SFS 2018:665 Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

SFS2018-665.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion

för Myndigheten för samhäl sskydd och beredskap
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 11 a § förordningen (2008:1002) med instruktion

för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ha följande lydelse.

11 a §1 Myndigheten ska stödja och samordna arbetet med samhällets

informationssäkerhet samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen

inom området. I detta ingår att lämna råd och stöd i fråga om förebyggande

arbete till andra statliga myndigheter, kommuner och landsting samt företag

och organisationer.

Myndigheten ska årligen lämna en rapport till regeringen med en

sammanställning av de incidenter som rapporterats in till myndigheten enligt

20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga

myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Inför arbetet med att

sammanställa rapporten ska myndigheten inhämta upplysningar från

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten om de incidenter som rapporterats in

till de myndigheterna enligt 2 kap. 10 § första stycket 2 säkerhetsskydds-

förordningen (2018:658).

Myndigheten ska även rapportera till regeringen om förhållanden på

informationssäkerhetsområdet som kan leda till behov av åtgärder på olika

nivåer och områden i samhället.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Karin Erlingsson

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2015:1065.

SFS 2018:665

Publicerad

den 7 juni 2018