SFS 2018:672 Lag om ekonomiska föreningar

SFS2018-672.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ekonomiska föreningar
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens innehåll
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om ekonomiska föreningar.

Bestämmelserna avser

bildande av en ekonomisk förening (2 kap.),

föreningens stadgar (3 kap.),

medlemmar i föreningen (4 kap.),

medlemsförteckning (5 kap.),

föreningsstämma (6 kap.),

föreningens ledning (7 kap.),

revision (8 kap.),

särskild granskning (9 kap.),

medlemsinsatser (10 kap.),

förlagsinsatser (11 kap.),

värdeöverföring från föreningen (12 kap.),

vinstutdelning (13 kap.),

gottgörelse (14 kap.),

minskning av reservfonden (15 kap.),

fusion (16 kap.),

likvidation (17 kap.),

upplösning utan föregående likvidation (18 kap.),

registrering (19 kap.),

firma (20 kap.),

skadestånd (21 kap.),

straff och vite (22 kap.),

överklagande (23 kap.).

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Jämför Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad

revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv

78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG, i lydelsen

enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU, Europaparlamentets och rådets

direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa

typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om

upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i lydelsen enligt Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2014/95/EU, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av

den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och

värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och

rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU,

2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr

1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen, samt Europaparlamentets och

rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt, i den

ursprungliga lydelsen.

SFS 2018:672

Publicerad

den 7 juni 2018

background image

2

SFS

Ord och uttryck som används i lagen
2 §
Bestämmelser om betydelsen av följande ord och uttryck finns i nedan

angivna paragrafer:

absorption

16 kap. 1 §

andel

10 kap. 1 §

dotterföretag

10 och 11 §§ i detta kapitel

emissionsinsats

10 kap. 1 §

frivillig likvidation

17 kap. 1 §

fullmäktige

6 kap. 41 §

fullmäktigemöte

6 kap. 42 §

fusion

16 kap. 1 §

förenklad avveckling

18 kap. 1 §

förlagsandel

11 kap. 1 §

förlagsandelsbevis

11 kap. 12 §

förlagsinsats

11 kap. 1 §

gottgörelse

14 kap. 1 §

gränsöverskridande fusion

16 kap. 30 §

insatsemission

10 kap. 3 §

investerande medlemmar

8 § i detta kapitel

kombination

16 kap. 1 §

koncern

12 § i detta kapitel

koncernföretag

12 § i detta kapitel

likvidationsföreläggande

17 kap. 12 §

medlemsavgift

3 kap. 2 §

medlemsbevis

5 kap. 8 §

medlemsfrämjande föreningar

5 § i detta kapitel

medlemsinsats

10 kap. 1 §

moderförening

10 § i detta kapitel

obligatorisk insats

10 kap. 1 §

poströstning

6 kap. 6 §

revisionsutskott

7 kap. 47 och 48 §§

röstlängd

6 kap. 27 §

särskild delgivningsmottagare

7 kap. 41 §

särskild firmatecknare

7 kap. 37 §

särskild granskning

9 kap. 1 §

tillämplig lag om årsredovisning

17 § i detta kapitel

tvångslikvidation

17 kap. 11 och 16 §§

vinstutdelning

13 kap. 1 §

värdeöverföring

12 kap. 1 §

årsstämma

6 kap. 9 §

överinsats

10 kap. 1 §

Grundläggande krav på en ekonomisk förening
Medlemmar, stadgar, styrelse och revisor
3 § En ekonomisk förening ska ha minst tre medlemmar som inte är inves-

terande medlemmar. Föreningen ska också ha stadgar.

Av 7 kap. 1 § och 8 kap. 1 § framgår att en ekonomisk förening också ska

ha en styrelse och minst en revisor.

2018:672

background image

3

SFS

Föreningens syfte
4 § En förening ska anses vara en ekonomisk förening om den har till syfte

att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verk-

samhet som medlemmarna deltar i

1. som konsumenter eller andra förbrukare,

2. som leverantörer,

3. med egen arbetsinsats,

4. genom att använda föreningens tjänster, eller

5. på något annat liknande sätt.

Om en förening har en eller flera medlemmar som är ekonomiska för-

eningar, ska medlemmarna i den eller de föreningarna räknas som medlem-

mar i den förstnämnda föreningen vid bedömningen av den föreningens syf-

te enligt första stycket.

Medlemsfrämjande föreningar
5 § En förening ska också anses vara en ekonomisk förening om

1. föreningen har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intres-

sen genom att verka för att de deltar på det sätt som anges i 4 § första stycket

i ekonomisk verksamhet som en eller flera andra föreningar bedriver,

2. föreningens tillgångar till övervägande del består av andelar i den eller

de andra föreningarna, och

3. den eller de andra föreningarna är ekonomiska föreningar.

Föreningar som inte är kooperativa
6 § En förening som har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska

intressen genom någon annan verksamhet än som avses i 4 eller 5 § kan inte

förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter eller föra talan inför dom-

stolar eller andra myndigheter, om inte någon annan lag medger det.

Organisatorisk form
7 §
En ekonomisk förenings verksamhet får bedrivas även i

1. ett dotterföretag till föreningen,

2. ett företag som föreningen är delägare i, om även övriga delägare är

ekonomiska föreningar eller motsvarande utländska juridiska personer med

hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

3. ett helägt dotterföretag till ett sådant företag som avses i 2.

Investerande medlemmar
8 §
I stadgarna för en ekonomisk förening får det bestämmas att det får

finnas medlemmar som inte ska delta i verksamheten enligt 4 § första stycket

på det sätt som anges där utan som endast ska bidra till den verksamheten

med en medlemsinsats (investerande medlemmar).

Ansvar för en ekonomisk förenings skyldigheter
9 §
För en ekonomisk förenings skyldigheter får endast föreningens till-

gångar tas i anspråk. De fordringar på medlemsinsatser, förlagsinsatser och

medlemsavgifter som har förfallit till betalning ska räknas in i tillgångarna.

Koncerner
10 §
En ekonomisk förening är en moderförening och en annan juridisk

person är ett dotterföretag, om föreningen

2018:672

background image

4

SFS

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska

personen,

2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra

delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga ande-

lar,

3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta

mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande lednings-

organ, eller

4. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att ensam utöva ett

bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska

personen eller på grund av en föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal

eller därmed jämförbara stadgar.

Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderföreningen, om ett

annat dotterföretag till moderföreningen eller moderföreningen tillsammans

med ett eller flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsam-

mans

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska

personen,

2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra

delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga

andelar, eller

3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta

mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande lednings-

organ.

11 § Om ett dotterföretag äger andelar i en juridisk person och på grund

av avtal med den juridiska personen eller på grund av en bestämmelse i dess

bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar har rätt att

ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska personen, är

även den juridiska personen dotterföretag till moderföreningen.

12 § En moderförening och dess dotterföretag utgör tillsammans en kon-

cern.

Med koncernföretag avses i denna lag företag i samma koncern.

13 § I de fall som avses i 10 § första stycket 1–3 och andra stycket ska

sådana rättigheter som innehas av någon som handlar i eget namn, men för

en annan fysisk eller juridisk persons räkning, anses tillhöra den personen.

När antalet röster i ett dotterföretag ska bestämmas ska inte de andelar i

dotterföretaget som innehas av dotterföretaget självt eller av dess dotter-

företag beaktas. Detsamma gäller andelar som innehas av den som handlar i

eget namn men för dotterföretagets eller dess dotterföretags räkning.

14 § Vid tillämpningen av 10, 11 och 13 §§ avses med andelar aktier och

andra andelar i juridiska personer.

Undertecknande med elektronisk underskrift
15 §
En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad får, om inte

något annat anges, undertecknas med en sådan avancerad elektronisk under-

skrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda

tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upp-

hävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

2018:672

background image

5

SFS

Information med elektroniska hjälpmedel
16 §
En ekonomisk förening får använda elektroniska hjälpmedel för att

skicka kallelser och annan information till en medlem eller någon annan,

även när det i lagen anges att skriftlig information ska lämnas på något annat

sätt, om

1. föreningsstämman har beslutat om det,

2. föreningen har tillförlitliga rutiner för att identifiera mottagaren och

tillförlitlig information om hur han eller hon kan nås, och

3. mottagaren har samtyckt till ett sådant förfarande.

En mottagare ska anses ha samtyckt till förfarandet om han eller hon inte

har motsatt sig användningen av elektroniska hjälpmedel inom den tid som

angetts i en förfrågan som skickats med post. Denna tid ska vara minst två

veckor från det att förfrågan skickades. Av förfrågan ska det framgå att

framtida information kan komma att lämnas med det eller de angivna slagen

av elektroniska hjälpmedel, om inte mottagaren uttryckligen motsätter sig

detta.

Den som har samtyckt till att information lämnas med elektroniska hjälp-

medel kan när som helst återta sitt samtycke.

Tillämplig lag om årsredovisning
17 §
Med tillämplig lag om årsredovisning avses i denna lag årsredovis-

ningslagen (1995:1554) eller, i fråga om föreningar som helt eller delvis

omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värde-

pappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings-

företag, dessa respektive lagar och de föreskrifter som har meddelats med

stöd av dem. I fråga om föreningar som upprättar eller ska upprätta koncern-

redovisning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovis-

ningsstandarder avses även, när det gäller koncernredovisningen, de redo-

visningsstandarder som har antagits med stöd av förordningen.

2 kap. Bildande av en ekonomisk förening
Hur en ekonomisk förening bildas
1 §
En ekonomisk förening bildas genom att tre eller flera fysiska eller

juridiska personer

1. blir sådana medlemmar i föreningen som inte är investerande medlem-

mar,

2. antar stadgar för föreningen, och

3. väljer styrelse och minst en revisor.

Registrering av föreningen
2 §
Föreningen ska anmälas för registrering i föreningsregistret inom sex

månader från bildandet.

Om föreningen enligt stadgarna inte ska börja sin verksamhet förrän ett

visst villkor har uppfyllts, ska den tid som anges i första stycket räknas från

den tidpunkt då villkoret är uppfyllt. Föreningen får inte registreras före

denna tidpunkt.

3 § Frågan om föreningens bildande faller, om

1. en anmälan för registrering inte har gjorts inom den tid som anges i 2 §,

eller

2018:672

background image

6

SFS

2. Bolagsverket genom ett beslut som har fått laga kraft har avskrivit ett

ärende om sådan registrering eller vägrat registrering.

Om frågan om föreningens bildande har fallit, ska inbetalda medlemsin-

satser, förlagsinsatser och medlemsavgifter och uppkommen avkastning

genast betalas tillbaka. Vid återbetalningen får avdrag göras för kostnader

för åtgärder enligt 4 § tredje meningen. Styrelseledamöterna ansvarar soli-

dariskt för återbetalningen.

Rättshandlingar före registreringen av föreningen
4 §
Innan föreningen har registrerats i föreningsregistret kan den inte

förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Den kan inte heller föra talan

vid domstol eller någon annan myndighet. Styrelsen kan dock för förening-

ens räkning föra talan i mål som rör föreningens bildande och vidta andra

åtgärder för att kräva in medlemsinsatser, förlagsinsatser och medlems-

avgifter.

5 § Om det uppkommer en skyldighet genom någon åtgärd som vidtas i

föreningens namn före registreringen, ansvarar de som har deltagit i åtgär-

den eller i beslutet om åtgärden solidariskt för skyldigheten. Genom

registreringen övergår ansvaret på föreningen, om skyldigheten har upp-

kommit efter det att föreningen bildades.

6 § Om det sluts avtal för föreningens räkning före registreringen gäller

följande. En avtalspart som vid avtalsslutet inte kände till att föreningen inte

var registrerad får frånträda avtalet så länge föreningen inte har registrerats.

En avtalspart som kände till att föreningen inte var registrerad får, om inte

något annat har avtalats, frånträda avtalet endast om frågan om föreningens

bildande har fallit enligt 3 §.

3 kap. Föreningens stadgar
Stadgarnas innehåll
Obligatoriska uppgifter
1 § Föreningens stadgar ska innehålla uppgifter om

1. föreningens firma,

2. den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte,

3. den verksamhet som föreningen ska bedriva,

4. vilken obligatorisk insats som varje medlem ska delta med, hur insatsen

ska fullgöras och i vilken utsträckning som en medlem får delta i föreningen

med en överinsats,

5. antalet, eller lägsta och högsta antalet, styrelseledamöter, revisorer och

eventuella suppleanter och tiden för deras uppdrag,

6. hur en föreningsstämma ska sammankallas,

7. de ärenden som ska förekomma på en ordinarie föreningsstämma,

8. den tid som föreningens räkenskapsår ska omfatta,

9. grunderna för hur föreningens vinst ska fördelas, och

10. hur föreningens återstående tillgångar ska fördelas när föreningen

upplöses.

2018:672

background image

7

SFS

Uppgifter om avgifter
2 § Om det ska förekomma regelbundna avgifter till föreningen eller

avgifter till föreningen som är beroende av särskilda avgiftsbeslut (med-

lemsavgifter), ska stadgarna innehålla en uppgift om medlemsavgifternas

belopp eller de högsta belopp som avgifterna får bestämmas till.

Om det i föreningen ska förekomma särskilda inträdesavgifter för att

utjämna skillnaden mellan den obligatoriska insatsen och en andels värde,

ska det anges i stadgarna.

Uppgifter om redovisningsvaluta
3 § Om föreningen ska ha euro som redovisningsvaluta, ska det anges i

stadgarna. I så fall ska stadgarna också innehålla en uppgift om att den insats

som varje medlem ska delta med i föreningen ska vara bestämd i euro.

Ändring av stadgarna
Vem som beslutar om ändring av stadgarna
4 § Ett beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman.

Anmälan och verkställighet av beslut om ändring av stadgarna
5 § Ett beslut om ändring av stadgarna ska genast anmälas för registrering

i föreningsregistret. Beslutet får inte verkställas förrän det har registrerats.

