SFS 2018:647 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2018-647.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 10 kap. 11 §, 13 kap. 33 §, 27 kap. 1, 21–23, 27–29, 31, 32, 39

och 40 §§, 28 a kap. 1, 16 och 17 §§ och rubrikerna närmast före 27 kap.

27 § och 28 a kap. 16 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 40 kap. 4 § ska lyda ”Sjukpenning vid

karensavdrag och för karensdagar”,

dels att det ska införas en ny paragraf, 27 kap. 27 a §, av följande lydelse.

10 kap.
11 §
2 Det som i denna balk i övrigt eller i annan författning föreskrivs om

sjukpenning enligt 25–28 kap. gäller i tillämpliga delar även i fråga om

graviditetspenning, med undantag av bestämmelserna i

25 kap. 5 § om bortseende från inkomst av anställning och annat för-

värvsarbete överstigande 8,0 prisbasbelopp,

27 kap. 5 § om ersättning för merutgifter,

27 kap. 27 §, 27 a § och 28 b § första stycket om karensavdrag och

karensdagar,

27 kap. 29–33 a §§ om karenstid, och

28 kap. 7 § 2 om beräkningsunderlag för sjukpenning på fortsättnings-

nivån.

Vid beräkning av graviditetspenning ska det vid beräkningen av den sjuk-

penninggrundande inkomsten bortses från inkomst av anställning och annat

förvärvsarbete till den del summan av dessa inkomster överstiger 7,5 pris-

basbelopp. Det ska vid denna beräkning i första hand bortses från inkomst

av annat förvärvsarbete.

För hel graviditetspenning motsvarar ersättningsnivån beräkningsunder-

laget för sjukpenning på normalnivån enligt 28 kap. 7 § 1 grundat på en

sjukpenninggrundande inkomst beräknad enligt första och andra styckena.

13 kap.
33 §
3 Tillfällig föräldrapenning beräknas enligt bestämmelserna om sjuk-

penning på normalnivån och sjukpenninggrundande inkomst i 25–28 kap.

samt 34–38 §§ i detta kapitel, dock med undantag av bestämmelserna i

25 kap. 5 § om bortseende från inkomst av anställning och annat för-

värvsarbete överstigande 8,0 prisbasbelopp,

1

Prop. 2017/18:96, bet. 2017/18:SfU24, rskr. 2017/18:311.

2

Senaste lydelse 2017:1305.

3

Senaste lydelse 2017:1305.

SFS 2018:647

Publicerad

den 7 juni 2018

background image

2

SFS

27 kap. 27 §, 27 a § och 28 b § första stycket om karensavdrag och

karensdagar,

27 kap. 29–33 a §§ om karenstid, och

28 kap. 7 § 2 om beräkningsunderlag för sjukpenning på fortsättnings-

nivån.

Vid beräkning av tillfällig föräldrapenning ska det vid beräkningen av den

sjukpenninggrundande inkomsten bortses från inkomst av anställning och

annat förvärvsarbete till den del summan av dessa inkomster överstiger

7,5 prisbasbelopp. Det ska vid denna beräkning i första hand bortses från

inkomst av annat förvärvsarbete.

För hel tillfällig föräldrapenning motsvarar ersättningsnivån förälderns

beräkningsunderlag för sjukpenning på normalnivån enligt 28 kap. 7 § 1

grundat på en sjukpenninggrundande inkomst beräknad enligt första och

andra styckena (beräkningsunderlaget).

27 kap.

1 §4 I detta kapitel finns bestämmelser om

rätten till sjukpenning i 2–8 §§,

samordning med sjuklön i 9 §,

sjukpenning för anställda och vissa andra vid kortare sjukdomsfall,

m.m. i 10–16 §§,

sjukanmälan i 17 och 18 §§,

ersättningsnivåer i 19 §,

förmånstiden och karens i 20–38 §§,

allmänt högriskskydd i 39 och 39 a §§,

särskilt högriskskydd i 40–44 §§,

förmånsnivåer och arbetsförmåga i 45 §,

bedömning av arbetsförmågans nedsättning (rehabiliteringskedjan) i

46–55 b §§, och

arbetsgivarinträde m.m. i 56–61 §§.

21 § Sjukpenning på normalnivån lämnas för högst 364 dagar under en

ramtid som omfattar de 450 närmast föregående dagarna. Om ett avdrag en-

ligt 27 § ska göras och sjukperioden inleds med sjukpenning, ska den första

dagen med sjukpenning inte räknas in i de 364 dagar som sjukpenning får

lämnas för på normalnivån under ramtiden.

22 §5 Om den försäkrade inom ramtiden redan har fått sjukpenning för

maximalt antal dagar på normalnivån, kan sjukpenning lämnas enligt be-

stämmelserna i 24 §. Vid beräkningen av antalet dagar med sjukpenning på

normalnivån anses som sådana dagar även dagar med

1. sjukpenning på fortsättningsnivån, och

2. rehabiliteringspenning enligt 31 kap.

