SFS 2018:646 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2018-646.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 77 kap. 16 § socialförsäkringsbalken

ska ha följande lydelse.

77 kap.
16 §
En annan efterlevandepension än barnpension får inte lämnas för

längre tid tillbaka än tre månader före ansökningsmånaden. Barnpension får

inte lämnas för längre tid tillbaka än två år före ansökningsmånaden.

Efterlevandestöd får inte lämnas för längre tid tillbaka än sex månader

före ansökningsmånaden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökan om efterlevandestöd

som har kommit in till Pensionsmyndigheten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:150, bet. 2017/18:SfU27, rskr. 2017/18:329.

SFS 2018:646

Publicerad

den 7 juni 2018