Verkställighet av beslut om stadgeändring som innebär lindrad

insatsskyldighet
6 § Ett beslut som innebär att de obligatoriska insatserna minskas eller att

medlemmarnas insatsskyldighet enligt stadgarna lindras på något annat sätt

får inte verkställas förrän ett år efter registreringen.

Verkan av beslut om stadgeändring mot en medlem som inte har samtyckt

till ändringen
7 § Ett beslut om ändring av stadgarna får inte tillämpas mot en medlem

som inte har samtyckt till ändringen, om

1. beslutet innebär att

a) medlemmens rätt till föreningens tillgångar vid dess upplösning in-

skränks,

b) medlemmens rätt att få ut ett belopp enligt 10 kap. inskränks,

c) medlemmens rätt att gå ur föreningen försämras,

d) medlemmens skyldighet att betala insatser eller avgifter till föreningen

ökas, eller

e) medlemmens rätt till vinst inskränks, och

2. medlemmen säger upp sitt medlemskap inom en månad från det att

beslutet fattades eller, om beslutet fattades av fullmäktige, från det att med-

lemmen underrättades om beslutet.

I ett sådant fall som avses i första stycket får medlemmen, oavsett vad

som är bestämt i stadgarna, gå ur föreningen vid utgången av det räken-

skapsår som slutar närmast efter en månad efter uppsägningen. Vid utträdet

har medlemmen de rättigheter som en medlem som har gått ur föreningen

har enligt 10 kap. 11 § och 13 kap. 2 §.

2018:672

background image

8

SFS

Regeringens tillstånd till ändring av stadgarna
8 § Om det i stadgarna på grund av lag eller annan författning eller efter

regeringens medgivande har tagits in en bestämmelse enligt vilken en annan

bestämmelse i stadgarna inte får ändras utan att regeringen har lämnat

tillstånd till det, får inte heller den förstnämnda bestämmelsen ändras utan

regeringens tillstånd.

Byte av redovisningsvaluta
9 § Ett beslut om att införa eller ändra en sådan bestämmelse om redovis-

ningsvaluta i stadgarna som avses i 3 § får verkan från och med det räken-

skapsår som börjar efter det att beslutet om ändring av stadgarna registreras.

Efter ett beslut enligt första stycket ska stadgarnas uppgifter om insats-

belopp ändras senast vid den första ordinarie föreningsstämman efter det att

beslutet fick verkan.

4 kap. Medlemmar i föreningen
Medlemskap
Öppenhet för nya medlemmar
1 § En ekonomisk förening ska vara öppen för nya medlemmar, om inte

något annat följer av 2 §.

Skäl att vägra medlemskap
2 § Föreningen får vägra medlemskap, om

1. sökanden inte kan förväntas delta i föreningens verksamhet på ett

sådant sätt som avses i 1 kap. 4 eller 5 §,

2. sökanden inte uppfyller de krav som med hänsyn till arten och om-

fattningen av föreningens verksamhet bör ställas på medlemmarna, eller

3. det i övrigt finns särskilda skäl för vägran.

Första stycket 1 gäller inte den som ansöker om att bli investerande med-

lem.

Ansökan om medlemskap
3 § En ansökan om att bli medlem i föreningen ska prövas av styrelsen,

om inte något annat framgår av stadgarna.

Det får bestämmas i stadgarna att ansökan ska vara skriftlig och under-

tecknad av sökanden och att sökandens underskrift ska vara bevittnad.

Medlemskap efter bodelning, arv eller testamente
4 § Den som har förvärvat en medlems andel i föreningen genom bodel-

ning, arv eller testamente har rätt att bli medlem i föreningen, om

1. det inte finns skäl att vägra medlemskap enligt 2 §,

2. ansökan om medlemskap görs inom de tidsfrister som anges i andra och

tredje styckena, och

3. något annat inte har bestämts i stadgarna.

Vid förvärv genom bodelning utan samband med dödsfall ska en ansökan

om medlemskap göras senast sex månader efter det att andelen vid bodel-

ning har lagts ut på den andra makens lott. Om förvärvaren i ett sådant fall

inte ansöker om medlemskap inom föreskriven tid eller om hans eller hennes

ansökan avslås, ska medlemmen därmed anses ha sagt upp sitt medlemskap.

Förvärvaren har då de rättigheter och den skyldighet som någon som har

2018:672

background image

9

SFS

sagt upp sitt medlemskap har enligt 10 kap. 11–13 och 15 §§ och 13 kap.

2 §.

När en avliden medlems andel förvärvas ska en ansökan om medlemskap

göras senast sex månader efter dödsfallet eller senast vid den senare tidpunkt

då den avlidnes medlemskap anses upphöra enligt 10 § första stycket.

Medlemskap efter överlåtelse av andel
5 § Den som har förvärvat en medlems andel i något annat fall än som

avses i 4 § har rätt att bli medlem i föreningen, om

1. det inte finns skäl att vägra medlemskap enligt 2 §, och

2. ansökan om medlemskap görs inom de tidsfrister som anges i andra

stycket.

Om förvärvaren inte ansöker om medlemskap inom sex månader från

överlåtelsen eller om hans eller hennes ansökan avslås, ska medlemmen

anses ha sagt upp sitt medlemskap. Förvärvaren har då de rättigheter och

den skyldighet som någon som har sagt upp sitt medlemskap har enligt

10 kap. 11–13 och 15 §§ och 13 kap. 2 §.

Investerande medlemmar
6 § I ett beslut om att anta någon som investerande medlem ska det anges

att medlemmen är en investerande medlem.

En investerande medlem kan efter en ny ansökan antas som en sådan

medlem som avses i 1 kap. 4 § första stycket.

När ett medlemskap upphör
Uppsägning av medlemskap
7 § En medlem har rätt att säga upp medlemskapet i föreningen.

I stadgarna får det bestämmas att uppsägning inte får göras förrän efter en

viss tid, högst två år, från inträdet. Sådana bestämmelser i stadgarna gäller

inte i de fall som avses i 3 kap. 7 § andra stycket och 16 kap. 27 §.

Det får bestämmas i stadgarna att en uppsägning ska vara skriftlig och

undertecknad av medlemmen och att medlemmens underskrift ska vara

bevittnad.

Uteslutning ur föreningen
8 § En medlem får uteslutas om han eller hon

1. grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot föreningen,

2. inte längre deltar i föreningens verksamhet på det sätt som avses i

1 kap. 4 eller 5 §, eller

3. inte längre uppfyller de krav som med hänsyn till arten och omfatt-

ningen av föreningens verksamhet bör ställas på medlemmarna.

Ett beslut om uteslutning fattas av föreningsstämman, om inte något annat

har bestämts i stadgarna.

Första stycket 2 gäller inte en investerande medlem.

Tidpunkt för upphörande av medlemskap
9 § Ett medlemskap i föreningen upphör vid utgången av det räkenskapsår

som slutar närmast efter en månad sedan medlemmen har sagt upp med-

lemskapet eller uteslutits.

I stadgarna kan det bestämmas att tiden enligt första stycket ska vara

längre, dock längst sex månader. En sådan bestämmelse i stadgarna gäller

inte i de fall som avses i 3 kap. 7 § andra stycket och 16 kap. 27 §.

2018:672

background image

10

SFS

Av 6 kap. 2 § tredje stycket och 6 kap. 15 § andra stycket framgår att en

medlem som har uteslutits ur föreningen förlorar vissa av de rättigheter som

medlemmar annars har.

10 § När en medlem avlider ska vid tillämpningen av denna lag medlem-

skapet anses upphöra vid utgången av det räkenskapsår som slutar närmast

efter sex månader från dödsfallet, dock senast då någon som har övertagit

andelen enligt 4 § beviljas medlemskap.

När en medlem som är en juridisk person upplöses ska medlemskapet

anses upphöra vid utgången av det räkenskapsår som slutar närmast efter sex

månader från upplösningen.

11 § Den som har överlåtit sin andel genom bodelning utan samband med

dödsfall enligt 4 § andra stycket eller på något annat sätt enligt 5 §, upphör

att vara medlem i föreningen när förvärvaren beviljas medlemskap.

5 kap. Medlemsförteckning
Skyldighet att föra en medlemsförteckning
1 §
Styrelsen ska föra en medlemsförteckning. Förteckningen ska ha till

ändamål att ge föreningen, medlemmarna och andra underlag för att bedöma

medlemsförhållandena i föreningen.

Medlemsförteckningens form
2 §
Medlemsförteckningen ska föras med automatiserad behandling, i

bunden bok eller i ett betryggande lösblads- eller kortsystem.

Medlemsförteckningens innehåll
3 §
Medlemsförteckningen ska innehålla uppgifter om

1. varje medlems namn och postadress,

2. i förekommande fall, att medlemmen är en investerande medlem,

3. den tidpunkt då medlemmen gick in i föreningen,

4. det antal medlemsinsatser som medlemmen deltar med i föreningen,

5. det sammanlagda beloppet, enligt den senast fastställda balansräk-

ningen, av medlemsinsatser som har betalats in eller tillgodoförts genom

insatsemission,

6. summan av de medlemsinsatsbelopp som efter utgången av det räken-

skapsår som balansräkningen avser har återbetalats eller som högst ska åter-

betalas enligt 10 kap. 11 och 16 §§, och

7. tiden för återbetalningarna enligt 6.

När medlemsförteckningen ska upprättas och ändras
4 §
Medlemsförteckningen ska upprättas så snart föreningen har bildats.

När en ny medlem har gått in i föreningen ska uppgifter enligt 3 § 1–3

antecknas i medlemsförteckningen så snart som möjligt.

Om en medlem eller någon annan behörig person anmäler att ett för-

hållande som har angetts i medlemsförteckningen har ändrats, ska ändringen

antecknas i förteckningen så snart som möjligt. När ett medlemskap upphör

ska också tidpunkten för detta antecknas.

Medlemsförteckningens offentlighet
5 §
Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig hos föreningen för var

och en som vill ta del av den. Om förteckningen förs med automatiserad

2018:672

background image

11

SFS

behandling, ska föreningen ge var och en som begär det tillfälle att hos för-

eningen ta del av en aktuell utskrift eller någon annan aktuell framställning

av förteckningen.

Arkivering av medlemsförteckningen
6 §
Medlemsförteckningen ska bevaras så länge föreningen består och

under minst sju år efter föreningens upplösning.

Om medlemsförteckningen förs i vanlig läsbar form, ska den bevaras i

ursprunglig form. Övergår föreningen till att föra förteckningen med hjälp

av automatiserad behandling, ska den gamla förteckningen bevaras under

minst sju år därefter.

Om medlemsförteckningen förs med automatiserad behandling, ska upp-

gifter som har tagits bort ur förteckningen bevaras i minst sju år. Uppgifterna

får bevaras i vanlig läsbar form eller i någon annan form som kan läsas,

avlyssnas eller på något annat sätt uppfattas enbart med ett tekniskt hjälp-

medel.

Personuppgiftsansvar
7 §
Föreningen är personuppgiftsansvarig för den behandling av person-

uppgifter som förandet av medlemsförteckningen innebär.

Medlemsbevis
8 §
Varje medlem har rätt att på begäran och utan kostnad få en skriftlig

uppgift av föreningen om sitt medlemskap och om sina medlemsinsatser.

6 kap. Föreningsstämma
Medlemmarnas beslutanderätt
1 §
Vid föreningsstämman utövar medlemmarna sin rätt att besluta i

föreningens angelägenheter.

Bestämmelser om fullmäktige för medlemmarna finns i 41–46 §§.

Rätt att delta vid föreningsstämman
2 §
En medlem har rätt att närvara, yttra sig och rösta vid förenings-

stämman, om inte något annat anges i denna lag.

I stadgarna får det bestämmas att en medlem som har sagt upp sitt med-

lemskap inte har rätt att delta vid föreningsstämman.

En medlem som har uteslutits ur föreningen förlorar omedelbart sin rätt

enligt första stycket.

Medlemmarnas rösträtt
3 §
Varje medlem har en röst, om inte något annat har bestämts i stadgar-

na.

I stadgarna får det bestämmas att en medlem får utöva sin rösträtt bara om

vissa angivna villkor är uppfyllda.

Om investerande medlemmar deltar i en omröstning och de har mer än en

tredjedel av det totala antalet röster som avges vid omröstningen, ska värdet

av deras röster sättas ner så att det sammanlagt uppgår till hälften av det

totala antalet övriga avgivna röster. Om omröstningen gäller ett beslut som

kräver stöd av en viss andel av de röstande, ska resultatet av omröstningen

räknas om på motsvarande sätt.

2018:672

background image

12

SFS

Ombud vid föreningsstämman
4 §
En medlem som inte är personligen närvarande vid föreningsstämman

får utöva sin rätt vid stämman genom ombud. En medlem får inte företrädas

av fler än ett ombud. Rätten att anlita ombud får begränsas i stadgarna. En

medlem har dock alltid rätt att anlita sin make, sin sambo, en annan medlem

eller en ställföreträdare för en annan medlem som ombud.

Ombudet ska ha en fullmakt som är skriftlig, daterad och undertecknad

av medlemmen. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.

5 § Ett ombud får företräda högst tre medlemmar, om inte något annat har

bestämts i stadgarna.

Poströstning
6 §
I stadgarna får det bestämmas att medlemmarna före föreningsstäm-

man ska kunna utöva sin rösträtt per post eller att styrelsen inför en för-

eningsstämma får besluta att medlemmarna ska kunna göra det.

Om medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt vid föreningsstämman

genom poströstning, ska det framgå av kallelsen hur de ska gå till väga. Det

huvudsakliga innehållet i varje framlagt förslag ska anges i kallelsen, om

förslaget inte rör en fråga av mindre betydelse för föreningen. Till kallelsen

ska det bifogas ett formulär för poströstning som, med hänvisning till de

framlagda förslagen, ska innehålla två likvärdigt presenterade svarsalter-

nativ med rubrikerna Ja och Nej.

Biträde vid föreningsstämman
7 §
En medlem eller ett ombud får ha med sig högst ett biträde vid för-

eningsstämman. Biträdet får yttra sig vid föreningsstämman.

