SFS 2018:653 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

SFS2018-653.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:603) om verkstäl ighet av sluten

ungdomsvård
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:603) om

verkställighet av sluten ungdomsvård

dels att 14–17 a, 22 och 23 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 14 a och 18 c §§, av följande

lydelse.

14 §2 Verkställigheten ska inledas på en låsbar enhet. Så snart förhållan-

dena medger det, ska den dömde ges möjlighet till vistelse under öppnare

former.

Frågan om den dömde kan ges möjlighet till vistelse under öppnare for-

mer ska prövas fortlöpande, dock minst en gång varannan månad.

14 a § Om det krävs med hänsyn till den dömdes speciella behov av vård,

hans eller hennes säkerhet eller övriga intagnas säkerhet får en dömd hindras

från att träffa andra intagna (vård i enskildhet).

Vård i enskildhet ska vara anpassad efter den dömdes individuella vård-

behov.

En fråga om vård i enskildhet ska prövas fortlöpande och alltid omprövas

inom sju dagar från senaste prövning.

15 § Vad som sägs i 16, 17, 17 b, 17 c, 19 och 20 §§ lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga ska gälla även för den som är före-

mål för verkställighet av sluten ungdomsvård.

16 § Den dömde har rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster

och ta emot besök i den utsträckning det är lämpligt. Den dömdes rätt att

använda elektroniska kommunikationstjänster och ta emot besök får dock

vägras eller begränsas om det behövs med hänsyn till ordningen eller säker-

heten vid det särskilda ungdomshemmet eller om det kan motverka den

dömdes anpassning i samhället eller annars vara till skada för honom eller

henne eller till skada för någon annan.

Ett beslut om inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunika-

tionstjänster eller ta emot besök får gälla i högst 14 dagar. När det inte längre

finns förutsättningar för beslutet ska det upphävas.

1

Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307.

2

Senaste lydelse 2003:419.

SFS 2018:653

Publicerad

den 7 juni 2018

background image

2

SFS 2018:653

17 §3 Om det är särskilt påkallat av att den dömde uppträder våldsamt eller

är så påverkad av berusningsmedel att han eller hon inte kan hållas till ord-

ningen, får den dömde hållas i avskildhet under förutsättning att han eller

hon står under fortlöpande uppsikt av personalen och har möjlighet att till-

kalla personal. Den dömde får dock inte hållas i sådan avskildhet längre tid

än som är absolut nödvändigt och inte i något fall under längre tid än fyra

timmar i följd.

En läkare eller sjuksköterska ska skyndsamt yttra sig om varje åtgärd som

vidtas enligt första stycket. Om läkaren eller sjuksköterskan begär det, ska

åtgärden genast avbrytas.

17 a §4 Den dömde är, om inte annat motiveras av medicinska eller lik-

nande skäl, skyldig att vid ankomsten till det särskilda ungdomshemmet

lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv- eller svettprov för kontroll av om han

eller hon är påverkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berus-

ningsmedel, sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot

vissa dopningsmedel eller sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om

förbud mot vissa hälsofarliga varor. Den dömde får uppmanas att lämna prov

endast om det finns anledning till det.

Första stycket första meningen gäller också om det under verkställigheten

kan misstänkas att den dömde är påverkad av någon sådan dryck eller vara

eller något sådant medel som anges i första stycket.

18 c § Den dömde ska erbjudas ett uppföljande samtal efter ett verkställt

beslut om

1. avskildhet enligt 17 §,

2. kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning enligt 15 §, eller

3. rumsvisitation enligt 15 §.

Under samtalet ska den dömde få information om vad som var anled-

ningen till att tvångsåtgärden behövde tillgripas och ges möjlighet att fram-

föra sin uppfattning om den vidtagna åtgärden.

22 §5 Beslut enligt denna lag fattas av Statens institutionsstyrelse. I frågor

som avses i 14, 14 a och 18 §§ ska Statens institutionsstyrelse höra social-

nämnden i den dömdes hemort om det inte är uppenbart obehövligt.

Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat förordnas.

23 § Beslut av Statens institutionsstyrelse enligt denna lag i särskilda fall

får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Clara Ahlqvist

(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 2003:419.

4

Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2011:735.

5

Senaste lydelse 2011:735.