SFS 2018:657 Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister

SFS2018-657.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:308) om

fastighetsregister

Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:308) om fastighets-
register1

dels att 30–32 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 30 § ska utgå,
dels att 3, 28 och 40 §§ ska ha följande lydelse.

3 §2 I allmänna delen ska följande redovisas:

1. fastigheter och samfälligheter,
2. koordinater,
3. planer m.m.,
4. gemensamhetsanläggningar m.m.,
5. registerkarta.
En uppgift om fastighetsbildning, fastighetsbestämning, särskild gränsut-

märkning eller ledningsrätt anses införd i allmänna delen när uppgiften har
förts in enligt 21 §. En uppgift om åtgärd enligt anläggningslagen
(1973:1149) anses införd i allmänna delen när uppgiften har förts in enligt
21 eller 35 §.

28 §3 Redovisningen av en plan m.m. ska innehålla uppgifter om

1. beteckningen på planens, bestämmelsens, beslutets eller utredningens

arkivakt,

2. fornlämningsnummer för fornlämning,
3. län och registerområde,
4. planens, bestämmelsens, beslutets eller utredningens art,
5. datum för beslut,
6. datum då en tidsbegränsad bestämmelse upphör att gälla,
7. datum då genomförandetiden för en detaljplan börjar respektive upp-

hör,

8. datum då en regionplan upphör att gälla,
9. sådan detaljplan som berör en fastighetsplan,
10. sådan fastighetsplan som berör en detaljplan,
11. särskilda anmärkningar om planens, bestämmelsens, beslutets eller ut-

redningens innebörd och omfattning,

12. aktbeteckning och datum för planen, bestämmelsen, beslutet eller

utredningen som har ändrats genom eller som innebär en förändring av en
redovisad enhet,

1 Senaste lydelse av 31 § 2017:238.

2 Senaste lydelse 2017:238. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2017:238.

SFS

2018:657

Publicerad
den

7 juni 2018

background image

2

SFS

2018:657

13. fastighet och samfällighet som berörs av planen, bestämmelsen, be-

slutet eller utredningen, och

14. koordinater för fornlämning.
Om det är lämpligare får redovisning enligt första stycket 13 av berörda

fastigheter och samfälligheter i stället innehålla uppgifter om det register-
område eller den trakt som berörs. Om det finns särskilda skäl får lant-
mäterimyndigheten avstå helt från denna redovisning.

40 § Registreringen ska samordnas om ett ärende berör registerenheter
inom fler än en lantmäterimyndighets område. Uppgifter som avses i 3 §
andra stycket ska registreras samma dag vid samtliga berörda myndigheter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)