SFS 2018:652 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

SFS2018-652.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser

om vård av unga
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:52) med sär-

skilda bestämmelser om vård av unga

dels att 12, 15 a–15 c, 17–18, 20–20 b, 39, 41 och 42 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 12 a, 15 d, 17 b, 17 c och

20 c §§, av följande lydelse.

12 §2 För vård av unga som på någon grund som anges i 3 § behöver stå

under särskilt noggrann tillsyn ska det finnas särskilda ungdomshem.

Om socialnämnden har beslutat att den unge ska vistas i ett hem som avses

i första stycket ska Statens institutionsstyrelse anvisa plats i ett sådant hem.

I akuta situationer ska Statens institutionsstyrelse omedelbart anvisa en

sådan plats.

12 a § Om den unge är placerad på ett särskilt ungdomshem och vårdas

eller har vårdats på sjukhus, ska verksamhetschefen vid vårdenheten genast

underrätta Statens institutionsstyrelse om den unge önskar lämna eller redan

har lämnat vårdenheten.

Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och är verksam vid

ett särskilt ungdomshem kännedom om att den unge har en sådan smittsam

sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168)

utgör en allmänfarlig sjukdom, ska Statens institutionsstyrelse underrättas,

om det inte står klart att det inte finns någon risk för smittspridning.

15 a §3 Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § har rätt att använda

elektroniska kommunikationstjänster, ta emot besök samt vistas utanför

hemmet i den utsträckning det är lämpligt. För den som omfattas av 15 § får

rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster och ta emot besök

vägras eller begränsas om det kan äventyra vården eller ordningen vid hem-

met. Ett sådant beslut får gälla högst 14 dagar. När det inte längre finns för-

utsättningar för beslutet ska det upphävas.

Den som avses i första stycket får vistas utanför hemmet under en på för-

hand bestämd tid, dock högst fyra veckor.

1

Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307.

2

Senaste lydelse 2005:468.

3

Senaste lydelse 2005:468.

SFS 2018:652

Publicerad

den 7 juni 2018

background image

2

SFS

Beslut om inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunika-

tionstjänster eller ta emot besök samt beslut om vistelse utanför hemmet

fattas av Statens institutionsstyrelse. Beslut om vistelse utanför hemmet ska

fattas efter samråd med socialnämnden.

I lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård finns

bestämmelser om besök på vårdinstitutioner enligt denna lag.

15 b §4 Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får beredas vård vid

en enhet inom hemmet som är låsbar eller på något annat sätt inrättad för

särskilt noggrann tillsyn (vård vid låsbar enhet),

1. om det är nödvändigt med hänsyn till den unges eller andras säkerhet,

eller

2. om det är nödvändigt för att förhindra att den unge avviker eller för att

i övrigt genomföra vården.

Den som vårdas vid en låsbar enhet ska ges möjlighet att dagligen vistas

utomhus och ges möjlighet att ägna sig åt fysisk aktivitet eller någon annan

fritidssysselsättning.

Vård vid en låsbar enhet får pågå under högst två månader i följd. Om

särskilda behandlingsskäl föranleder det, får dock vården vid enheten pågå

längre tid, förutsatt att någon av de omständigheter som anges i första

stycket fortfarande gäller och att den unge samtidigt ges möjlighet till vistel-

se i öppnare former eller utanför hemmet.

15 c §5 Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får, om det är särskilt

påkallat på grund av att den unge uppträder våldsamt eller är så påverkad av

berusningsmedel att han eller hon inte kan hållas till ordningen, hållas i av-

skildhet. Den unge ska då stå under fortlöpande uppsikt av personalen och

ha möjlighet att tillkalla personal. Han eller hon får inte hållas i sådan av-

skildhet längre tid än vad som är oundgängligen nödvändigt och inte i något

fall under längre tid än fyra timmar i följd.

En läkare eller sjuksköterska ska skyndsamt yttra sig om varje åtgärd som

vidtas enligt första stycket. Om läkaren eller sjuksköterskan begär det, ska

åtgärden genast avbrytas.

