SFS 2018:649 Lag om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende

SFS2018-649.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid

hem för vård eller boende
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Denna lag tillämpas vid hem för vård eller boende som drivs av en

kommun eller ett landsting. Lagen tillämpas också i sådan enskild verksam-

het i form av hem för vård eller boende som har tillstånd enligt 7 kap. 1 §

första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453).

Lagen tillämpas inte vid sådana särskilda boendeformer som avses i

5 kap. 5 § andra stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen.

Lagen tillämpas inte heller vid hem för vård eller boende som Statens institu-

tionsstyrelse driver eller med stöd av 6 kap. 3 § andra stycket socialtjänst-

lagen uppdragit åt en kommun eller ett landsting att driva.

2 § Den som förestår verksamheten vid hemmet får besluta att de som vår-

das där inte får inneha

1. alkoholhaltiga drycker,

2. andra berusningsmedel,

3. injektionssprutor, kanyler eller andra föremål som är särskilt ägnade att

användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika, eller

4. någon annan egendom som kan skada den som vårdas eller någon

annan eller äventyra säkerheten vid hemmet.

3 § Om egendom som omfattas av ett beslut enligt 2 § påträffas inom hem-

met får den omhändertas. Detsamma gäller narkotika, sådana medel som av-

ses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och sådana

varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot hälsofarliga varor.

4 § Om egendom som har omhändertagits enligt 3 § kan antas bli förverk-

ad enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, 6 § narkotikastrafflagen (1968:64), 5 §

lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål,

5 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, 9 kap. 5 §

vapenlagen (1996:67) eller 5 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälso-

farliga varor, ska den som förestår verksamheten vid hemmet skyndsamt an-

mäla omhändertagandet till Polismyndigheten. Beslutet att omhänderta

egendomen får bestå tills frågan om huruvida egendomen ska tas i beslag

har prövats.

1

Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307.

SFS 2018:649

Publicerad

den 7 juni 2018

background image

2

SFS 2018:649

5 § Den som förestår verksamheten vid hemmet ska låta förstöra omhän-

dertagen egendom som avses i 2 § 1�3 om värdet är ringa eller det annars

kan anses försvarligt. I annat fall får egendomen säljas. Belopp som erhållits

vid försäljningen tillfaller staten.

6 § Beslut att förstöra eller sälja egendom enligt 5 § får överklagas till all-

män förvaltningsdomstol.

Den som driver ett hem för vård eller boende är motpart till den enskilde

som överklagar ett beslut att förstöra eller sälja egendom enligt 5 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

LENA HALLENGREN

(Socialdepartementet)