Utomståendes närvaro vid föreningsstämman
8 §
Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt

att närvara eller på något annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstäm-

man. Ett sådant beslut är giltigt endast om samtliga röstberättigade som är

närvarande vid föreningsstämman röstar för det.

I stadgarna får det bestämmas att den som inte är medlem ska ha rätt att

närvara eller på något annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman

även om något beslut som anges i första stycket inte fattas.

Ordinarie föreningsstämma
9 §
Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår ska medlem-

marna hålla en ordinarie föreningsstämma där styrelsen ska lägga fram

årsredovisningen och revisionsberättelsen och, i en moderförening som är

skyldig att upprätta koncernredovisning, koncernredovisningen och kon-

cernrevisionsberättelsen (årsstämma).

10 § Vid årsstämman ska beslut fattas

1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och, i en

moderförening som är skyldig att upprätta koncernredovisning, koncern-

resultaträkningen och koncernbalansräkningen,

2. om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen,

3. om ansvarsfrihet gentemot föreningen för styrelseledamöterna och i

förekommande fall den verkställande direktören, och

2018:672

background image

13

SFS

4. i andra ärenden som föreningsstämman ska behandla enligt denna lag

eller stadgarna.

11 § I stadgarna får det bestämmas att medlemmarna varje år ska hålla

ytterligare en eller flera ordinarie föreningsstämmor.

Extra föreningsstämma
12 §
Styrelsen ska kalla till en extra föreningsstämma, om styrelsen anser

att det finns skäl att hålla en stämma före nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen ska även kalla till en extra föreningsstämma om en revisor i

föreningen eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade, eller det

mindre antal som framgår av stadgarna, skriftligen begär att en sådan stäm-

ma sammankallas för att behandla ett angivet ärende. Kallelsen ska utfärdas

inom två veckor från den dag då en sådan begäran kom in till föreningen.

Fortsatt föreningsstämma
13 §
Vid en föreningsstämma får det beslutas att en fortsatt förenings-

stämma ska hållas en senare dag.

Ett beslut i en fråga som avses i 10 § 1–3 ska skjutas upp till en fortsatt

föreningsstämma om föreningsstämman beslutar om det eller om minst en

tiondel av samtliga röstberättigade begär det. En sådan föreningsstämma ska

hållas tidigast fyra veckor och senast åtta veckor därefter. Beslutet får inte

skjutas upp ytterligare.

Ort för föreningsstämman
14 §
Föreningsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. I

stadgarna får det dock bestämmas att stämman ska eller får hållas

1. på en annan angiven ort i Sverige, eller

2. på en annan ort inom föreningens geografiska verksamhetsområde i

Sverige som styrelsen bestämmer.

Föreningsstämman får hållas på någon annan ort än som anges i första

stycket, om extraordinära omständigheter kräver det.

Rätt att få ärenden behandlade vid föreningsstämman
15 §
En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma

om han eller hon skriftligen begär det hos styrelsen i sådan tid att ärendet

kan tas upp i kallelsen till stämman. Begäran ska framställas på det sätt och

inom den tid som har bestämts i stadgarna, om stadgarna innehåller bestäm-

melser om saken.

En medlem som har uteslutits ur föreningen har inte rätt att få ett ärende

behandlat vid stämman även om medlemskapet ännu inte har upphört.

Sammankallande av föreningsstämma
16 §
Styrelsen kallar till föreningsstämma.

Om en föreningsstämma som ska hållas enligt denna lag, stadgarna eller

ett stämmobeslut inte sammankallas på föreskrivet sätt, ska Bolagsverket

efter ansökan genast kalla till föreningsstämma i enlighet med 17–22 §§.

Bolagsverket får kalla till föreningsstämma på något annat lämpligt sätt, om

kallelse inte kan ske på det sätt som anges i 21 §. En ansökan får göras av

en styrelseledamot, verkställande direktör, revisor eller röstberättigad. För-

eningen ska ersätta Bolagsverket för kostnaderna för kallelsen.

2018:672

background image

14

SFS

Tid för kallelse
Ordinarie föreningsstämma
17 § En kallelse till en ordinarie föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex

veckor och senast fyra veckor före föreningsstämman.

I stadgarna får det bestämmas att en kallelse får utfärdas senare än enligt

första stycket, dock senast två veckor före föreningsstämman.

Extra föreningsstämma
18 § En kallelse till en extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex

veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

En kallelse till en extra föreningsstämma ska dock utfärdas senast fyra

veckor före föreningsstämman, om stämman ska behandla

1. en fråga om ändring av stadgarna,

2. en fråga om likvidation,

3. en fråga om att föreningen ska gå upp i en annan juridisk person genom

fusion, eller

4. en fråga om förenklad avveckling.

I stadgarna får det bestämmas att en kallelse enligt andra stycket får ut-

färdas senare, dock senast två veckor före föreningsstämman.

Fortsatt föreningsstämma
19 § Om en fortsatt föreningsstämma ska hållas fyra veckor eller senare,

räknat från och med föreningsstämmans första dag, ska det utfärdas en sär-

skild kallelse till den fortsatta föreningsstämman. I så fall ska 18 § om tiden

för kallelse till en extra föreningsstämma tillämpas.

Kallelse när beslut ska fattas vid två föreningsstämmor
20 § Om det enligt lag eller stadgarna krävs att ett beslut fattas vid två

föreningsstämmor för att bli giltigt, får en kallelse till den andra stämman

inte utfärdas innan den första stämman har hållits. I kallelsen till den andra

stämman ska styrelsen ange det beslut som den första stämman har fattat.

Kallelsesätt
21 §
Medlemmarna ska kallas till föreningsstämman på det sätt som har

bestämts i stadgarna.

En kallelse ska även skickas med post till varje medlem vars postadress

är känd för föreningen, om

1. en ordinarie föreningsstämma ska hållas på en annan tid än som har

bestämts i stadgarna,

2. stämman ska behandla en fråga om en ändring av stadgarna som

innebär

a) att en medlems skyldighet att betala insatser eller avgifter till för-

eningen ökas,

b) att en medlems rätt till föreningens vinst inskränks,

c) att en medlems rätt till föreningens tillgångar vid dess upplösning in-

skränks,

d) att en medlems rätt att få ut ett belopp enligt 10 kap. inskränks och

denna ändring ska gälla även för dem som var medlemmar i föreningen när

frågan avgjordes, eller

e) att en medlems rätt att gå ur föreningen försämras och denna ändring

ska gälla även för dem som var medlemmar i föreningen när frågan avgjor-

des, eller

2018:672

background image

15

SFS

3. stämman ska ta ställning till om föreningen ska gå upp i en annan

juridisk person genom fusion, gå i likvidation eller upplösas genom för-

enklad avveckling.

I vilka fall en kallelse får skickas med elektroniska hjälpmedel anges i

1 kap. 16 §.

Kallelsens innehåll
22 §
Kallelsen ska innehålla uppgifter om tid och plats för förenings-

stämman. I kallelsen ska även de ärenden som ska behandlas på förenings-

stämman tydligt anges.

Om ett ärende avser ändring av stadgarna, ska det huvudsakliga innehållet

i förslaget till ändring anges i kallelsen.

Bestämmelser om kallelsens innehåll i vissa fall finns i 6 § i detta kapitel,

10 kap. 9 §, 13 kap. 10 §, 14 kap. 3 §, 16 kap. 14 §, 17 kap. 6 § och

18 kap. 2 §.

Tillhandahållande av handlingar inför föreningsstämman
23 §
Styrelsen ska hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen och i

förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,

eller kopior av dessa handlingar, tillgängliga för medlemmar och innehavare

av förlagsandelar under minst två veckor närmast före årsstämman. Hand-

lingarna ska hållas tillgängliga hos föreningen på den ort där styrelsen har

sitt säte.

Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad för mottagaren

skickas med post till de personer enligt första stycket som begär det och som

uppger sin adress. I vilka fall handlingar får skickas med elektroniska

hjälpmedel anges i 1 kap. 16 §.

Handlingarna ska läggas fram på stämman.

24 § Om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av

stadgarna, ska det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen

för medlemmarna från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman.

En kopia av förslaget ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas

med post till de medlemmar som begär det och som uppger sin adress. I vilka

fall handlingar får skickas med elektroniska hjälpmedel anges i 1 kap. 16 §.

Fel i kallelse
25 §
Om en bestämmelse i denna lag eller stadgarna som rör kallelsen till

en föreningsstämma eller tillhandahållande av handlingar inte har följts i

något ärende, får föreningsstämman inte besluta i ärendet utan samtycke av

alla medlemmar som berörs av felet. Föreningsstämman får dock även utan

sådant samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om

ärendet enligt lag eller stadgarna ska tas upp vid föreningsstämman eller om

det omedelbart föranleds av ett annat ärende som ska avgöras. Den får också

besluta att en extra föreningsstämma ska sammankallas för att behandla

ärendet.

Föreningsstämmans öppnande
26 §
Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som

styrelsen har utsett. Om det i stadgarna har bestämts vem som ska öppna

föreningsstämman eller vara dess ordförande, öppnas dock föreningsstäm-

man av honom eller henne.

2018:672

background image

16

SFS

Röstlängd
27 §
Vid föreningsstämman ska det upprättas en förteckning över närva-

rande medlemmar, ombud och biträden, om det behövs (röstlängd). En

medlem som har poströstat ska anses som närvarande. I röstlängden ska det

lämnas uppgifter om det antal röster som medlemmarna har, om medlem-

marna har olika antal röster.

Röstlängden ska upprättas av föreningsstämmans ordförande, om han

eller hon har valts av föreningsstämman utan omröstning. I annat fall ska

röstlängden upprättas av den som har öppnat föreningsstämman. Röstläng-

den ska godkännas av föreningsstämman. Den gäller till dess att förenings-

stämman beslutar att ändra den.

Om föreningsstämman skjuts upp till en senare dag än närmast följande

vardag, ska en ny röstlängd upprättas om det behövs.

Hur föreningsstämmans ordförande utses
28 §
Ordföranden vid föreningsstämman ska utses av föreningsstämman,

om inte något annat har bestämts i stadgarna.

Styrelsens och den verkställande direktörens upplysningsplikt
Vilka upplysningar som ska lämnas
29 § Om någon medlem begär det och styrelsen anser att det kan göras

utan väsentlig skada för föreningen, ska styrelsen och den verkställande

direktören vid föreningsstämman lämna upplysningar om

1. förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på stäm-

man, och

2. förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens eko-

nomiska situation.

I en förening som ingår i en koncern avser upplysningsplikten även för-

eningens förhållande till andra koncernföretag. Om föreningen är en moder-

förening, avser upplysningsplikten också koncernredovisningen och sådana

förhållanden i fråga om dotterföretag som avses i första stycket.

30 § Om en upplysning som har begärts enligt 29 § kan lämnas endast med

stöd av uppgifter som inte är tillgängliga vid föreningsstämman, ska upplys-

ningen inom två veckor efter stämman hållas tillgänglig i skriftlig form hos

föreningen för medlemmarna och skickas till varje medlem som har begärt

upplysningen.

Upplysningar som kan medföra väsentlig skada för föreningen
31 § Om styrelsen bedömer att en upplysning som har begärts enligt 29 §

inte kan lämnas till medlemmarna utan väsentlig skada för föreningen, ska

den medlem som har begärt upplysningen omedelbart underrättas om det.

Om medlemmen begär det inom två veckor från det att han eller hon

underrättades enligt första stycket, ska styrelsen lämna upplysningen till

föreningens revisor. Upplysningen ska lämnas till revisorn inom två veckor

efter medlemmens begäran.

32 § Om den begärda upplysningen har lämnats till föreningens revisor,

ska denne inom två veckor därefter lämna ett skriftligt yttrande till styrelsen.

Av yttrandet ska det framgå om den begärda upplysningen enligt revisorns

mening borde ha lett till någon ändring i revisionsberättelsen eller i före-

kommande fall koncernrevisionsberättelsen eller på något annat sätt ger

2018:672

background image

17

SFS

anledning till erinran. Om så är fallet, ska ändringen eller erinran anges i

yttrandet.

Styrelsen ska hålla revisorns yttrande tillgängligt hos föreningen för

medlemmarna och skicka en kopia av det till varje medlem som har begärt

upplysningen.

Majoritetskrav vid stämmobeslut
Majoritetskrav vid andra beslut än val
33 § Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än

hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Första stycket gäller inte om något annat följer av denna lag eller har

bestämts i stadgarna. I de fall som avses i 35 och 36 §§ i detta kapitel och i

16 kap. 15 §, 17 kap. 2 § och 18 kap. 2 § får det i stadgarna dock endast tas

in längre gående villkor än de som anges i nämnda bestämmelser.

Majoritetskrav vid val
34 § Vid val anses den som har fått flest röster vara vald. Vid lika röstetal

avgörs valet genom lottning, om inte föreningsstämman före valet har beslu-

tat något annat.

Första stycket gäller inte om något annat har bestämts i stadgarna.

Majoritetskrav vid ändring av stadgarna
35 § Ett beslut om ändring av stadgarna är giltigt om minst två tredjedelar

av de röstande har röstat för det, om inte något annat följer av 36 §.

36 § Ett beslut om ändring av stadgarna som innebär att en medlems

skyldighet att betala insatser eller avgifter till föreningen ökas eller att med-

lemmens rätt till vinst inskränks är giltigt om minst tre fjärdedelar av de

röstande har röstat för det.

Ett beslut om ändring av stadgarna är giltigt om samtliga röstande på

föreningsstämman har röstat för det, om beslutet innebär att

1. en medlems rätt till föreningens tillgångar vid dess upplösning

inskränks,

2. en medlems rätt att få ut ett belopp enligt 10 kap. inskränks och denna

ändring ska gälla även för dem som var medlemmar i föreningen när frågan

avgjordes, eller

3. en medlems rätt att gå ur föreningen försämras och denna ändring ska

gälla även för dem som var medlemmar i föreningen när frågan avgjordes.

Jäv
37 §
En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i en fråga om

1. en talan mot medlemmen,

2. medlemmens befrielse från skadeståndsansvar eller någon annan

skyldighet gentemot föreningen, eller

3. en talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 och som gäller någon annan,

om medlemmen har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot

föreningens intresse.