Som dagar med sjukpenning på normalnivån räknas vidare tretton dagar

under sådana perioder som avses i 26 § andra stycket.

23 §6 Om den försäkrade har en allvarlig sjukdom lämnas sjukpenning på

normalnivån trots att sådan sjukpenning redan har lämnats för maximalt an-

tal dagar under ramtiden. I sådant fall tillämpas inte bestämmelserna i 22

och 24 §§.

4

Senaste lydelse 2012:932.

5

Senaste lydelse 2011:1513.

6

Senaste lydelse 2011:1513.

2018:647

background image

3

SFS

Det som föreskrivs i första stycket gäller när den försäkrades arbets-

förmåga till minst en fjärdedel är nedsatt till följd av en allvarlig sjukdom.

Karensavdrag och karensdagar

27 §7 Om sjukperioden inleds med sjukpenning som svarar mot inkomst

av anställning och inte något annat följer av 27 a §, 28 §, 28 b §, 39 §, 39 a §

eller 40–44 §§ ska ett karensavdrag göras från och med den första dagen

med sjukpenning.

Om sjukpenningen ska kalenderdagsberäknas

under de första 14 dagarna

i en sjukperiod, görs ett karensavdrag som motsvarar ersättningen för en hel

dag med sjukpenning.

Om sjukpenningen ska arbetstidsberäknas under de första 14 dagarna i en

sjukperiod, görs ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av den sjuk-

penning som den försäkrade genomsnittligen beräknas få under en vecka.

27 a § För sjukpenning som svarar mot inkomst av annat förvärvsarbete

gäller att sjukpenning inte lämnas under de första sju dagarna i en sjukperiod

(karensdagar) om inte karenstid har anmälts enligt 29 § första stycket.

Bestämmelser om karenstid i stället för karensdagar finns i 29–31 §§.

28 §8 Till en försäkrad som har rätt till sjukpenning under medicinsk be-

handling eller medicinsk rehabilitering enligt 6 § lämnas sjukpenning på

normalnivån eller fortsättningsnivån utan beaktande av sådan karens som

avses i 27 och 27 a §§.

Detsamma gäller för den som betalar egenavgift och som gjort anmälan

om karenstid på 1 dag enligt 29 §, för den första dagen i en sjukperiod.

28 a §9 Till en sjöman på fartyg som inte uteslutande går i inre fart lämnas

sjukpenning utan beaktande av sådan karens som avses i 27 och 27 a §§.

Med inre fart avses detsamma som i 64 kap. 6 § inkomstskattelagen

(1999:1229).

28 b §10 För en försäkrad som omfattas av bestämmelserna i 27 a § och

som blir arbetslös, gäller i stället bestämmelserna om karensavdrag i 27 §.

Detsamma gäller för en försäkrad som inte längre uppfyller villkoren för

karenstid i 29–31 §§ på grund av att han eller hon är arbetslös.

Till en försäkrad som omfattas av första stycket lämnas sjukpenning utan

beaktande av bestämmelserna om karens enligt 28 § första stycket.

29 §11 En försäkrad som har inkomst av annat förvärvsarbete och som be-

talar egenavgift har rätt att anmäla till Försäkringskassan att han eller hon

vill ha sjukpenning med en karenstid på 1 dag, eller 14, 30, 60 eller 90 dagar.

Om den som betalar egenavgift inte gör någon sådan anmälan, lämnas

sjukpenning efter de karensdagar som anges i 27 a §.

31 §12 Den som betalar egenavgift och som gjort anmälan om karenstid

enligt 29 § får efter uppsägningstid övergå till sjukpenning med kortare eller

7

Senaste lydelse 2012:932.

8

Senaste lydelse 2012:932.

9

Senaste lydelse 2010:343.

10

Senaste lydelse 2012:932.

11

Senaste lydelse 2012:932.

12

Senaste lydelse 2012:932.

2018:647

background image

4

SFS

ingen karenstid, om han eller hon inte har fyllt 55 år vid anmälan till Försäk-

ringskassan om ändrad karenstid. Uppsägningstiden är det antal dagar med

vilka karenstiden förkortas.

Uppsägningstid enligt första stycket gäller även för en försäkrad som om-

fattas av bestämmelserna i 27 a § och som gör anmälan om karenstid på

1 dag enligt 29 §.

Ändringen börjar gälla efter det att uppsägningstiden löpt ut. Ändringen

får dock inte tillämpas vid sjukdom som inträffat innan ändringen har börjat

gälla.

32 §13 Om en sjukperiod börjar inom fem dagar från det att en tidigare

sjukperiod har avslutats ska bestämmelserna i 20–24, 27 och 27 a §§ tilläm-

pas som om den senare sjukperioden är en fortsättning på den tidigare sjuk-

perioden.

