SFS 2018:669 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

SFS2018-669.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska

införas en ny paragraf, 4 kap. 2 a §, av följande lydelse.

4 kap.
2 a §
Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hem-

tjänst till äldre personer.

Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats

om:

1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka ut-

förandet av insatserna,

2. på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och

3. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1 §.

Kommunen ska följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens

riktlinjer, insatsernas kvalitet enligt 3 kap. 3 § och värdegrunden i 5 kap. 4 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:106, bet. 2017/18:SoU32, rskr. 2017/18:308.

SFS 2018:669

Publicerad

den 7 juni 2018