Bestämmelserna om medlem i första stycket tillämpas också på ett ombud

för en medlem.

2018:672

background image

18

SFS

Generel inskränkning i föreningsstämmans beslutanderätt
38 §
Föreningsstämman får inte fatta ett beslut som är ägnat att ge en

otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen

eller någon annan medlem.

Stämmoprotokoll
39 §
Ordföranden ska se till att det förs ett protokoll vid föreningsstäm-

man.

I protokollet ska det antecknas vilka beslut som föreningsstämman har

fattat. Om ett beslut har fattats genom omröstning, ska det antecknas i

protokollet hur omröstningen har utfallit. Har en röstlängd upprättats, ska

denna tas in i eller läggas som en bilaga till protokollet.

Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ord-

föranden, om denne inte har fört protokollet, och av minst en justeringsman

som har utsetts av föreningsstämman.

40 § Senast tre veckor efter stämman ska protokollet hållas tillgängligt hos

föreningen för medlemmarna och innehavare av förlagsandelar.

Protokollet ska förvaras på ett betryggande sätt.

Fullmäktige
Fullmäktiges uppgifter
41 § I stadgarna får det bestämmas att medlemmarnas beslutanderätt i alla

eller vissa angelägenheter ska utövas av särskilt utsedda representanter (full-

mäktige).

Om fullmäktige ska förekomma, ska stadgarna innehålla uppgifter om

1. i vilken utsträckning fullmäktige utövar medlemmarnas beslutanderätt,

och

2. hur fullmäktige ska utses.

Fullmäktigemöte
42 § Det som sägs i denna lag om föreningsstämma gäller, om inte något

annat anges, även ett möte där medlemmarnas beslutanderätt utövas av

fullmäktige (fullmäktigemöte).

Om medlemmarnas rätt utövas av fullmäktige, gäller det som sägs tidigare

i detta kapitel om medlemmarna i fråga om fullmäktige. En fullmäktig får

dock inte delta i ett fullmäktigemöte genom ombud. Han eller hon får inte

heller anlita biträde vid ett sådant möte, om inte något annat har bestämts i

stadgarna eller beslutas vid mötet.

Vid ett fullmäktigemöte ska ett beslut enligt 8 § om rätt för den som inte

är fullmäktig att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna fattas med

tillämpning av 33 § första stycket.

Fullmäktiges mandattid
43 § I stadgarna ska tiden för en fullmäktigs uppdrag anges. Tiden för

uppdraget får inte vara längre än tre år.

Vem som får utses till fullmäktig
44 § Endast den som är medlem i föreningen eller den som enligt

7 kap. 7 § ändå kan väljas till styrelseledamot får utses till fullmäktig, om

inte något annat har bestämts i stadgarna.

2018:672

background image

19

SFS

Suppleanter för fullmäktige
45 § För fullmäktige får det utses en eller flera suppleanter. Bestämmel-

serna i 43 och 44 §§ gäller i tillämpliga delar även för en suppleant.

Medlemmars rättigheter om fullmäktige har utsetts
46 § Medlemmar som inte är fullmäktige har inte rätt att delta i ett full-

mäktigemöte och ska inte heller kallas till ett sådant möte, om det inte har

bestämts något annat i stadgarna. Även om fullmäktige har utsetts, har

medlemmarna dock rätt att

1. få ärenden behandlade på ett fullmäktigemöte enligt 15 §,

2. ta del av handlingar inför ett fullmäktigemöte enligt 23 och 24 §§, och

3. ta del av protokollet från ett fullmäktigemöte enligt 40 § första stycket.

När det gäller beslut av fullmäktige i frågor som avses i 36 § i detta kapitel

eller 16 kap. 27 § ska medlemmarna underrättas om beslutet. Underrättelsen

ska skickas med post, om inte något annat har bestämts i stadgarna.

Talan mot föreningsstämmobeslut
47 §
Om ett beslut av föreningsstämman inte har kommit till i behörig

ordning eller på något annat sätt strider mot denna lag, tillämplig lag om

årsredovisning eller stadgarna, får en föreningsmedlem, en innehavare av

förlagsandelar, styrelsen, en styrelseledamot eller den verkställande direk-

tören föra talan mot föreningen vid allmän domstol om att beslutet ska upp-

hävas eller ändras.

48 § En talan enligt 47 § ska väckas inom tre månader från dagen för

beslutet. Om talan inte väcks inom denna tid, är rätten att föra talan förlorad.

Talan får väckas senare än enligt första stycket, när

1. beslutet är sådant att det inte kan fattas ens med alla medlemmars

samtycke,

2. samtycke till beslutet krävs av alla eller vissa medlemmar och något

sådant samtycke inte har getts, eller

3. kallelse till föreningsstämman inte har skett eller de bestämmelser om

kallelse som gäller för föreningen i väsentliga delar inte har följts.

I fråga om ett beslut att godkänna en fusionsplan som avser en gränsöver-

skridande fusion gäller, utöver det som sägs i första stycket, att talan inte får

väckas efter det att Bolagsverket eller allmän domstol genom ett beslut som

har fått laga kraft har lämnat tillstånd till att verkställa fusionsplanen enligt

16 kap. 22 eller 23 §. Andra stycket ska inte tillämpas i fråga om en sådan

fusion.

49 § Om föreningsstämmans beslut upphävs eller ändras genom en dom,

gäller domen även för de medlemmar och innehavare av förlagsandelar som

inte har fört talan.

Domstolen får ändra föreningsstämmans beslut endast om det kan fast-

ställas vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft.

Styrelsens talan mot föreningen
50 §
Om styrelsen vill väcka en talan mot föreningen, ska styrelsen

sammankalla en föreningsstämma för val av en ställföreträdare som ska föra

föreningens talan i tvisten. Stämningen ska delges den valda ställföreträ-

daren.

2018:672

background image

20

SFS

Skiljeförfarande
51 §
En bestämmelse i stadgarna om att en tvist mellan föreningen och

styrelsen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en likvidator, en

medlem, en röstberättigad som inte är medlem eller en innehavare av

förlagsandelar ska avgöras av en eller flera skiljemän, har samma verkan

som ett skiljeavtal.

Om styrelsen begär ett skiljeförfarande mot föreningen, ska 50 § tilläm-

pas. Är det fråga om en talan av styrelsen mot föreningsstämmans beslut, är

rätten till talan inte förlorad enligt 48 §, om styrelsen inom den tid som anges

där har kallat till föreningsstämma enligt 50 §.

7 kap. Föreningens ledning
Styrelse
1 §
En ekonomisk förening ska ha en styrelse med tre eller flera ledamöter.

Av 3 kap. 1 § framgår att antalet styrelseledamöter eller lägsta och högsta

antalet styrelseledamöter ska anges i stadgarna.

2 § Bestämmelser om arbetstagarrepresentanter i styrelsen finns i lagen

(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda och i lagen

(2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner. Om

inte något annat följer av dessa lagar eller denna lag, ska arbetstagarrepre-

sentanter jämställas med styrelseledamöter när denna lag tillämpas.

När antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter anges i stadgarna,

ska arbetstagarrepresentanter som utses enligt lagen om styrelserepresen-

tation för de privatanställda inte räknas med. Det som anges i stadgarna om

tiden för styrelseledamöters och styrelsesuppleanters uppdrag ska inte gälla

för sådana arbetstagarrepresentanter.

Styrelsesuppleanter
3 §
För styrelseledamöterna får det utses en eller flera suppleanter. Av

3 kap. 1 § framgår att antalet suppleanter eller lägsta och högsta antalet

suppleanter ska anges i stadgarna.

Bestämmelserna i denna lag om styrelseledamöter gäller i tillämpliga

delar även suppleanter.

Styrelsens uppgifter
4 §
Styrelsen ska

1. ansvara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens

angelägenheter,

2. fortlöpande bedöma föreningens och, om föreningen är en moder-

förening, koncernens ekonomiska situation, och

3. se till att föreningens organisation är utformad så att bokföringen,

medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska förhållanden i övrigt kon-

trolleras på ett betryggande sätt.

Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter

eller till andra, ska styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera

om delegationen kan upprätthållas.

5 § Styrelsen ska meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana

uppgifter som behövs för styrelsens bedömning enligt 4 § första stycket 2

ska samlas in och rapporteras till styrelsen. Några instruktioner behöver

2018:672

background image

21

SFS

dock inte meddelas om de med hänsyn till föreningens begränsade storlek

och verksamhet skulle sakna betydelse för rapporteringen till styrelsen.

Hur styrelsen utses
6 §
Styrelsen väljs av föreningsstämman. I stadgarna får det bestämmas att

en eller flera styrelseledamöter ska utses på något annat sätt. Styrelsen eller

en styrelseledamot får dock inte ges rätt att utse styrelseledamöter.

Vem som kan vara styrelseledamot
7 §
Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i föreningen, om inte

stadgarna tillåter något annat. Den som enligt lag är ställföreträdare för en

medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som är ledamot av

styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna, får dock vara

styrelseledamot utan att vara medlem i föreningen, även om stadgarna

saknar en bestämmelse om det.

Första stycket gäller inte sådana arbetstagarrepresentanter som avses i 2 §.

Bosättningskrav för styrelseledamöterna
8 §
Minst hälften av styrelseledamöterna ska vara bosatta inom Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet. Bolagsverket får i ett enskilt fall

besluta om undantag från bosättningskravet, om det finns särskilda skäl för

det.

Hinder mot att vara styrelseledamot
9 §
En juridisk person får inte vara styrelseledamot.

10 § Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt

11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara styrelseledamot. Att detsamma gäller

den som har näringsförbud framgår av 11 § lagen (2014:836) om närings-

förbud.

11 § Den som inte avser att ta del i styrelsens verksamhet enligt denna lag

får inte utses till styrelseledamot utan godtagbara skäl.

En styrelseledamots mandattid
12 §
En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som har bestämts i

stadgarna. Mandattiden får inte omfatta mer än fyra räkenskapsår och ska

bestämmas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie förenings-

stämma där det hålls styrelseval.

När en ändring i styrelsens sammansättning får verkan
13 §
Ändringar i styrelsens sammansättning har verkan först från den

tidpunkt då anmälan om registrering enligt 44 § kom in till Bolagsverket

eller från den senare tidpunkt som anges i det beslut som anmälan grundar

sig på.

En styrelseledamots förtida avgång
14 §
Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid om styrelseleda-

moten eller den som har utsett honom eller henne anmäler att uppdraget ska

2018:672

background image

22

SFS

upphöra. Anmälan om avgången ska göras hos styrelsen. Om en styrelse-

ledamot som inte är vald av föreningsstämman vill avgå, ska anmälan också

göras hos den som har utsett honom eller henne.

I fråga om verkan av styrelseledamotens avgång gäller 13 §.

15 § Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller om 7 eller 10 §

hindrar honom eller henne från att vara styrelseledamot och det inte finns

någon suppleant som kan gå in i hans eller hennes ställe, ska övriga styrelse-

ledamöter vidta åtgärder för att en ny styrelseledamot utses för den

återstående mandattiden. Sådana åtgärder behöver dock inte vidtas, om den

förra styrelseledamoten var en sådan arbetstagarrepresentant som avses i

2 §.

En ny styrelseledamot behöver inte väljas förrän vid nästa årsstämma, om

det är föreningsstämman som ska välja styrelseledamoten och styrelsen är

beslutsför med kvarstående ledamöter och suppleanter.

Bolagsverkets beslut om ersättare för en styrelseledamot
16 §
Om det inte har utsetts en styrelseledamot som enligt stadgarna ska

utses på något annat sätt än av föreningsstämman, ska Bolagsverket efter en

ansökan utse en ersättare. Ansökan får göras av en styrelseledamot, en med-

lem, en borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av att det

finns någon som kan företräda föreningen.

Styrelsens ordförande
17 §
En av styrelsens ledamöter ska vara ordförande i styrelsen. Ordföran-

den ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter

enligt 4 och 5 §§.

Styrelsen väljer ordförande, om inte något annat har bestämts i stadgarna

eller beslutats av föreningsstämman. Vid lika röstetal avgörs valet genom

lottning.

Styrelsens sammanträden
18 §
Styrelsens ordförande ska se till att sammanträden hålls när det be-

hövs. Styrelsen ska alltid sammankallas om en styrelseledamot eller den

verkställande direktören begär det.

19 § Den verkställande direktören har, även om han eller hon inte är styrel-

seledamot, rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden, om

styrelsen inte i ett enskilt fall bestämmer något annat.

20 § Om en styrelseledamot inte kan närvara vid ett sammanträde och det

finns en suppleant som ska delta i hans eller hennes ställe, ska denne ges

tillfälle till det.

En sådan suppleant för en arbetstagarledamot som har utsetts enligt lagen

(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda ska alltid få

underlag och ges tillfälle att delta i behandlingen av styrelsens ärenden på

samma sätt som en styrelseledamot.

Styrelsens beslutsförhet
21 §
Styrelsen är beslutsför, om mer än hälften av hela antalet styrelse-

ledamöter, eller det högre antal som har bestämts i stadgarna, är närvarande.

2018:672

background image

23

SFS

Vid bedömningen av om styrelsen är beslutsför ska styrelseledamöter som

är jäviga enligt 23 § anses som frånvarande.

Beslut får inte fattas i ett ärende, om inte samtliga styrelseledamöter, för

det fall det är möjligt, har

1. fått tillfälle att delta i ärendets behandling, och

2. fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.

Majoritetskrav vid styrelsebeslut
22 §
Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de

närvarande röstar för vid sammanträdet, om det enligt stadgarna inte krävs

en särskild röstmajoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Är styrelsen inte fulltalig, ska de som röstar för beslutet dock utgöra mer

än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om inte något annat har

bestämts i stadgarna.

Jäv för en styrelseledamot
23 §
En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om

1. avtal mellan styrelseledamoten och föreningen,

2. avtal mellan föreningen och tredje man, om styrelseledamoten har et

väsentligt intresse i frågan som kan strida mot föreningens intresse, eller

3. avtal mellan föreningen och en juridisk person som styrelseledamoten

ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.

