfodrar djur med foder, på ett sätt som orsakar eller kan orsaka en fara för

människors eller djurs liv eller hälsa,

2. samlar in, bearbetar eller på något annat sätt handhar animaliska bipro-

dukter eller därav framställda produkter på ett sätt som orsakar eller kan

orsaka en fara för människors eller djurs liv eller hälsa,

3. inte vidtar åtgärder i samband med produktion, bearbetning, distribu-

tion, utfodring eller annat handhavande av foder, animaliska biprodukter

eller därav framställda produkter och därigenom föranleder att ett foder, en

animalisk biprodukt eller en därav framställd produkt utgör eller kan komma

att utgöra en fara för människors eller djurs liv eller hälsa,

4. brister när det gäller att märka, marknadsföra, eller presentera ett foder

eller en fodertillsats och därigenom föranleder att ett foder eller en foder-

tillsats utgör eller kan komma att utgöra en fara för människors eller djurs

liv eller hälsa,

5. i större omfattning märker, marknadsför eller presenterar ett foder eller

en fodertillsats på ett sätt som är eller kan vara vilseledande, eller

6. brister när det gäller åtgärder för identifiering och därigenom på ett om-

fattande eller annars särskilt allvarligt sätt orsakar att möjligheten att spåra

ett foder, en fodertillsats, en animalisk biprodukt eller därav framställda

produkter försvåras eller kan komma att försvåras.

29 §2 Till böter döms den som, om gärningen inte ska leda till ansvar enligt

28 a §, med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot en föreskrift eller ett beslut som meddelats med stöd av 5 §

tredje stycket, 9 eller 11 §,

1

Prop. 2017/18:165, bet. 2017/18:MJU20, rskr. 2017/18:313.

2

Senaste lydelse 2011:410.

SFS 2018:645

Publicerad

den 7 juni 2018

background image

2

SFS 2018:645

2. bryter mot 8 §, eller

3. inte fullgör sina skyldigheter enligt 21 § första stycket 1.

Till böter döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot

skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EU-bestämmelser som kom-

pletteras av lagen. Detta gäller dock inte om överträdelsen avser bestämmel-

ser om myndighetsutövning.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

30 § Om en gärning är belagd med straff i brottsbalken eller i lagen

(2000:1225) om straff för smuggling ska det inte dömas till ansvar enligt

28 a eller 29 §.

Det ska inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas

av ett föreläggande om vite om gärningen ligger till grund för en ansökan

om utdömande av vitet.

Det ska inte dömas till ansvar enligt 29 § om gärningen kan leda till en

sanktionsavgift enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 30 a §.

Sanktionsavgifter
30 a §
Regeringen får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift ska

betalas av den som

1. påbörjar en verksamhet som är registreringspliktig utan att någon

anmälan om registrering har gjorts, eller

2. brister när det gäller att uppfylla krav på journalföring eller annan

dokumentation.

Avgiftens storlek ska framgå av regeringens föreskrifter. Avgiften ska upp-

gå till minst 1 000 kronor och högst 100 000 kronor. När regeringen meddelar

föreskrifter om avgiftens storlek ska hänsyn tas till hur allvarlig överträdel-

sen är och till betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser.

Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.

30 b § En sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte är upp-

såtlig eller oaktsam.

Någon sanktionsavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt. Vid pröv-

ningen av denna fråga ska det särskilt beaktas

1. om överträdelsen berott på sjukdom som medfört att den avgifts-

skyldige inte förmått att på egen hand göra det som han eller hon varit

skyldig att göra och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra

det,

2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgifts-

skyldige varken kunnat förutse eller borde ha förutsett och inte heller kunnat

påverka, eller

3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika överträdelsen.

30 c § Kontrollmyndigheten prövar frågor om sanktionsavgifter.

Innan kontrollmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket

riktas mot ges tillfälle att yttra sig. Om så inte har skett inom två år från det

att överträdelsen skedde får någon sanktionsavgift inte beslutas.

30 d § Det ska inte beslutas om sanktionsavgift för en överträdelse som

omfattas av ett föreläggande om vite om överträdelsen ligger till grund för

en ansökan om utdömande av vitet.

background image

3

SFS 2018:645

30 e § Ett beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbal-

ken när det har fått laga kraft.

30 f § En beslutad sanktionsavgift faller bort om beslutet inte har verk-

ställts inom fem år från det att beslutet har fått laga kraft.

31 §3 Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrif-

ter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser

som kompletteras av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

En kommunal nämnds beslut om sanktionsavgift överklagas dock till

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

33 § En myndighet får bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även

om det överklagas. Detta gäller dock inte beslut om sanktionsavgift.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som har skett före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

3

Senaste lydelse 2011:410.