15 d § Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får, om det krävs med

hänsyn till hans eller hennes speciella behov av vård eller säkerhet eller

säkerheten vid hemmet, hindras från att träffa andra som vårdas där (vård i

enskildhet).

Vård i enskildhet ska vara anpassad efter den unges individuella vård-

behov.

En fråga om vård i enskildhet ska prövas fortlöpande och alltid omprövas

inom sju dagar från senaste prövning.

17 §6 Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får, om det behövs,

kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas vid ankomst till hemmet för

kontroll av att han eller hon inte bär på sig något som enligt 16 § inte får

innehas. Detsamma gäller om det under vistelsen i hemmet uppkommer

misstanke att sådan egendom ska påträffas hos honom eller henne.

En kroppsvisitation eller en ytlig kroppsbesiktning ska genomföras i när-

varo av ett vittne om inte den unge avstår från den rätten.

4

Senaste lydelse 2003:406.

5

Senaste lydelse 2003:406.

6

Senaste lydelse 2005:468.

2018:652

background image

3

SFS

Den unge ska tillfrågas om han eller hon önskar att någon särskild person

ur personalen genomför eller närvarar vid kroppsvisitationen eller den ytliga

kroppsbesiktningen. Den unges önskemål ska så långt det är möjligt till-

godoses.

All den hänsyn som omständigheterna medger ska iakttas vid kroppsvisi-

tation och ytlig kroppsbesiktning.

17 a §7 Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § är, om inte annat mo-

tiveras av medicinska eller liknande skäl, skyldig att vid ankomsten till hem-

met lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv- eller svettprov för kontroll av om

han eller hon är påverkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berus-

ningsmedel, sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot

vissa dopningsmedel eller sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om

förbud mot vissa hälsofarliga varor. Den unge får uppmanas att lämna prov

endast om det finns anledning till det.

Första stycket första meningen gäller också om det under vistelsen i hem-

met kan misstänkas att den unge är påverkad av någon sådan dryck eller vara

eller något sådant medel som anges i första stycket.

17 b § Om det behövs för att genomföra vården eller upprätthålla ordning-

en vid hemmet, får bostadsrum och andra slutna förvaringsställen som dis-

poneras av någon som omfattas av bestämmelserna i 15 § undersökas (rums-

visitation). En rumsvisitation får endast utföras för att söka efter föremål

som den unge inte får inneha enligt 16 §.

En rumsvisitation ska genomföras i närvaro av ett vittne. All den hänsyn

som omständigheterna medger ska iakttas.

17 c § Om det behövs för att genomföra vården eller upprätthålla ordning-

en vid hemmet, får säkerhetskontroll genomföras med metalldetektor eller

annan liknande anordning på de särskilda ungdomshem som Statens institu-

tionsstyrelse bestämmer. Det ska för varje särskilt ungdomshem anges i

vilka situationer kontroller får genomföras. Sådan kontroll får bara genom-

föras på unga som omfattas av bestämmelserna i 15 § för att söka efter före-

mål som den unge inte får inneha enligt 16 §.

18 §8 Bestämmelserna i 16, 17, 17 b och 17 c §§ ska gälla för alla som

vårdas i ett hem för särskilt noggrann tillsyn, om det är nödvändigt för att

genomföra vården och upprätthålla ordningen vid hemmet och regeringen,

eller efter regeringens bemyndigande, Statens institutionsstyrelse medger

det.

20 §9 Har narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, så-

dana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopnings-

medel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot

vissa hälsofarliga varor omhändertagits enligt 16 eller 19 § eller har sådan

egendom påträffats inom ett hem för särskilt noggrann tillsyn utan att det

finns någon känd ägare till egendomen, ska Statens institutionsstyrelse låta

förstöra eller sälja egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egen-

dom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhal-

tiga drycker m.m. Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller staten.

7

Senaste lydelse 2011:736.