39 §14 Om den försäkrade gått miste om sjukpenning som svarar mot in-

komst av anställning till följd av bestämmelsen i 27 § vid sammanlagt tio

tillfällen under de senaste tolv månaderna, kan sjukpenning lämnas utan

karensavdrag som avses i 27 § (allmänt högriskskydd). Om den försäkrade

gått miste om sjukpenning som svarar mot inkomst av annat förvärvsarbete

till följd av bestämmelsen i 27 a § under fem sjukperioder under de senaste

tolv månaderna, kan sjukpenning lämnas även för dagar som avses i 27 a §

från och med den sjukperiod som inträder efter det att den försäkrade gått

miste om sjukpenning för sammanlagt minst 21 dagar.

Om den som betalar egenavgift och som gjort anmälan om karenstid på

1 dag enligt 29 § gått miste om sjukpenning som svarar mot inkomst av

annat förvärvsarbete till följd av bestämmelserna i 27 a § eller 30 § under

minst tio sjukperioder under de senaste tolv månaderna, kan sjukpenning

lämnas även för den första dagen i en sjukperiod.

40 §15 Efter ansökan av den försäkrade får Försäkringskassan besluta att

sjukpenning kan lämnas utan beaktande av sådan karens som avses i 27 och

27 a §§ (särskilt högriskskydd).

Försäkringskassan får även efter ansökan av den som betalar egenavgift

och som gjort anmälan om karenstid på 1 dag enligt 29 § besluta att sjukpen-

ning kan lämnas även för den första dagen i en sjukperiod.

Detsamma gäller i förhållande till en försäkrad som omfattas av bestäm-

melserna i 28 b § första stycket.

28 a kap.

1 §16 I detta kapitel finns en inledande bestämmelse i 2 §.

Vidare finns bestämmelser om

rätten till sjukpenning i särskilda fall i 3–7 §§,

bedömning av arbetsförmågans nedsättning i 8 §,

ersättningsnivåer i 9 §,

beräkning av sjukpenning i särskilda fall i 10–12 §§,

sjukpenning i särskilda fall vid sjukersättning i 13 §,

sjukpenning i särskilda fall vid livränta enligt 41 eller 43 kap. i 14 §,

förmånstiden i 15 §,

karensavdrag och karensdagar i 16 och 17 §§,

13

Senaste lydelse 2015:963.

14

Senaste lydelse 2012:932.

15

Senaste lydelse 2012:932.

16

Senaste lydelse 2011:1513.

2018:647

background image

5

SFS

behållande av rätten till sjukpenning i särskilda fall i 18 §,

upphörande av rätten till sjukpenning i särskilda fall i 19 §, och

arbetsgivarinträde m.m. i 20 §.

Karensavdrag och karensdagar

16 §17 För en försäkrad för vilken en sjukpenninggrundande inkomst inte

kan fastställas eller för vilken en sjukpenninggrundande inkomst har fast-

ställts eller skulle ha kunnat fastställas som svarar mot inkomst av anställ-

ning, tillämpas vad som föreskrivs om karensavdrag i 27 kap. 27 §.

För en försäkrad för vilken en sjukpenninggrundande inkomst har fast-

ställts eller skulle ha kunnat fastställas som svarar mot endast inkomst av

annat förvärvsarbete, och som inte är arbetslös, tillämpas vad som föreskrivs

om karensdagar i 27 kap. 27 a §.

17 §18 Sjukpenning i särskilda fall kan lämnas utan karensavdrag eller av-

drag för karensdagar i motsvarande fall som det enligt 27 kap. 28 § kan läm-

nas sjukpenning på normalnivån eller fortsättningsnivån.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en sjukperiod som har påbörjats

före ikraftträdandet.

3. Vid beräkning av det allmänna högriskskyddet enligt 27 kap. 39 §

första stycket ska en karensdag enligt föreskriftens äldre lydelse likställas

med ett tillfälle med karensavdrag. Vid beräkning av det allmänna högrisk-

skyddet enligt 27 kap. 39 § andra stycket ska sådana tillfällen då den försäk-

rade har gått miste om sjukpenning till följd av bestämmelserna i 27 kap.

27 § första stycket 2 i föreskriftens äldre lydelse likställas med tillfällen då

den försäkrade går miste om sjukpenning till följd av bestämmelserna i

27 kap. 27 a §.

4. Karensdag ska likställas med karensavdrag vid återinsjuknande enligt

27 kap. 32 §. I de fall en ny sjukperiod ska anses som en fortsättning på en

tidigare sjukperiod, och den tidigare sjukperioden inletts med en karensdag

ska 27 kap. 21 § tillämpas i föreskriftens äldre lydelse i den nya sjukperio-

den.

5. Karensdag ska likställas med karensavdrag för den som före ikraftträd-

andet har fått ett beslut om särskilt högriskskydd enligt 27 kap. 40–42 §§.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

17

Senaste lydelse 2012:932.

18

Senaste lydelse 2011:1513.

2018:647