SFS 2018:667 Förordning om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen

SFS2018-667.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion

för Säkerhetspolisen
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 3 och 6 §§ förordningen (2014:1103) med

instruktion för Säkerhetspolisen ska ha följande lydelse.

3 § Säkerhetspolisen ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka

brottslig verksamhet samt utreda och beivra brott av följande slag:

1. brott mot 18 eller 19 kap. brottsbalken eller annat brott mot Sveriges

säkerhet, i fråga om brott mot medborgerlig frihet dock endast om det finns

särskilda skäl för det,

2. brott mot

a) lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig

brottslighet i vissa fall,

b) lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, och

c) lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och

utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet,

3. sådana brott mot 13 kap. brottsbalken som har syftat till att framkalla

fara för Sveriges säkerhet eller att allvarligt hota eller skada centrala

samhällsfunktioner,

4. företagsspioneri eller olovlig befattning med en företagshemlighet, om

det finns anledning att anta att gärningen har begåtts på uppdrag av eller har

understötts av en främmande makt eller av någon som har agerat för en

främmande makts räkning,

5. brott där våld, hot eller tvång har använts för politiska syften, om brottet

har riktat sig mot någon för vars personskydd Säkerhetspolisen ansvarar

eller om gärningen har riktats mot ett särskilt viktigt samhällsintresse, och

6. brott som rör sanktionslagstiftning, krigsmateriel eller produkter med

dubbla användningsområden, dock endast brott som har anknytning till

verksamhet som Säkerhetspolisen har till uppgift att förebygga och

förhindra.

Om Säkerhetspolisen i samband med verksamhet som anges i första

stycket 1–4 eller 6 upptäcker något annat brott får myndigheten utreda även

det brottet.

6 § Säkerhetspolisen får, utöver vad som följer av 7 kap. 10 § säkerhets-

skyddsförordningen (2018:658), ge råd om säkerhetsskydd. Säkerhets-

polisen får även i övrigt ge råd för att förebygga brott mot Sveriges säkerhet

eller andra särskilt viktiga samhällsintressen.

SFS 2018:667

Publicerad

den 7 juni 2018

background image

2

SFS 2018:667

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Karin Erlingsson

(Justitiedepartementet)