8

Senaste lydelse 1993:2.

9

Senaste lydelse 2005:468.

2018:652

background image

4

SFS

Detsamma ska gälla i fråga om injektionssprutor, kanyler och andra före-

mål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befatt-

ning med narkotika.

20 a §10 Tvångsåtgärder enligt 15–15 d §§ och 17–19 §§ får användas en-

dast om de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Är mindre in-

gripande åtgärder tillräckliga, ska de användas.

20 b §11 I 15 a, 17 c och 18–20 §§ finns bestämmelser om att beslut fattas

av Statens institutionsstyrelse. Härutöver fattas beslut enligt 15 och 15 b–

17 b §§ av Statens institutionsstyrelse.

20 c § Den unge ska erbjudas ett uppföljande samtal efter ett verkställt be-

slut om

1. avskildhet enligt 15 c §,

2. kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning enligt 17 §, eller

3. rumsvisitation enligt 17 b §.

Under samtalet ska den unge få information om vad som var anledningen

till att tvångsåtgärden behövde tillgripas och ges möjlighet att framföra sin

uppfattning om den vidtagna åtgärden.

39 §12 I mål och ärenden angående beredande av vård enligt 2 eller 3 §,

omedelbart omhändertagande enligt 6 §, upphörande av vård enligt 21 §,

flyttningsförbud enligt 24 § eller upphörande av flyttningsförbud enligt 26 §

eller vid överklagande enligt 41 § första stycket 1 ska offentligt biträde för-

ordnas för den som åtgärden avser samt för dennes vårdnadshavare, om det

inte måste antas att behov av biträde saknas.

Behövs offentligt biträde både för den unge och för dennes vårdnads-

havare, förordnas gemensamt biträde, om det inte finns motstridiga intressen

mellan dem.

Vid överklagande enligt 42 § ska offentligt biträde förordnas för den som

är under 15 år och som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av

biträde saknas.

Offentligt biträde förordnas av den domstol som handlägger målet. I ären-

den hos socialnämnd eller social distriktsnämnd förordnas offentligt biträde

av förvaltningsrätten.

41 §13 Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdom-

stol, när nämnden har

1. beslutat om var vården av den unge ska inledas eller beslutat i fråga om

att flytta den unge från det hem där han eller hon vistas,

2. beslutat i fråga om fortsatt vård med stöd av lagen,

3. med stöd av 14 § beslutat i fråga om umgänge eller beslutat att den

unges vistelseort inte ska röjas,

4. fattat beslut enligt 22 § eller prövat om ett sådant beslut ska upphöra att

gälla,

5. med stöd av 31 § beslutat i fråga om umgänge, eller

6. beslutat i fråga om fortsatt flyttningsförbud.

Andra beslut av nämnden enligt denna lag får inte överklagas.

10

Senaste lydelse 2005:468.

11

Senaste lydelse 2005:468.

12

Senaste lydelse 2009:804.

13

Senaste lydelse 2009:804.

2018:652

background image

5

SFS

Rättens beslut enligt 8 § i fråga om förlängd ansökningstid och enligt 32 §

om läkarundersökning får inte överklagas.

42 §14 Beslut av Statens institutionsstyrelse enligt denna lag får överklagas

till allmän förvaltningsdomstol, om beslutet gäller

1. inskränkningar i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster

eller ta emot besök enligt 15 a §,

2. vård vid en låsbar enhet enligt 15 b §, avskildhet enligt 15 c § eller

vård i enskildhet enligt 15 d §,

3. kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning enligt 17 §,

4. skyldighet att lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv- eller svettprov en-

ligt 17 a §,

5. rumsvisitation enligt 17 b §,

6. övervakning av brev och andra försändelser enligt 19 §, eller

7. förstörande eller försäljning av egendom enligt 20 §.

Överklagande prövas av den förvaltningsrätt som meddelat beslutet om

vård.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

14

Senaste lydelse 2009:804.

2018:652