SFS 2018:668 Förordning om ändring i förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap

SFS2018-668.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:1052) om krisberedskap

och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd

beredskap
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap

och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap ska ha

följande lydelse.

20 § Till stöd för arbetet med samhällets informationssäkerhet ska en

myndighet till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skyndsamt

rapportera it-incidenter som inträffat i den rapporterande myndighetens

informationssystem och som allvarligt kan påverka säkerheten i den

informationshantering som myndigheten ansvarar för, eller som inträffat i

tjänster som myndigheten tillhandahåller åt en annan organisation.

En myndighet som tillhandahåller tjänster åt en annan organisation ska i

samband med rapportering enligt första stycket informera och vid behov

samråda med den eller de uppdragsgivare som berörs av incidenten.

Rapporteringsskyldigheten omfattar inte sådana incidenter som ska

anmälas enligt 2 kap. 10 § första stycket 2 säkerhetsskyddsförordningen

(2018:658).

Om det kan antas att en incident som rapporterats till Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap enligt första stycket har sin grund i en brottslig

gärning, ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skyndsamt

uppmana den rapporterande myndigheten att anmäla incidenten till polisen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Karin Erlingsson

(Justitiedepartementet)

SFS 2018:668

Publicerad

den 7 juni 2018