Första stycket 3 gäller inte om föreningens motpart är ett företag i samma

koncern eller i en företagsgrupp av motsvarande slag.

Med avtal som avses i första stycket jämställs en rättegång eller någon

annan talan.

Styrelseprotokoll
24 §
Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. I protokollet

ska de beslut som styrelsen har fattat antecknas.

Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Det

ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, och av

ytterligare en ledamot som styrelsen har utsett.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören har rätt att få en

avvikande mening antecknad till protokollet.

25 § Styrelsens protokoll ska föras i nummerföljd och förvaras på ett

betryggande sätt.

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöter
26 §
Föreningsstämman ska besluta om arvode och annan ersättning till

var och en av styrelseledamöterna för deras styrelseuppdrag.

I stadgarna får det bestämmas att stämman får besluta om en samlad

ersättning till flera eller samtliga styrelseledamöter som därefter fördelas av

styrelsen.

Verkställande direktör
27 §
Styrelsen får utse en verkställande direktör.

2018:672

background image

24

SFS

Vice verkställande direktör
28 §
Om föreningen har en verkställande direktör, får styrelsen utse en

eller flera vice verkställande direktörer. Bestämmelserna i denna lag om den

verkställande direktören ska i tillämpliga delar gälla även en vice verk-

ställande direktör.

Om det har utsetts flera vice verkställande direktörer, ska styrelsen med-

dela skriftliga instruktioner om i vilken inbördes ordning dessa ska gå in i

den verkställande direktörens ställe.

Den verkställande direktörens uppgifter
29 §
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen

enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Den verkställande direktören får dessutom utan styrelsens bemyndigande

vidta en åtgärd som med hänsyn till omfattningen och arten av föreningens

verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens beslut

inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för föreningens verksamhet. I ett

sådant fall ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

Den verkställande direktören ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för

att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för

att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Bosättningskrav för den verkställande direktören
30 §
Den verkställande direktören ska vara bosatt inom Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet. Bolagsverket får i ett enskilt fall besluta om

undantag från bosättningskravet, om det finns särskilda skäl för det.

Hinder mot att vara verkställande direktör
31 §
Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap.

7 § föräldrabalken får inte vara verkställande direktör. Att detsamma gäller

den som har näringsförbud framgår av 11 § lagen (2014:836) om närings-

förbud.

32 § Den som inte avser att utföra en verkställande direktörs uppgifter

enligt denna lag får inte utses till verkställande direktör.

När ett beslut att utse en verkställande direktör får verkan
33 §
Ett beslut att utse en verkställande direktör i föreningen och ett beslut

om den verkställande direktörens avgång eller entledigande har verkan från

den tidpunkt då anmälan om registrering enligt 44 § kom in till Bolagsverket

eller från den senare tidpunkt som anges i beslutet.

Jäv för den verkställande direktören
34 §
Den verkställande direktören får inte handlägga en fråga om

1. avtal mellan honom eller henne och föreningen,

2. avtal mellan föreningen och tredje man, om den verkställande direk-

tören har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot föreningens in-

tresse, eller

3. avtal mellan föreningen och en juridisk person som den verkställande

direktören ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.

Första stycket 3 gäller inte om föreningens motpart är ett företag i samma

koncern eller företagsgrupp av motsvarande slag.

2018:672

background image

25

SFS

Med avtal som avses i första stycket jämställs en rättegång eller någon

annan talan.

Rätt att företräda föreningen
Styrelsen som föreningens ställföreträdare
35 § Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma.

Handlingar som enligt denna lag ska undertecknas av styrelsen ska skrivas

under av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter.

Den verkställande direktören som föreningens ställföreträdare
36 § Den verkställande direktören får alltid företräda föreningen och

teckna dess firma när det gäller uppgifter som han eller hon får sköta enligt

29 §.

En särskild firmatecknare som föreningens ställföreträdare
37 § Styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, den verkställande direk-

tören eller någon annan att företräda föreningen och teckna dess firma

(särskild firmatecknare). Styrelsen får när som helst återkalla bemyndigan-

det.

I stadgarna får det bestämmas att styrelsen inte får lämna ett bemyn-

digande eller att det får lämnas endast på vissa villkor.

Krav på en särskild firmatecknare
38 § Minst en särskild firmatecknare ska vara bosatt inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet. Bolagsverket får i ett enskilt fall besluta om

undantag från bosättningskravet, om det finns särskilda skäl för det. I övrigt

ska 31 och 34 §§ tillämpas på en firmatecknare som inte är styrelseledamot

eller verkställande direktör.

När ett bemyndigande att vara särskild firmatecknare får verkan
39 § Ett bemyndigande som avses i 37 § eller en återkallelse av ett sådant

bemyndigande har verkan från den tidpunkt då anmälan om registrering

enligt 44 § kom in till Bolagsverket eller från den senare tidpunkt som anges

i bemyndigandet eller återkallelsen.

Inskränkningar i firmateckningsrätt
40 § Styrelsen får besluta att rätten att företräda föreningen och teckna

dess firma får utövas endast av två eller flera personer i förening. Någon

annan inskränkning i en firmatecknares rätt att teckna föreningens firma får

inte registreras enligt 44 §.

Särskild delgivningsmottagare
41 § Om föreningen inte har någon behörig ställföreträdare som är bosatt

i Sverige, ska styrelsen bemyndiga en person som är bosatt här att för

föreningens räkning ta emot delgivning (särskild delgivningsmottagare). Ett

sådant bemyndigande får inte lämnas till någon som är underårig eller har

förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Generella inskränkningar i en ställföreträdares kompetens
42 § Styrelsen eller någon annan ställföreträdare för föreningen får inte

rättshandla eller vidta någon annan åtgärd som är ägnad att ge en otillbörlig

2018:672

background image

26

SFS

fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller någon

annan medlem.

En ställföreträdare för föreningen får inte heller följa en anvisning av

föreningsstämman eller något annat föreningsorgan, om anvisningen inte

gäller därför att den strider mot denna lag, tillämplig lag om årsredovisning

eller stadgarna.

Kompetensöverskridande
43 § Om styrelsen eller en särskild firmatecknare har rättshandlat för

föreningen i strid med bestämmelserna i denna lag om föreningsorganens

behörighet, gäller rättshandlingen inte mot föreningen. Detsamma är fallet

om en verkställande direktör genom en rättshandling har överskridit sin

behörighet enligt 29 § och föreningen visar att motparten insåg eller borde

ha insett behörighetsöverskridandet.

En rättshandling gäller inte heller mot föreningen om styrelsen, en verk-

ställande direktör eller en särskild firmatecknare har överskridit sin befogen-

het och föreningen visar att motparten insåg eller borde ha insett befogen-

hetsöverskridandet. Detta gäller dock inte när styrelsen eller en verkställan-

de direktör har överträtt en bestämmelse om föremålet för föreningens verk-

samhet eller andra bestämmelser som har meddelats i stadgarna eller av ett

annat föreningsorgan.

Registrering
44 §
Föreningen ska för registrering i föreningsregistret anmäla

1. föreningens postadress,

2. vem som har utsetts till styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrelsens

ordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och särskild

delgivningsmottagare, och

3. hur föreningens firma tecknas och vem som har firmateckningsrätt.

Anmälan ska innehålla uppgifter om postadress för de personer som anges

i första stycket 2 och 3. Om postadressen avviker från personernas hemvist,

ska även hemvisten anges. Anmälan ska vidare innehålla uppgifter om de

angivna personernas personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum.

Om en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant har utsetts enligt lagen

(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda eller lagen

(2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, ska

detta anges.

Även den som anmälan gäller har rätt att göra en anmälan enligt första

stycket. Den som har utsetts till en sådan befattning som avses i första

stycket 2 har även rätt att anmäla företrädarens avgång.

45 § En anmälan enligt 44 § ska göras första gången när föreningen enligt

2 kap. 2 § anmäls för registrering och därefter genast när ett förhållande som

har anmälts eller ska anmälas för registrering har ändrats.

Anmälan om aktieinnehav
46 §
En styrelseledamot och en verkställande direktör ska till föreningens

styrelse anmäla sitt innehav av aktier i ett aktiebolag inom samma koncern

som föreningen när de tillträder sitt uppdrag, om någon sådan anmälan inte

har gjorts dessförinnan. Förändringar i aktieinnehavet ska anmälas inom en

månad.

Styrelsen ska så snart som möjligt föra in de anmälda uppgifterna i en

särskild förteckning. För förteckningen gäller 5 kap. 2 och 5–7 §§.

2018:672

background image

27

SFS

Första och andra styckena gäller inte om styrelseledamoten eller den verk-

ställande direktören är anmälningsskyldig enligt artikel 19 i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om

marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens

direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG.

Revisionsutskott
47 §
I en ekonomisk förening vars överlåtbara värdepapper är upptagna

till handel på en reglerad marknad ska styrelsen ha ett revisionsutskott.

Utskottets ledamöter får inte vara anställda av föreningen. Minst en ledamot

ska ha redovisnings- eller revisionskompetens. Utskottet ska utse en av leda-

möterna att vara dess ordförande.

Föreningen får besluta att styrelsen inte ska ha något revisionsutskott,

förutsatt att styrelsen

1. fullgör de uppgifter som anges i 48 § och de uppgifter som revisions-

utskottet har enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad

revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissio-

nens beslut 2005/909/EG, i den ursprungliga lydelsen, och

2. uppfyller det krav som anges i första stycket tredje meningen.

48 § Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och

uppgifter i övrigt,

1. övervaka föreningens finansiella rapportering och lämna rekommen-

dationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet,

2. med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten

i föreningens interna kontroll, internrevision och riskhantering,

3. hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncern-

redovisningen och om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskon-

troll,

4. informera styrelsen om resultatet av revisionen och på vilket sätt

revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet och om

vilken funktion utskottet har haft,

5. granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då

särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller föreningen andra tjäns-

ter än revision, och

6. biträda vid upprättandet av förslag till föreningsstämmans beslut om

revisorsval.

Om föreningen har en valberedning som medlemmarna har ett betydande

inflytande i, får föreningen ge valberedningen i uppgift att i stället för revi-

sionsutskottet biträda vid upprättandet av förslag till föreningsstämmans

beslut om revisorsval.

8 kap. Revision
Skyldighet att ha revisor
1 §
En ekonomisk förening ska ha minst en revisor.

Revisorssuppleanter
2 §
För en revisor får det utses en eller flera suppleanter.

2018:672

background image

28

SFS

Bestämmelserna i denna lag om revisorer gäller i tillämpliga delar även

suppleanter.

Revisorns uppgifter
3 §
Revisorn ska granska föreningens årsredovisning och bokföring samt

styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska

vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Granskning-

en ska dessutom utföras med professionell skepticism, om revisorn är en

auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

Om föreningen är en moderförening ska revisorn även granska koncern-

redovisningen, om en sådan har upprättats, och koncernföretagens inbördes

förhållanden.

4 § Revisorn ska följa föreningsstämmans anvisningar, om de inte strider

mot lag, stadgarna eller god revisionssed.

5 § Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till

föreningsstämman. Bestämmelser om berättelsens innehåll och den tidpunkt

då den ska lämnas till föreningens styrelse finns i 32–39 och 56–58 §§.

Om föreningen är en moderförening som är skyldig att upprätta en kon-

cernredovisning, ska revisorn även lämna en koncernrevisionsberättelse

enligt 41 och 59 §§.

6 § I samband med revisionen ska revisorn till styrelsen och den verk-

ställande direktören framföra de erinringar och påpekanden som följer av

god revisionssed. Bestämmelser om erinringar finns i 42 §.

Tillhandahållande av upplysningar
7 §
Styrelsen och den verkställande direktören ska ge revisorn tillfälle att

genomföra granskningen i den omfattning som revisorn anser är nödvändig.

De ska lämna de upplysningar och den hjälp som revisorn begär.

Samma skyldigheter har styrelsen, den verkställande direktören och re-

visorn i ett dotterföretag gentemot en revisor i moderföreningen.

Hur en revisor utses
8 §
En revisor väljs av föreningsstämman. I stadgarna får det bestämmas

att revisorn ska utses på något annat sätt.

I 9, 10, 29 och 30 §§ finns det bestämmelser om att Bolagsverket i vissa

fall ska utse en revisor.

Medrevisor på initiativ av någon röstberättigad
9 §
Varje röstberättigad har rätt att föreslå att en revisor som utses av

Bolagsverket ska delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer.

Förslaget ska framställas på en föreningsstämma där revisorsval ska hållas

eller förslaget enligt kallelsen till föreningsstämman ska behandlas.

Bolagsverket ska efter ansökan från en röstberättigad utse en revisor, om

minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller minst en tredjedel av de

röstberättigade som är närvarande på föreningsstämman har röstat för försla-

get.

Bolagsverket ska ge föreningens styrelse tillfälle att yttra sig innan verket

utser en revisor. Beslutet ska avse tiden till och med årsstämman under nästa

räkenskapsår.

2018:672

background image

29

SFS

Medrevisor på initiativ av innehavare av förlagsandelar
10 §
Innehavare av förlagsandelar som företräder förlagsinsatser till ett

sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt inbetalda

insatskapitalet får hos styrelsen begära att en medrevisor utses. Styrelsen ska

därefter inom två månader ansöka hos Bolagsverket om att en sådan revisor

utses. Om styrelsen inte ansöker i rätt tid, får ansökan göras av var och en

som innehar en förlagsandel i föreningen.

Bolagsverket ska ge föreningens styrelse tillfälle att yttra sig innan verket

utser en revisor. Beslutet ska avse tiden till och med årsstämman under nästa

räkenskapsår.

Bosättningskrav för en revisor
11 §
En revisor som inte är auktoriserad eller godkänd revisor ska vara

bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte också en

auktoriserad eller godkänd revisor deltar i revisionen. Bolagsverket får i ett

enskilt fall besluta om undantag från bosättningskravet, om det finns

särskilda skäl för det.

Hinder mot att vara revisor
12 §
Den som är underårig eller i konkurs eller har fått näringsförbud eller

har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara revisor.

