SFS 2018:654 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

SFS2018-654.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs at 16 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453)

samt rubriken närmast före 16 kap. 7 § ska upphöra att gälla vid utgången av

september 2018.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307.

SFS 2018:654

Publicerad

den 7 juni 2018

;