SFS 2018:651 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

SFS2018-651.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i

vissa fall
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1988:870) om vård av

missbrukare i vissa fall

dels att 25, 32, 32 a, 33, 33 a, 34, 36, 36 b och 44 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 32 b, 32 c, 34 a och 34 b §§,

av följande lydelse.

25 §2 Om beslut har fattats om tvångsvård eller omedelbart omhändertag-

ande enligt denna lag ska Statens institutionsstyrelse efter anmälan av

socialnämnden anvisa plats i ett LVM-hem. I akuta situationer ska Statens

institutionsstyrelse omedelbart anvisa en sådan plats.

Statens institutionsstyrelse beslutar om intagning i och om utskrivning

från ett LVM-hem.

Statens institutionsstyrelse får besluta att en intagen ska flyttas till ett

annat LVM-hem, om det anses lämpligt från vårdsynpunkt.

32 §3 Om det behövs, får den som vårdas enligt denna lag kroppsvisiteras

eller ytligt kroppsbesiktigas, vid ankomsten till LVM-hemmet, för kontroll

av att denne inte bär på sig något som han eller hon enligt 31 § inte får inne-

ha. Detsamma gäller om det under vistelsen i hemmet uppkommer miss-

tanke att sådan egendom ska påträffas hos honom eller henne.

En kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning ska genomföras i närvaro

av ett vittne om inte den intagne avstår från den rätten.

All den hänsyn som omständigheterna medger ska iakttas vid kropps-

visitation och ytlig kroppsbesiktning.

32 a §4 Den intagne är, om inte annat motiveras av medicinska eller lik-

nande skäl, skyldig att vid ankomsten till LVM-hemmet lämna blod-, urin-,

utandnings-, saliv- eller svettprov för kontroll av om han eller hon är på-

verkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådant

medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopnings-

medel eller sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa

hälsofarliga varor. Den intagne får uppmanas att lämna prov endast om det

finns anledning till det.

1

Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307.

2

Senaste lydelse 2005:467.

3

Senaste lydelse 2005:467.

4

Senaste lydelse 2011:737.

SFS 2018:651

Publicerad

den 7 juni 2018

background image

2

SFS

Första stycket första meningen gäller också om det under vistelsen i hem-

met kan misstänkas att den intagne är påverkad av någon sådan dryck eller

vara eller något sådant medel som anges i första stycket.

32 b § Om det behövs för att genomföra vården eller upprätthålla ordning-

en vid hemmet, får den intagnes bostadsrum och andra slutna förvarings-

ställen som den intagne disponerar undersökas (rumsvisitation). En rums-

visitation får endast utföras för att söka efter föremål som den intagne enligt

31 § inte får inneha.

En rumsvisitation ska genomföras i närvaro av ett vittne. All den hänsyn

som omständigheterna medger ska iakttas.

32 c § Om det behövs för att genomföra vården eller upprätthålla ordning-

en vid hemmet, får säkerhetskontroll genomföras med metalldetektor eller

annan liknande anordning på de LVM-hem som Statens institutionsstyrelse

bestämmer. Det ska för varje LVM-hem anges i vilka situationer kontroller

får genomföras på intagna som vårdas enligt denna lag. Sådan kontroll får

bara genomföras för att söka efter föremål som den intagne enligt 31 § inte

får inneha.

33 §5 Bestämmelserna i 31, 32, 32 b och 32 c §§ ska gälla för alla som

vårdas i ett LVM-hem, om det är nödvändigt för att genomföra vården och

upprätthålla ordningen vid hemmet och regeringen eller, efter regeringens

bemyndigande, Statens institutionsstyrelse medger det.

33 a §6 Den som vårdas enligt denna lag i ett LVM-hem har rätt att an-

vända elektroniska kommunikationstjänster samt ta emot besök i den ut-

sträckning det är lämpligt. Den intagnes rätt att använda elektroniska kom-

munikationstjänster och ta emot besök får dock vägras eller begränsas, om

det kan äventyra vården eller ordningen vid hemmet.

Ett beslut om inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunika-

tionstjänster eller ta emot besök får gälla i högst 14 dagar. När det inte längre

finns förutsättningar för beslutet ska det upphävas.

I lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård finns

bestämmelser om besök på vårdinstitutioner enligt denna lag.

34 §7 Den som vårdas enligt denna lag i ett LVM-hem för särskilt nog-

grann tillsyn får hindras att lämna hemmet och i övrigt underkastas den be-

gränsning i rörelsefriheten som är nödvändig för att vården ska kunna

genomföras.

