SFS 2018:670 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2018-670.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 114 kap. 20 § ska upphöra att gälla,

dels att 25 kap. 1 och 9 §§, 26 kap. 11 §, 47 kap. 10 § och 103 kap. 4 §

ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 25 kap. 7 a §, av följande lydelse.

25 kap.
1 §
I detta kapitel finns grundläggande bestämmelser om sjukpenning-

grundande inkomst i 2–6 §§.

Vidare finns bestämmelser om

inkomst av anställning i 7 och 7 a §§,

inkomst av annat förvärvsarbete i 8–15 §§,

undantag för vissa inkomster i 16–24 §§, och

årsarbetstid i 25–31 §§.

7 a § För en försäkrad som har inkomst av anställning, bedriver närings-

verksamhet i aktiebolagsform och som är företagare i den mening som avses

i 34–34 c §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska, under en tid

om 36 månader räknat från den månad då anmälan för registrering enligt

7 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) har gjorts eller borde ha gjorts

(uppbyggnadsskedet), den sjukpenninggrundande inkomsten av anställ-

ningen i aktiebolaget beräknas till minst vad som motsvarar skälig avlöning

för liknande arbete för annans räkning.

Om den försäkrade tidigare har bedrivit samma verksamhet i en sådan

företagsform som avses i 9 § första stycket ska uppbyggnadsskedet räknas

från den tidpunkt som följer av den paragrafen.

9 §2 För en försäkrad som har inkomst av annat förvärvsarbete och som

bedriver näringsverksamhet i någon form ska, under en tid om 36 månader

räknat från den månad då en anmälan för registrering enligt 7 kap. 2 § skatte-

förfarandelagen (2011:1244) har gjorts eller borde ha gjorts (uppbyggnads-

skedet), den sjukpenninggrundande inkomsten från näringsverksamheten

beräknas till minst vad som motsvarar skälig avlöning för liknande arbete

för annans räkning. I det fall den försäkrade inte är skyldig att göra en an-

mälan för registrering, ska uppbyggnadsskedet räknas som om en sådan

skyldighet hade funnits.

1

Prop. 2017/18:168, bet. 2017/18:SfU25, rskr. 2017/18:330.

2

Senaste lydelse 2011:1434.

SFS 2018:670

Publicerad

den 7 juni 2018

background image

2

SFS 2018:670

Om den försäkrade efter det att anmälan om registrering enligt första

stycket gjordes, borde ha gjorts eller ska anses som gjord, börjar bedriva

samma verksamhet i en annan sådan företagsform som avses i första stycket

ska uppbyggnadsskedet räknas från det att den första näringsverksamheten

påbörjades.

Om den försäkrade tidigare har bedrivit samma verksamhet i aktie-

bolagsform ska uppbyggnadsskedet räknas från den tidpunkt som följer av

7 a § första stycket.

26 kap.
11 §
SGI-skydd gäller under tid då den försäkrade bedriver studier, för

vilka han eller hon får studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395). SGI-

skydd gäller även under tid då den försäkrade utan att få studiestöd bedriver

studier på minst halvtid för vilka studiemedel får lämnas enligt studiestöds-

lagen under förutsättning att studierna bedrivs på eftergymnasial nivå eller

bedrivs från och med det andra kalenderhalvåret det år den försäkrade fyller

20 år.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om vilka stu-

dier som medför att skyddet är tillämpligt.

47 kap.
10 §
Vid beräkning av antalet dagar med rätt till ersättning gäller följande:

En dag med hel närståendepenning motsvarar en dag.

En dag med tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels närståendepenning

motsvarar tre fjärdedelar, hälften respektive en fjärdedel av en dag.

103 kap.
4 §
3 En ändring av bostadstillägget ska gälla från och med månaden efter

den månad då anledningen till ändring har uppkommit. En ändring av bo-

stadstillägget ska dock gälla från och med den månad under vilken de för-

hållanden har uppkommit som föranleder ändringen, om förhållandena avser

hela den månaden. Gäller det höjning av tillägget ska även 101 kap. 10 §

beaktas.

Om Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan har hämtat in uppgifter

som avses i 102 kap. 7 § 3 direkt från Skatteverket för omräkning av bo-

stadstillägget utan föregående underrättelse med stöd av 3 §, ska en ändring

av bostadstillägget, i stället för vad som följer av första stycket, gälla från

och med månaden efter den månad då Pensionsmyndigheten eller Försäk-

ringskassan har fått uppgifterna från Skatteverket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018 i fråga om 25 kap. 1, 7 a

och 9 §§ och i övrigt den 1 juli 2018.

2. Den nya bestämmelsen i 25 kap. 7 a § och bestämmelsen i 25 kap. 9 §

i den nya lydelsen tillämpas första gången på ersättningsperioder som på-

börjas efter ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser om sjukpenninggrundande inkomst gäller fortfar-

ande för förmåner som avser tid före ikraftträdandet.

3

Senaste lydelse 2017:554.

background image

3

SFS 2018:670

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)