SFS 2018:663 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

SFS2018-663.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion

för Försvarsmakten
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 11 a och 26 §§ förordningen (2007:1266) med

instruktion för Försvarsmakten ska ha följande lydelse.

11 a §1 Försvarsmakten ska anlita Försvarets materielverk vid upp-

handling av byggentreprenader, varor och tjänster.

Försvarsmakten får tilldela kontrakt som grundar sig på ramavtal som

ingåtts med en enda eller flera leverantörer, om tilldelningen av kontraktet

grundar sig på ramavtalet genom tillämpning av villkoren i ramavtalet utan

förnyad inbjudan att lämna anbud. Försvarsmakten får också upphandla

varor och tjänster som uppgår till högst värdet för direktupphandling enligt

19 kap. 7 § tredje stycket första meningen lagen (2016:1145) om offentlig

upphandling.

Försvarsmakten får vidare upphandla varor och tjänster som är av särskild

betydelse för Sveriges säkerhet och som ska användas av enheter i

Försvarsmakten som bedriver verksamhet som kräver ett kvalificerat

säkerhetsskydd.

26 §2 Till Försvarsmaktens förslag om anställning och placering på

befattning ska följande bifogas:

meritförteckning,

uppgift om att säkerhetsprövning gjorts enligt säkerhetsskyddslagen

(2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), och

betyg och intyg över tjänstgöring under de senaste fem åren samt de

handlingar i övrigt som Försvarsmakten vill åberopa.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård

(Försvarsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2016:1170.

2

Senaste lydelse 2008:287.

SFS 2018:663

Publicerad

den 7 juni 2018