SFS 2018:656 Förordning om ändring i kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis m.m.

SFS2018-656.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis

m.m.

Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver i fråga om kungörelsen (1974:1063) om fastighets-
bevis m.m.1

dels att 16 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 16 § ska utgå,
dels att 2 § ska ha följande lydelse.

2 §2 Uppgift om innehållet i fastighetsregistret ska lämnas i form av

1. fastighetsbevis,
2. gravationsbevis,
3. samfällighetsbevis, eller
4. anläggningsbevis.
Ett bevis som avses i första stycket framställs maskinellt av Lantmäteriet

på blankett enligt formulär som fastställs av Lantmäteriet. Beviset expe-
dieras genom Lantmäteriets försorg.

Trots första stycket får Lantmäteriet, efter särskild framställan från en

myndighet eller någon annan, tillhandahålla de utdrag och sammanställning-
ar av innehållet i fastighetsregistret som Lantmäteriet bestämmer, om det är
förenligt med

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april

2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av person-
uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), och

2. lagen (2000:224) om fastighetsregister.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av

16 § 2000:318

rubriken närmast före 16 § 2000:318.

2 Senaste lydelse 2018:288.

SFS

2018:656

Publicerad
den

7 juni 2018