SFS 2018:655 Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

SFS2018-655.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 33 § fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)
ska ha följande lydelse.

33 §1 En uppgift som avses i 3 § första stycket 1–4 förordningen
(2000:308) om fastighetsregister och som ska föras in i registrets allmänna
del, ska innan registreringen verkställs föras in i ett system för automatiserad
behandling som är anslutet till fastighetsregistret och där uppgiften inte är
allmänt tillgänglig (preliminär registrering). En särskild uppgift ska
omedelbart upprättas över den preliminära registreringen. Den preliminära
registreringen ska granskas och godkännas av den som har fattat beslutet om
att föra in uppgiften.

Sedan den preliminära registreringen har godkänts ska ärendet anmälas

till Lantmäteriet för slutlig registrering i fastighetsregistrets allmänna del,
enligt 71 § förordningen om fastighetsregister. Som registreringsdag ska då
den dag som uppgiften kommer att finnas tillgänglig i registret anges. Om
en uppgift till följd av ett tekniskt fel eller av någon annan anledning inte
kan föras in i registret på den angivna dagen, ska lantmäterimyndigheten
ange en ny registreringsdag.

Uppgifter om koordinater som ska föras in i fastighetsregistrets allmänna

del får hämtas från registerkartan.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:239.

SFS

2018:655

Publicerad
den

7 juni 2018