SFS 2018:661 Förordning om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

SFS2018-661.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1164) för

Försvarshögskolan
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 § och 4 kap. 3 § förordningen

(2007:1164) för Försvarshögskolan ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
Försvarshögskolans hantering av säkerhetsskyddsfrågor regleras i

säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen

(2018:658).

4 kap.
3 §
1 För att kunna bli antagen till en utbildning som leder till

officersexamen och som anges i bilagan till denna förordning krävs, utöver

vad som gäller för grundläggande behörighet enligt 7 kap. 5, 6 och 24 §§

högskoleförordningen (1993:100), att sökanden

1. är svensk medborgare,

2. har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om

totalförsvarsplikt eller motsvarande militär utbildning,

3. har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt

säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen

(2018:658), och

4. har bedömts lämplig för utbildningen av Försvarshögskolan.

Försvarshögskolan får meddela närmare föreskrifter om det krav som

anges i första stycket 4.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2014:1535.

SFS 2018:661

Publicerad

den 7 juni 2018