SFS 2018:671 Förordning om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

SFS2018-671.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen

av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande

inkomst
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2000:1418) om tillämp-

ningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst1

ska ha följande lydelse.

1 §2 I denna förordning anges när skyddsbestämmelserna om sjukpenning-

grundande inkomst i 26 kap. 11 § andra stycket samt 12 och 13 §§ socialför-

säkringsbalken ska tillämpas för en försäkrad som studerar, får periodiskt

ekonomiskt stöd enligt särskilda avtal mellan arbetsmarknadens parter eller

är arbetslös.

2 §3 Skyddsbestämmelserna ska, utöver vad som anges i 26 kap. 11 §

första stycket socialförsäkringsbalken, tillämpas för en försäkrad som

1. är ledig från sin anställning för studier inom det egna yrkesområdet,

2. bedriver studier inom det egna yrkesområdet i annat fall än som anges

i 1, dock för högst ett år, eller

3. bedriver studier som han eller hon får bidrag för enligt förordningen

(2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning

som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskar-

nivå eller får studiestartsstöd för enligt lagen (2017:527) om studiestarts-

stöd.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2005:371.

2

Senaste lydelse 2010:1714.

3

Senaste lydelse 2017:535.

SFS 2018:671

Publicerad

den 7 juni 2018