Kompetenskrav
13 §
En revisor ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och

ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av

föreningens verksamhet krävs för att fullgöra uppdraget.

14 § Minst en revisor ska vara auktoriserad revisor, om föreningen upp-

fyller minst två av följande villkor:

1. medelantalet anställda i föreningen har under vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

2. föreningens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

3. föreningens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

För en förening som omfattas av första stycket får Bolagsverket besluta

att det i stället för en auktoriserad revisor får utses en viss godkänd revisor.

Förutsättningar för detta är att den godkända revisorn är revisor i föreningen

och att det finns särskilda skäl. Vid bedömningen av om det finns särskilda

skäl ska revisorns kompetens och erfarenhet av föreningen beaktas särskilt.

Beslutet ska tidsbegränsas och får avse högst fem år.

15 § Bestämmelserna i 14 § tillämpas även på en moderförening i en kon-

cern, om koncernen uppfyller minst två av följande villkor:

1. medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

2. koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av

de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

3. koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av

de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Vid tillämpningen av första stycket 2 och 3 ska fordringar och skulder

mellan koncernföretag och internvinster elimineras. Detsamma gäller för

2018:672

background image

30

SFS

intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncern-

företag samt för förändring av internvinst.

16 § Det ska till revisor alltid utses en auktoriserad eller en godkänd

revisor, om minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det vid den

föreningsstämma där en revisor ska väljas.

17 § I fråga om andra föreningar än sådana som avses i 14, 15 och 53 §§

får Bolagsverket besluta att minst en revisor ska vara auktoriserad eller god-

känd revisor, om det finns särskilda skäl för det.

Intill dess att en behörig revisor har blivit utsedd på föreskrivet sätt får

Bolagsverket, om det finns skäl för det, utse en viss auktoriserad eller god-

känd revisor att delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer.

Bolagsverket ska ge föreningens styrelse tillfälle att yttra sig innan verket

meddelar ett beslut enligt denna paragraf.

Avtalsvillkor om revisorsval
18 §
Ett avtalsvillkor som har till syfte att föreningsstämman ska välja en

viss revisor eller en revisor som finns med i en viss förteckning eller

liknande är ogiltigt. Detsamma gäller sådana begränsningar i stadgarna.

Jäv för en revisor
19 §
En person får inte vara revisor om han eller hon

1. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i föreningen eller

dess dotterföretag eller biträder vid föreningens bokföring eller medels-

förvaltning eller vid föreningens kontroll över bokföringen eller medels-

förvaltningen,

2. är anställd hos eller på något annat sätt har en underordnad eller bero-

ende ställning till föreningen eller någon som avses i 1,

3. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder för-

eningen vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller vid förening-

ens kontroll över grundbokföringen eller medelsförvaltningen,

4. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller

nedstigande led till en person som avses i 1,

5. är besvågrad med en person som avses i 1 i rätt upp- eller nedstigande

led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

6. utöver det som normalt sammanhänger med medlemskap i föreningen,

står i skuld till denna eller något annat företag i samma koncern eller har en

skyldighet som föreningen eller ett sådant företag har ställt säkerhet för.

För ekonomiska föreningar som avses i 14, 15 eller 53 § gäller, i stället

för första stycket 3, att den inte får vara revisor som är verksam i samma

företag som den som yrkesmässigt biträder föreningen vid bokföringen eller

medelsförvaltningen eller vid föreningens kontroll över bokföringen eller

medelsförvaltningen.

Den som enligt första eller andra stycket inte är behörig att vara revisor i

en moderförening får inte heller vara revisor i dess dotterföretag.

20 § En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt 19 § inte är

behörig att vara revisor. Om föreningen eller dess moderförening har anställ-

da med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta den interna revisio-

nen, får revisorn dock vid revisionen anlita sådana anställda i den utsträck-

ning som det är förenligt med god revisionssed.

2018:672

background image

31

SFS

Registrerat revisionsbolag
21 §
Ett registrerat revisionsbolag får utses till revisor.

Bestämmelser om vem som får vara huvudansvarig för revisionen när ett

revisionsbolag utses att vara revisor och om underrättelseskyldighet om vem

som är huvudansvarig finns i 17 § revisorslagen (2001:883).

Bestämmelserna i 19 och 20 §§ om jäv och i 43 § om närvaro vid för-

eningsstämma ska tillämpas på den huvudansvarige.

Särskilt revisionsorgan
22 §
Om det hos en sammanslutning som har till ändamål att ha hand om

gemensamma uppgifter för föreningar finns ett särskilt revisionsorgan, får

sammanslutningen, eller om revisionsorganet är en juridisk person, revi-

sionsorganet utses till revisor.

Sammanslutningen eller revisionsorganet ska utse en för uppdraget läm-

pad person att utföra revisionen. I fråga om den personen gäller i tillämpliga

delar det som sägs i denna lag om revisor.

I de fall som avses i 14 och 15 §§ får Bolagsverket medge att en samman-

slutning eller ett revisionsorgan utses till revisor, om det finns särskilda skäl

för det. Detta gäller trots att revisionen därmed inte kommer att utföras av

en auktoriserad revisor.

Revisorer i dotterföretag
23 §
I ett dotterföretag bör minst en revisor också vara revisor i moder-

föreningen.

Revisorns mandattid
24 §
Uppdraget som revisor gäller till slutet av den första årsstämma som

hålls efter det räkenskapsår då revisorn utsågs. I stadgarna får det bestämmas

att uppdraget ska gälla för en längre tid. Det får också bestämmas att den

som utser revisorn får välja mellan alternativa mandattider som anges i stad-

garna. Uppdraget ska dock upphöra senast vid slutet av den årsstämma som

hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det räkenskapsår då revisorn

utsågs.

Om revisorn i en förening vars stadgar innehåller alternativa mandattider

inte utses för en viss tid, ska uppdraget gälla för den kortaste av mandatti-

derna.

I de fall som avses i 28 § får en ny revisor utses för den tid som återstår

av den tidigare revisorns mandattid.

Revisorns avgång och entledigande i förtid
När revisorns uppdrag upphör i förtid
25 § Ett uppdrag som revisor upphör i förtid, om

1. revisorn anmäler att uppdraget ska upphöra, eller

2. den som har utsett revisorn entledigar denne på saklig grund och an-

mäler att uppdraget ska upphöra.

Anmälan ska göras hos styrelsen. Om en revisor som inte är vald på en

föreningsstämma vill avgå, ska revisorn även göra en anmälan till den som

har utsett revisorn.

2018:672

background image

32

SFS

Anmälan till Bolagsverket
26 § En revisor vars uppdrag upphör i förtid ska genast anmäla detta till

Bolagsverket för registrering i föreningsregistret och överlämna en kopia av

anmälan till föreningens styrelse.

Revisorn ska i anmälan lämna en redogörelse för det som revisorn har

funnit vid den granskning som denne har utfört under den del av det löpande

räkenskapsåret som uppdraget har omfattat. För redogörelsen tillämpas det

som sägs om revisionsberättelse i 36–38 §§.

Underrättelse om varför uppdraget har upphört i förtid
27 § Om en revisors uppdrag upphör i förtid, ska revisorn och den som har

utsett revisorn underrätta Bolagsverket om skälet för detta.

Utseende av en ny revisor
28 § Om en revisors uppdrag upphör i förtid och det inte finns någon

revisorssuppleant ska styrelsen vidta åtgärder för att en ny revisor utses.

Detsamma gäller om 11, 12, 13, 14, 15, 16 eller 53 § eller stadgarna hindrar

revisorn från att vara revisor i föreningen och det inte finns någon suppleant.

Bolagsverkets förordnande av en revisor
När Bolagsverket ska utse en revisor
29 § Efter en ansökan ska Bolagsverket utse en revisor, om

1. föreningen saknar en sådan revisor som ska finnas enligt 14, 15 eller

53 §,

2. föreningens revisor inte uppfyller bosättningskravet i 11 § eller är obe-

hörig enligt 12 eller 19 § och det inte finns någon behörig revisorssuppleant,

eller

3. en bestämmelse i stadgarna om antalet revisorer eller om revisorns

behörighet inte har följts.

En ansökan enligt första stycket får göras av var och en. Styrelsen är skyl-

dig att göra en ansökan om den som enligt 8 § första stycket har rätt att utse

revisor inte snarast möjligt utser en ny revisor.

30 § Efter en ansökan från en röstberättigad ska Bolagsverket utse en

auktoriserad eller godkänd revisor om föreningsstämman, trots en begäran

enligt 16 §, inte har utsett en sådan revisor. Ansökan ska göras inom en

månad från föreningsstämman.

Bolagsverkets handläggning
31 § Bolagsverket ska ge föreningens styrelse tillfälle att yttra sig innan

verket beslutar i ett ärende enligt 29 eller 30 §.

Bolagsverkets förordnande av en revisor ska avse tiden till dess en annan

revisor har blivit utsedd på föreskrivet sätt.

Vid ett förordnande i ett fall som avses i 29 § första stycket 2 ska Bolags-

verket entlediga den obehöriga revisorn.

Revisionsberättelse
Avlämnande av revisionsberättelse
32 § Revisionsberättelsen ska lämnas till föreningens styrelse senast tre

veckor före årsstämman.

2018:672

background image

33

SFS

Revisorn ska på årsredovisningen göra en hänvisning till revisions-

berättelsen.

Revisionsberättelsens inledning och undertecknande
33 § Revisionsberättelsens inledning ska innehålla uppgifter om

1. föreningens firma och organisationsnummer,

2. vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser, och

3. revisorns etableringsort eller hemort.

Revisionsberättelsen ska vara undertecknad av revisorn och innehålla en

uppgift om vilken dag som revisionen avslutades.

Uttalande om årsredovisningen
34 § Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida års-

redovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om

årsredovisning. I uttalandet ska det särskilt anges

1. om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och

ställning, och

2. om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga

delar.

Om det i årsredovisningen inte har lämnats sådana upplysningar som ska

lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning, ska revisorn ange detta och,

om det är möjligt, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse. I fråga om

en sådan hållbarhetsrapport som avses i 6 kap. 10 § årsredovisningslagen

(1995:1554) ska revisionsberättelsen i stället innehålla ett uttalande om

huruvida en rapport har upprättats eller inte.

Uttalanden om balansräkning, resultaträkning och dispositioner av vinst

eller förlust
35 § Revisionsberättelsen ska innehålla uttalanden om huruvida förenings-

stämman bör

1. fastställa balansräkningen och resultaträkningen, och

2. besluta om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt försla-

get i förvaltningsberättelsen.

Om revisorn anser att balansräkningen eller resultaträkningen inte bör

fastställas, ska revisorn anteckna det på årsredovisningen.

Uttalande om ansvarsfrihet
36 § Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida sty-

relseledamöterna och den verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet

gentemot föreningen.

Om revisorn vid sin granskning har funnit att en styrelseledamot eller den

verkställande direktören har vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till

någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet, ska det an-

märkas i berättelsen. Detsamma gäller om revisorn vid granskningen har

funnit att en styrelseledamot eller den verkställande direktören på något

annat sätt har handlat i strid med denna lag, tillämplig lag om årsredovisning

eller stadgarna.

Anmärkningar i fråga om vissa skyldigheter för föreningen
37 § I revisionsberättelsen ska revisorn anmärka om denne har funnit att

föreningen inte har fullgjort sin skyldighet att

1. göra skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen (2011:1244),

2018:672

background image

34

SFS

2. anmäla sig för registrering enligt 7 kap. 2 § skatteförfarandelagen,

3. lämna skattedeklaration enligt 26 kap. 2 § eller 37 kap. 4 § skatteför-

farandelagen, eller

4. i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av skatteförfarande-

lagen.

Revisorn ska också anmärka om denne har funnit att föreningen inte har

fullgjort sina skyldigheter att föra en medlemsförteckning och en förteck-

ning över innehavare av förlagsandelar enligt 5 respektive 11 kap.

Andra upplysningar
38 § Utöver det som följer av 33–37 §§ får en revisor i revisionsbe-

rättelsen lämna sådana upplysningar som denne anser att medlemmarna bör

få kännedom om. Om årsredovisningen innehåller uppgifter som har

betydelse för upplysningarna, ska revisorn hänvisa till uppgifterna.

Anmälan från en tidigare revisor
39 § Om en tidigare revisor har gjort en anmälan enligt 26 § ska en kopia

av den bifogas till revisionsberättelsen.

Underrättelse till Skatteverket
40 § Revisorn ska genast sända en kopia av revisionsberättelsen till

Skatteverket, om revisionsberättelsen innehåller

1. anmärkningar enligt 36 § andra stycket eller 37 § första stycket 1–3,

eller

2. uttalanden om att

årsredovisningen inte har upprättats i överensstämmelse med tillämplig

lag om årsredovisning,

sådana upplysningar som ska lämnas enligt tillämplig lag om årsredo-

visning inte har lämnats, eller

styrelseledamöterna eller den verkställande direktören inte bör beviljas

ansvarsfrihet gentemot föreningen.

Koncernrevisionsberättelse
41 §
I fråga om koncernrevisionsberättelsen tillämpas 32 § första stycket

om tidpunkten för lämnande av revisionsberättelsen och 33 § första stycket

2 och 3 och andra stycket, 34 §, 35 § första stycket 1 och 38 och 39 §§ om

revisionsberättelsens innehåll. Bestämmelserna i 34 § första stycket tilläm-

pas dock inte i fråga om en hållbarhetsrapport för koncernen. I den delen ska

revisionsberättelsen i stället innehålla ett uttalande om huruvida en rapport

har upprättats eller inte.

Koncernrevisionsberättelsens inledning ska innehålla uppgifter om

moderföreningens firma och organisationsnummer.

Revisorn ska på koncernredovisningen göra en hänvisning till koncern-

revisionsberättelsen. Om revisorn anser att koncernbalansräkningen eller

koncernresultaträkningen inte bör fastställas, ska revisorn anteckna även det

på koncernredovisningen.