Den intagne får beredas vård vid en enhet inom hemmet som är låsbar

eller på något annat sätt inrättad för särskilt noggrann tillsyn (vård vid låsbar

enhet),

1. om det är nödvändigt med hänsyn till den intagnes, övriga intagnas eller

personalens säkerhet, eller

2. om det är nödvändigt för att förhindra att den intagne avviker eller för

att i övrigt genomföra vården.

Den som vårdas vid en låsbar enhet ska ges möjlighet att dagligen vistas

utomhus och ges möjlighet att ägna sig åt fysisk aktivitet eller någon annan

fritidssysselsättning.

5

Senaste lydelse 1993:3.

6

Senaste lydelse 2005:467.

7

Senaste lydelse 2003:416.

2018:651

background image

3

SFS

Den intagne får vårdas inom en sådan enhet under högst två månader i

följd. Om särskilda behandlingsskäl föranleder det, får dock vården vid en-

heten pågå längre tid, förutsatt att någon av de omständigheter som anges i

andra stycket fortfarande gäller och att den intagne samtidigt ges möjlighet

till vistelse i öppnare former eller utanför hemmet.

34 a § Om det krävs med hänsyn till den intagnes speciella behov av vård,

hans eller hennes säkerhet eller övriga intagnas säkerhet får en intagen hind-

ras från att träffa andra intagna (vård i enskildhet).

Vård i enskildhet ska vara anpassad efter den intagnes individuella vård-

behov.

En fråga om vård i enskildhet ska prövas fortlöpande och alltid omprövas

inom sju dagar från senaste prövning.

34 b § Om det är särskilt påkallat på grund av att den intagne uppträder

våldsamt eller är så påverkad av berusningsmedel att han eller hon inte kan

hållas till ordningen, får den intagne hållas i avskildhet. Han eller hon ska

då stå under fortlöpande uppsikt av personalen. Den intagne får dock inte

hållas i sådan avskildhet längre tid än vad som är oundgängligen nödvändigt

och inte i något fall under längre tid än 24 timmar i följd.

36 §8 Har alkoholhaltiga drycker, narkotika, flyktiga lösningsmedel, så-

dana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopnings-

medel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot

vissa hälsofarliga varor omhändertagits enligt 31 eller 35 § eller påträffats

inom ett LVM-hem utan att det finns någon känd ägare till dem, ska Statens

institutionsstyrelse låta förstöra eller sälja egendomen enligt bestämmel-

serna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om

förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Belopp som erhålls vid försälj-

ning tillfaller staten.

Detsamma ska gälla i fråga om injektionssprutor, kanyler och andra före-

mål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befatt-

ning med narkotika.

36 b §9 I 25, 27, 32 c, 33 och 36 §§ finns bestämmelser om att beslut fattas

av Statens institutionsstyrelse. Härutöver fattas beslut enligt 31–32 b och

33 a–35 §§ av Statens institutionsstyrelse.

Beslut om överflyttning enligt 25 § tredje stycket får förordnas att gälla

omedelbart, om det behövs från vårdsynpunkt. Andra beslut av Statens in-

stitutionsstyrelse gäller omedelbart om inte något annat förordnas.

44 §10 Beslut av Statens institutionsstyrelse enligt denna lag får överklagas

av den enskilde till allmän förvaltningsdomstol, om beslutet

1. gäller överflyttning eller avslag på begäran om utskrivning enligt 25 §,

2. innebär inskränkningar i särskilt fall av rätten för den som vistas i hem-

met att enligt 33 a § använda elektroniska kommunikationstjänster eller ta

emot besök,

3. gäller vård i enskildhet enligt 34 a § eller avskildhet enligt 34 b §, eller

4. gäller förstörande eller försäljning av egendom enligt 36 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

8

Senaste lydelse 2005:467.

9

Senaste lydelse 2005:467.

10

Senaste lydelse 2009:800.

2018:651

background image

4

SFS

Andra beslut enligt denna lag av Statens institutionsstyrelse får inte över-

klagas.

Beslut om läkarundersökning enligt 9 § eller 11 § tredje stycket får inte

överklagas.

Beslut om omhändertagande enligt 13 § första eller andra stycket får inte

överklagas. Överklagande av rättens beslut om omhändertagande enligt 13 §

tredje stycket är inte inskränkt till viss tid.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

2018:651