SFS 2018:666 Förordning om ändring i skyddsförordningen (2010:523)

SFS2018-666.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i skyddsförordningen (2010:523)
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 7 och 8 §§ skyddsförordningen (2010:523) ska

ha följande lydelse.

7 § Vid länsstyrelsens och Försvarsmaktens prövning av en persons

laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som avses i

3 kap. 14 § tredje stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585) inhämtas.

Vid prövningen ska 3 kap. 18–21 §§ säkerhetsskyddslagen och 5 kap. 15,

20 och 21 §§ samt 7 kap. 4 § första stycket 2 säkerhetsskyddsförordningen

(2018:658) tillämpas.

Andra stycket gäller inte när länsstyrelsen inhämtar uppgifter ur

belastningsregistret och misstankeregistret genom direktåtkomst enligt 20 §

förordningen (1999:1134) om belastningsregister eller 7 § förordningen

(1999:1135) om misstankeregister.

8 § Om en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet redan har

prövats enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag eller säkerhets-

skyddslagen (2018:585), får länsstyrelsen eller Försvarsmakten vid

godkännandeprövningen låta bli att inhämta de uppgifter som anges i 7 §,

om det står klart att någon ytterligare kontroll inte behövs.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård

(Försvarsdepartementet)

SFS 2018:666

Publicerad

den 7 juni 2018