SFS 2018:650 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

SFS2018-650.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 § lagen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar2 ska ha följande lydelse.

18 §3 En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. vid åtgärder som endast avser måls beredande,

2. vid förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av en annan förvalt-

ningsrätt,

3. vid beslut som endast avser rättelse av felräkning, felskrivning eller

annat uppenbart förbiseende, och

4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.

Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsutten

rätt, är en förvaltningsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut

som inte innefattar prövning av målet i sak.

Åtgärder som endast avser beredandet av ett mål och som inte är av sådant

slag att de bör förbehållas lagfarna domare, får utföras av någon annan som

har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en allmän för-

valtningsdomstol, en allmän domstol eller en hyresnämnd. Regeringen kan

med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om

detta.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av

1. mål av enkel beskaffenhet,

2. mål om bevissäkring och betalningssäkring enligt skatteförfarandelagen

(2011:1244), om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om

en uppgifts eller handlings undantagande från kontroll enligt skatteförfa-

randelagen eller någon annan skatteförfattning,

1

Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307.

2

Lagen omtryckt 1981:1323.

3

Senaste lydelse 2017:543.

SFS 2018:650

Publicerad

den 7 juni 2018

background image

2

SFS 2018:650

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om vård vid en låsbar enhet

enligt 15 b § samma lag, mål om avskildhet enligt 15 c § samma lag, mål

om vård i enskildhet enligt 15 d § samma lag, mål om tillfälligt flyttnings-

förbud enligt 27 § samma lag, mål om omedelbart omhändertagande enligt

13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, mål om vård i

enskildhet enligt 34 a § samma lag, mål om avskildhet enligt 34 b § samma

lag, mål om vård vid en låsbar enhet enligt 14 § lagen (1998:603) om verk-

ställighet av sluten ungdomsvård, mål om vård i enskildhet enligt 14 a §

samma lag, mål om avskildhet enligt 17 § samma lag, mål om tillfällig isole-

ring enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168), mål enligt 12 § första

stycket och 33 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, mål enligt

18 § första stycket 3–5 och 9 när det gäller de fall då vården inte har förenats

med särskild utskrivningsprövning eller 6 lagen (1991:1129) om rättspsy-

kiatrisk vård, mål om förvar och uppsikt enligt utlänningslagen (2005:716),

mål enligt lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m., mål enligt

fängelselagen (2010:610) och mål enligt lagen (1963:193) om samarbete

med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff

m.m.,

4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål om preliminär skatt eller

om anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt skatteförfattningarna,

5. mål enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146)

om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upp-

handling av koncessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling på för-

svars- och säkerhetsområdet,

6. mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, dock

endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften

av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken,

7. mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt, och

8. mål enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem och lagen (2013:311)

om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Martina Löfstrand

(Justitiedepartementet)