Erinringar
42 §
Om revisorn har framfört en erinran till styrelsen eller den verk-

ställande direktören, ska den antecknas i ett protokoll eller i en annan

handling. Handlingen ska lämnas till styrelsen. Föreningen ska förvara den

på ett betryggande sätt.

2018:672

background image

35

SFS

Styrelsen ska behandla erinran vid ett sammanträde. Sammanträdet ska

hållas inom fyra veckor från det att erinran överlämnades. Om erinran fram-

förs senast i samband med att revisionsberättelsen lämnas till föreningen,

ska ett sammanträde alltid hållas före den föreningsstämma där revisions-

berättelsen läggs fram.

Revisorns närvaro vid föreningsstämman
43 §
Revisorn har rätt att närvara vid föreningsstämman. Han eller hon är

skyldig att närvara, om det med hänsyn till ärendena kan anses nödvändigt.

Revisorns tystnadsplikt
44 §
Revisorn får inte till en enskild medlem eller till någon utomstående

obehörigen lämna upplysningar om sådana föreningsangelägenheter som

revisorn får kännedom om när denne utför sitt uppdrag, om det kan vara till

skada för föreningen.

Åtgärder vid misstanke om brott
45 §
En revisor som är en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett

registrerat revisionsbolag ska vidta de åtgärder som anges i 46 och 47 §§,

om revisorn finner att det kan misstänkas att en styrelseledamot eller en

verkställande direktör inom ramen för föreningens verksamhet har gjort sig

skyldig till brott enligt någon av följande bestämmelser:

1. 9 kap. 1, 3 och 9 §§, 10 kap. 1 och 3–5 §§ och 11 kap. 1, 2, 4 och 5 §§

brottsbalken,

2. 2, 4, 5 och 10 §§ skattebrottslagen (1971:69), och

3. 3–5 §§ och, om brottet inte är ringa, 7 § lagen (2014:307) om straff för

penningtvättsbrott.

Revisorn ska även vidta de åtgärder som anges i 46 och 47 §§, om revisorn

finner att det kan misstänkas att någon inom ramen för föreningens verk-

samhet har gjort sig skyldig till brott enligt 10 kap. 5 a–5 e §§ brottsbalken.

Om revisorn finner att en misstanke av det slag som avses i första eller

andra stycket bör föranleda att uppgifter lämnas enligt 4 kap. 3 och 6 §§

lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terror-

ism, ska dock åtgärder enligt 46 och 47 §§ inte vidtas.

46 § En revisor som omfattas av 45 § och som bedömer att det finns en

sådan brottsmisstanke som avses i den paragrafen ska så snart som möjligt

underrätta styrelsen om sina iakttagelser.

Någon underrättelse behöver dock inte lämnas om det kan antas att styrel-

sen inte skulle vidta några skadeförebyggande åtgärder med anledning av

underrättelsen eller om en underrättelse av något annat skäl framstår som

meningslös eller stridande mot syftet med underrättelseskyldigheten.

47 § Senast fyra veckor efter det att styrelsen har underrättats enligt 46 §

första stycket ska revisorn i en särskild handling till åklagare redogöra för

misstanken och ange de omständigheter som misstanken grundar sig på.

Första stycket gäller inte om

1. den ekonomiska skadan av det misstänkta brottet har ersatts och övriga

skadliga verkningar av gärningen har avhjälpts,

2. det misstänkta brottet redan har anmälts till Polismyndigheten eller

åklagare, eller

3. det misstänkta brottet är obetydligt.

2018:672

background image

36

SFS

I de fall som avses i 46 § andra stycket ska revisorn, om anmälan om det

misstänkta brottet inte redan har lämnats till Polismyndigheten eller åklaga-

re, så snart som möjligt lämna en sådan handling som anges i första stycket.

48 § När en handling har lämnats enligt 47 § ska revisorn genast pröva om

revisorn ska avgå från sitt uppdrag.

Revisorns upplysningsplikt gentemot föreningsstämman
49 §
Revisorn är skyldig att lämna föreningsstämman de upplysningar

som stämman begär, i den utsträckning det inte skulle vara till väsentlig

skada för föreningen.

Revisorns upplysningsplikt gentemot en medrevisor m.fl.
50 §
Revisorn är skyldig att lämna en medrevisor, en ny revisor, en

särskild granskare och, om föreningen är försatt i konkurs, konkursförval-

taren de upplysningar som behövs om föreningens angelägenheter.

Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar om

föreningens angelägenheter till undersökningsledaren under en förundersök-

ning i brottmål.

Revisorn i en förening som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) är även skyldig att på begäran lämna upplysnin-

gar om föreningens angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i

kommunen, landstinget eller ett sådant kommunalförbund som kommunen

eller landstinget ingår i.

Registrering av en revisor
51 §
En förening som enligt 14, 15 eller 53 § eller enligt Bolagsverkets

beslut ska ha en auktoriserad eller en godkänd revisor ska för registrering i

föreningsregistret anmäla vem som har utsetts till revisor. Även den som har

utsetts har rätt att göra en anmälan. Någon anmälan behöver inte göras om

revisorn har utsetts av Bolagsverket.

Anmälan ska innehålla en uppgift om revisorns postadress. Även revi-

sorns hemvist ska anges, om postadressen avviker från hemvisten. Anmälan

ska vidare innehålla en uppgift om revisorns personnummer eller, om ett

sådant saknas, födelsedatum.

Om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, ska anmälan även innehålla

uppgifter om bolagets organisationsnummer eller något annat registrerings-

nummer och om vem som är huvudansvarig för revisionen. De uppgifter

som anges i andra stycket ska lämnas om den huvudansvariga revisorn.

52 § En anmälan enligt 51 § ska göras så snart en revisor har utsetts och

därefter genast när ett förhållande som har anmälts eller ska anmälas för

registrering har ändrats.

Särskilda bestämmelser för föreningar vars överlåtbara värdepapper

är upptagna till handel på en reglerad marknad
Skyldighet att ha en auktoriserad revisor
53 § Revisorn i en förening vars överlåtbara värdepapper är upptagna till

handel på en reglerad marknad ska vara en auktoriserad revisor.

2018:672

background image

37

SFS

Revisorns uppdragstid
54 § Uppdraget som revisor för en förening vars överlåtbara värdepapper

är upptagna till handel på en reglerad marknad får gälla högst sju år i följd.

Första stycket gäller inte om revisorn är ett registrerat revisionsbolag. För

ett sådant uppdrag finns det bestämmelser i artikel 17.1 andra stycket i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april

2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt

intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG (EU:s

revisorsförordning) om att uppdraget får gälla högst tio år i följd. Uppdraget

får dock gälla högst

1. tjugo år i följd, under de förutsättningar som anges i artikel 17.4 a och

17.5 i EU:s revisorsförordning, i den ursprungliga lydelsen, eller

2. tjugofyra år i följd, under de förutsättningar som anges i artikel 17.4 b

och 17.5 i EU:s revisorsförordning, i den ursprungliga lydelsen.

Domstols entledigande av revisorn
55 § En revisor som har utsetts av föreningsstämman i en förening vars

överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad får

entledigas av tingsrätten på den ort där styrelsen har sitt säte, om revisorn är

olämplig för uppdraget.

En ansökan om att tingsrätten ska besluta om entledigande får göras av

1. röstberättigade som representerar minst fem procent av rösterna i för-

eningen,

2. styrelsen, och

3. Finansinspektionen.

Revisionsberättelsen
56 § I inledningen av revisionsberättelsen för en förening vars värde-

papper är upptagna till handel på en reglerad marknad ska det finnas en

uppgift om vilket eller vilka normsystem för redovisning som föreningen

har tillämpat. I revisionsberättelsen för en sådan förening ska det även anges

vilket eller vilka normsystem för revision som revisorn har tillämpat.

57 § I förekommande fall ska det i revisionsberättelsen för en förening

vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad

även anges

1. om revisorn i en fråga som behandlas i revisionsberättelsen har en

mening som avviker från styrelsens eller någon annan revisors,

2. om revisionens inriktning eller omfattning är begränsad, och

3. om revisorn anser sig sakna tillräckligt underlag för att göra något

uttalande enligt 34–37 §§.

Om det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer när det gäller händelser eller

förhållanden som kan medföra betydande tvivel om föreningens förmåga att

fortsätta sin verksamhet, ska revisionsberättelsen innehålla ett uttalande i

frågan.

Utöver det som följer av andra stycket och 36 § får revisionsberättelsen

inte innehålla någon försäkran om föreningens framtida lönsamhet eller om

hur effektivt och ändamålsenligt styrelsen eller den verkställande direktören

har drivit eller kommer att driva verksamheten.

58 § Om en ekonomisk förening vars överlåtbara värdepapper är upptagna

till handel på en reglerad marknad har fler än en revisor, ska dessa lämna en

2018:672

background image

38

SFS

gemensam revisionsberättelse. Det som sägs i 32 § andra stycket om hänvis-

ning till revisionsberättelsen gäller då samtliga revisorer. Vid oenighet om

huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig

lag om årsredovisning, ska varje revisor göra ett sådant uttalande som avses

i 34 § och ange skälen för oenigheten.

Koncernrevision
59 § Bestämmelserna i 56–58 §§ tillämpas även på koncernrevisionsbe-

rättelsen för en sådan förening som avses i de paragraferna.

60 § I samband med en koncernrevision avseende en ekonomisk förening

vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad

ska revisorn bedöma och utvärdera det revisionsarbete som har utförts av

revisorerna i de övriga koncernföretagen. Revisorn ska se till att revisorn

kan få tillgång till dokumentation av det revisionsarbete som är relevant för

koncernrevisionen.

Om revisorn är förhindrad att göra den bedömning och utvärdering som

avses i första stycket, ska revisorn utföra kompletterande revisionsarbete

avseende dotterföretagen eller vidta andra lämpliga åtgärder. Revisorn ska

också underrätta Revisorsinspektionen om hindret.

Bestämmelser om revision i EU:s revisorsförordning
61 § Bestämmelser om revision av ekonomiska föreningar vars överlåt-

bara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad finns även

i EU:s revisorsförordning.

9 kap. Särskild granskning
Särskild granskning efter begäran från en röstberättigad
1 §
En röstberättigad får väcka förslag om granskning genom en särskild

granskare. En sådan granskning får avse

1. föreningens förvaltning och räkenskaper under en viss förfluten tid,

eller

2. vissa åtgärder eller förhållanden i föreningen.

2 § Ett förslag om särskild granskning ska framställas på en ordinarie

föreningsstämma eller på en föreningsstämma där ärendet enligt kallelsen

till stämman ska behandlas.

Bolagsverket ska efter ansökan från en röstberättigad utse en eller flera

särskilda granskare, om minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller

minst en tredjedel av de röstberättigade som är närvarande på stämman har

röstat för förslaget. Innan Bolagsverket utser en särskild granskare ska

verket ge föreningens styrelse tillfälle att yttra sig.

Särskild granskning efter begäran från innehavare av förlagsandelar
3 §
Innehavare av förlagsandelar som företräder förlagsinsatser till ett

sammanlagt belopp om minst en tiondel av det totalt inbetalda insatskapi-

talet får hos styrelsen begära att särskild granskning anordnas. Styrelsen ska

därefter inom två månader ansöka hos Bolagsverket om att en eller flera

särskilda granskare utses. Om styrelsen inte gör det, får en ansökan göras av

var och en som innehar en förlagsandel i föreningen.

Bolagsverket ska ge föreningens styrelse tillfälle att yttra sig innan verket

utser en särskild granskare.

2018:672

background image

39

SFS

Tillämpning av vissa bestämmelser om revisorer
4 §
Följande bestämmelser i 8 kap. ska tillämpas på en särskild granskare:

7 § om tillhandahållande av upplysningar,

11 § om bosättningskrav,

12 § om hinder mot att vara revisor,

19 och 20 §§ om jäv,

21 och 22 §§ om registrerat revisionsbolag och särskilt revisionsorgan,

43 § om närvaro vid föreningsstämma,

44 § om tystnadsplikt,

49 och 50 §§ om upplysningsplikt.

Den särskilda granskarens yttrande
5 §
Den särskilda granskaren ska lämna ett yttrande över sin granskning.

Yttrandet ska tillhandahållas medlemmarna och röstberättigade som inte är

medlemmar på de sätt som anges i 6 kap. 23 § första och andra styckena och

läggas fram på en föreningsstämma.

Den som var medlem vid tidpunkten för den föreningsstämma där frågan

om att utse en särskild granskare behandlades har samma rätt som en med-

lem att ta del av yttrandet. Yttrandet ska på samma sätt tillhandahållas inne-

havarna av förlagsandelar, om den särskilda granskaren har utsetts på

begäran av sådana innehavare.

10 kap. Medlemsinsatser
Vad en medlemsinsats och en andel är
1 §
Med en medlemsinsats avses i denna lag

1. den insats som en medlem enligt stadgarna är skyldig att delta med i

föreningen (obligatorisk insats),

2. en insats som en medlem har skjutit till utöver de obligatoriska insats-

erna (överinsats), eller

3. en insats till följd av en insatsemission (emissionsinsats).

Med en andel avses de ekonomiska rättigheter som medlemmen har mot

föreningen och som grundas på hans eller hennes medlemsinsatser.

Skyldighet att delta med en medlemsinsats
2 §
Varje medlem ska vara skyldig att delta med en obligatorisk insats.

Ökning av insatskapitalet genom insatsemission
3 §
I stadgarna får det bestämmas att ett belopp ska kunna tillgodoföras

medlemmarna som emissionsinsats genom ett särskilt beslut om insats-

emission. I stadgarna ska det i så fall också anges vilka villkor som ska gälla

för en insatsemission. Det sagda gäller under förutsättning att beloppet kan

bli föremål för värdeöverföring enligt 12 kap. 3 och 4 §§.

Ett beslut om insatsemission fattas av föreningsstämman.

Förslag till beslut om insatsemission
Förslag till beslut
4 § Styrelsen ska upprätta ett förslag till stämmobeslut om insatsemission

enligt 5–7 §§.

5 § I förslaget ska anges

2018:672

background image

40

SFS

1. det sammanlagda belopp som ska tillgodoföras medlemmarna som

emissionsinsatser, och

2. grunderna för fördelningen av beloppet bland medlemmarna.

