SFS 2018:659 Förordning om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

SFS2018-659.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1989:149) om

bevakningsföretag m.m.
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1989:149) om bevaknings-

företag m.m. ska ha följande lydelse.

10 §1 För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad

och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som avses i 3 kap. 14 §

tredje stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585) inhämtas. När så sker ska

3 kap. 18–21 §§ säkerhetsskyddslagen och 5 kap. 20 och 21 §§ och

7 kap. 4 § första stycket 1 säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) tilläm-

pas. Om prövningen avser en person som inte redan är anlitad av ett

bevakningsföretag, inhämtar dock myndigheten uppgifter ur belastnings-

registret och misstankeregistret genom direktåtkomst enligt 20 § förordningen

(1999:1134) om belastningsregister och 7 § förordningen (1999:1135) om

misstankeregister.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Karin Erlingsson

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:201.

SFS 2018:659

Publicerad

den 7 juni 2018