Om stadgarna innehåller bestämmelser om att en medlem som går ur

föreningen inte ska ha rätt att få ut hela emissionsinsatsen, ska också det

anges i förslaget.

6 § Om förslaget om insatsemission ska behandlas på en annan förenings-

stämma än en årsstämma, ska det i förslaget anges hur stor del av det dispo-

nibla beloppet enligt 12 kap. 3 § som finns kvar efter det senast fattade

beslutet om värdeöverföring.

7 § I ett fall som avses i 6 § ska följande handlingar bifogas förslaget:

1. en kopia av den årsredovisning som innehåller de senast fastställda

balans- och resultaträkningarna,

2. en kopia av revisionsberättelsen för det år som årsredovisningen avser,

3. en redogörelse, undertecknad av styrelsen, för händelser av väsentlig

betydelse för föreningens ekonomiska ställning som har inträffat efter det

att årsredovisningen lämnades med uppgift om värdeöverföringar som har

beslutats under samma tid och om förändringar i föreningens bundna egna

kapital som har skett efter balansdagen, och

4. ett yttrande över den redogörelse som avses i 3, undertecknat av för-

eningens revisor, med ett uttalande om huruvida föreningsstämman bör

besluta i enlighet med förslaget.

Tillhandahållande av förslag till beslut
8 § Styrelsen ska hålla förslaget tillgängligt hos föreningen för medlem-

mar, röstberättigade som inte är medlemmar och innehavare av förlagsan-

delar under minst två veckor närmast före den föreningsstämma där frågan

om insatsemission ska prövas. I förekommande fall ska de handlingar som

avses i 7 § hållas tillgängliga tillsammans med förslaget.

Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad för mottagaren

skickas med post till de personer enligt första stycket som begär det och som

uppger sin adress. I vilka fall handlingar får skickas med elektroniska hjälp-

medel anges i 1 kap. 16 §.

Handlingarna ska läggas fram på föreningsstämman.

Kallelsens innehåll
9 § I kallelsen till den föreningsstämma som ska pröva förslaget om insats-

emission ska förslagets huvudsakliga innehåll anges.

Innehållet i föreningsstämmans beslut
10 § Beslutet om insatsemission ska innehålla de uppgifter som framgår

av 5 §.

Återbetalning av medlemsinsatser när ett medlemskap upphör
Storlek på belopp som återbetalas
11 § En medlem som har gått ur föreningen har rätt att sex månader efter

det att medlemskapet upphörde få ut sina medlemsinsatser. Detta gäller inte

om medlemmens andel förvärvas av någon annan enligt 4 kap. 4 eller 5 §.

Det belopp som betalas ut får inte överstiga den del av föreningens eget

kapital som avser medlemmen i förhållande till övriga medlemmar. I det

2018:672

background image

41

SFS

sammanhanget ska föreningens eget kapital beräknas enligt den senast fast-

ställda balansräkningen vid den tidpunkt då medlemskapet upphör. Vid

beräkningen ska reservfonden, uppskrivningsfonden, kapitalandelsfonden,

fonden för utvecklingsutgifter och förlagsinsatserna inte räknas med.

12 § Om föreningen går i likvidation inom sex månader från det att ett

medlemskap upphörde eller föreningen inom samma tid försätts i konkurs,

ska den utträdda medlemmens rätt att få ut belopp enligt 11 § bedömas enligt

grunderna för reglerna om skifte av föreningens tillgångar.

Begränsningar i stadgarna av rätten till återbetalning
13 § Medlemmars rätt enligt 11 och 12 §§ får begränsas i stadgarna. Detta

gäller dock inte i de fall som avses i 3 kap. 7 § och 16 kap. 27 §.

Avsättning till reservfonden
14 § Belopp som en medlem inte får tillbaka av sina medlemsinsatser

enligt 11 eller 12 § när han eller hon går ur föreningen ska avsättas till reserv-

fonden.

Skyldighet att efter föreningens konkurs betala tillbaka utbetalt belopp
15 § Om föreningen försätts i konkurs på grund av en ansökan som görs

inom ett år från det att ett medlemskap upphörde, är den utträdda medlem-

men skyldig att betala tillbaka det som han eller hon har fått ut enligt 11 § i

den utsträckning som det behövs för att föreningens skulder ska kunna

betalas.

Återbetalning av medlemsinsatser utan samband med att ett

medlemskap upphör
16 §
En medlem har rätt att efter uppsägning av en överinsats få tillbaka

denna utan att gå ur föreningen. Om stadgarna inte tillåter att det förekom-

mer överinsatser, får återbetalning göras även efter uppsägning från för-

eningen.

På en återbetalning enligt första stycket ska följande bestämmelser

tillämpas:

4 kap. 7 § tredje stycket om sättet för uppsägning,

11 § första stycket om en tidsfrist om sex månader,

11 § andra stycket och 12 § om hur stort belopp som får återbetalas,

13 § om begränsande stadgebestämmelser,

15 § om skyldigheten att efter föreningens konkurs betala tillbaka

utbetalt belopp.

Sexmånadersfristerna i 11 § första stycket och 12 § ska vid en uppsägning

enligt första stycket räknas från det räkenskapsårsskifte som infaller närmast

efter en månad från uppsägningen eller den längre tid, högst sex månader

från uppsägningen, som har bestämts i stadgarna.

17 § Om föreningsstämman har beslutat om minskning av de obligatoriska

insatsernas storlek, tillämpas 16 § också vid återbetalning av den del av en

tidigare inbetald medlemsinsats som medlemmen inte längre är skyldig att

delta med. Vid återbetalning av detta slag krävs dock inte någon uppsägning.

I 3 kap. 6 § anges när ett beslut om minskning av de obligatoriska

insatserna tidigast får verkställas.

2018:672

background image

42

SFS

Återbäringsskyldighet vid olaglig återbetalning
18 §
Om en återbetalning som avses i 11, 16 eller 17 § har gjorts i strid

med detta kapitel eller 3 kap. 6 §, ska mottagaren återlämna det som han

eller hon har tagit emot.

På värdet av den egendom som ska återlämnas ska mottagaren betala ränta

enligt 5 § räntelagen (1975:635) från det att återbetalningen gjordes till dess

att ränta ska betalas enligt 6 § räntelagen till följd av 3 eller 4 § i den lagen.

Bristtäckningsansvar vid olaglig återbetalning
19 §
Om det uppstår en brist vid återbäring enligt 18 §, är de personer som

har medverkat till föreningens beslut om återbetalning ansvariga för bristen.

Detsamma gäller de som har medverkat till verkställandet av beslutet eller

till upprättandet eller fastställandet av en oriktig balansräkning som har legat

till grund för beslutet om återbetalning.

För ansvar enligt första stycket krävs, när det gäller en styrelseledamot,

en verkställande direktör, en revisor och en särskild granskare, uppsåt eller

oaktsamhet. När det gäller medlemmar och andra krävs uppsåt eller grov

oaktsamhet.

Vid tillämpningen av denna paragraf ska 21 kap. 4 och 5 §§ också tilläm-

pas.

Överlåtelse av del av en andel
20 §
Den del av en medlems andel som avser överinsatser eller emissions-

insatser får överlåtas utan samband med en överlåtelse av medlemmens hela

andel i föreningen. Den del som avser emissionsinsatser får överlåtas endast

till en annan medlem.

Rätten till överlåtelse får begränsas i stadgarna. I stadgarna får det också

bestämmas att sådana överlåtelser endast får göras på ett visst sätt.

Överlåtelsen får rättsverkan mot föreningen när styrelsen underrättas om

den, om inte något annat har bestämts i stadgarna.

11 kap. Förlagsinsatser
Vad en förlagsinsats är
1 §
I stadgarna får det bestämmas att kapital får skjutas till föreningen

genom en särskild insats (förlagsinsats). I stadgarna ska i så fall det som ska

gälla för förlagsinsatsen anges.

En förlagsinsats ger rätt till en särskild andel i föreningen med begränsade

rättigheter i föreningen (förlagsandel).

Vem som får skjuta till förlagsinsatser
2 §
Förlagsinsatser får skjutas till även av andra än medlemmar, om inte

föreningen bestämmer något annat i stadgarna.

I stadgarna får det också tas in begränsningar i fråga om vem som har rätt

att genom överlåtelse förvärva förlagsandelar. Ett förvärv av en förlagsandel

i strid med sådana stadgebestämmelser är ogiltigt.

För redan gjorda förlagsinsatser får det inte införas strängare begräns-

ningar än de som gällde när insatsen gjordes.

Förlagsandelsinnehavares rätt vid föreningens upplösning
3 §
Om föreningen upplöses och det vid upplösningen finns ett överskott,

har innehavarna av förlagsandelar rätt att så långt överskottet räcker få sina

2018:672

background image

43

SFS

förlagsinsatser inlösta innan något betalas ut för andra ändamål. Inlösen-

beloppet ska motsvara insatsernas storlek. Om det finns flera förlagsinsatser

och om inte överskottet räcker till full betalning av samtliga, ska överskottet

fördelas på insatserna i förhållande till deras storlek.

Inlösen av förlagsinsatser
När förlagsinsatser kan lösas in
4 § En innehavare av en förlagsandel har rätt att få förlagsinsatsen inlöst

tidigast fem år från tillskottet. Föreningen har efter samma tid rätt att lösa in

förlagsinsatsen.

En förutsättning för inlösen på begäran av en innehavare av en förlags-

andel är att uppsägning av insatsen görs minst två år i förväg. För föreningen

gäller en uppsägningstid på sex månader.

I stadgarna får det bestämmas att förlagsinsatser får lösas in vid en viss

tidpunkt utan föregående uppsägning, dock tidigast fem år från tillskottet.

En sådan bestämmelse får dock inte avse förlagsinsatser som vid stadge-

ändringen redan hade skjutits till.

Lösenbeloppets storlek
5 § Lösenbeloppet enligt 4 § ska utgöra insatsens storlek enligt förlags-

andelsbeviset. Om en förlagsandel har registrerats hos en svensk värde-

papperscentral enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och

kontoföring av finansiella instrument, ska lösenbeloppet i stället utgöra

insatsens storlek enligt registreringen.

Det belopp som betalas ut får inte överstiga den del av föreningens eget

kapital som avser andelen i förhållande till övriga förlagsinsatser. I det

sammanhanget ska föreningens eget kapital beräknas enligt den senast

fastställda balansräkningen. Vid beräkningen ska reservfonden, uppskriv-

ningsfonden, kapitalandelsfonden och fonden för utvecklingsutgifter inte

räknas med.

6 § Belopp som en innehavare av en förlagsandel inte får ut vid inlösen av

en förlagsinsats ska avsättas till reservfonden.

Återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar
7 § Vid inlösen av en förlagsinsats i strid med detta kapitel ska bestäm-

melserna om återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar i 10 kap.

18 respektive 19 § tillämpas.

Skyldighet att efter föreningens konkurs betala tillbaka utbetalt belopp
8 § Om föreningen försätts i konkurs på grund av en ansökan som görs

inom ett år efter inlösen av en förlagsinsats, ska 10 kap. 15 § tillämpas på

det utbetalda beloppet. Detta gäller dock inte förlagsinsatser som hade

kunnat lösas in utan föregående uppsägning.

Förteckning över förlagsinsatser
Skyldighet att föra förteckningen
9 § Styrelsen ska föra en förteckning över samtliga förlagsinsatser. För-

teckningen ska ha till ändamål att ge föreningen, medlemmarna och andra

upplysningar om de förlagsinsatser som har skjutits till.

2018:672

background image

44

SFS

Innehållet i förteckningen
10 § Förteckningen över förlagsinsatser ska innehålla uppgifter om

1. storleken på varje insats,

2. den tidpunkt då insatsen gjordes, och

3. den rätt till utdelning som insatsen medför.

Tillämpning av vissa bestämmelser om medlemsförteckningen
11 § I fråga om förteckningen över förlagsinsatser ska följande bestäm-

melser i 5 kap. tillämpas:

2 § om förteckningens form,

5 § om förteckningens offentlighet,

6 § om arkivering av förteckningen,

7 § om personuppgiftsansvar.

Förlagsandelsbevis
12 §
För varje förlagsinsats ska föreningen utfärda ett förlagsandelsbevis.

Beviset ska ställas till viss man, till innehavaren eller till viss man eller order

och innehålla uppgifter om

1. föreningens firma,

2. nummer eller annan beteckning för beviset,

3. insatsens storlek,

4. den rätt till utdelning som insatsen medför,

5. sättet för inlösen och utbetalning av utdelning,

6. stadgebestämmelser som avses i 2 § andra stycket första meningen, och

7. den ogiltighet som följer av 2 § andra stycket andra meningen.

Förlagsandelsbeviset ska undertecknas av föreningen. Styrelseledamöters

eller firmatecknares namnteckning får återges genom tryckning eller på lik-

nande sätt. Bestämmelsen i 1 kap. 15 § ska inte tillämpas.

Av 4 kap. 5 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och konto-

föring av finansiella instrument framgår att förlagsandelsbevis inte får utfär-

das för förlagsandelar som har registrerats enligt den lagen.

13 § I fråga om förlagsandelsbevis gäller lagen (1936:81) om skuldebrev,

om inte något annat följer av denna lag.

Vid tillämpningen av lagen om skuldebrev gäller följande. Ett förlags-

andelsbevis som har ställts till viss man ska likställas med ett enkelt skulde-

brev. Ett förlagsandelsbevis som har ställts till innehavaren eller till viss man

eller order ska likställas med ett löpande skuldebrev. Den som innehar ett

förlagsandelsbevis som har ställts till viss man eller order och som enligt

föreningens påskrift på beviset är ägare till förlagsandelen ska likställas med

den som enligt 13 § andra stycket lagen om skuldebrev förmodas ha rätt att

göra ett skuldebrev gällande. En påskrift på förlagsandelsbeviset ska göras

endast om innehavaren styrker sitt förvärv av den förlagsandel som beviset

avser.

Registrering av förlagsandelar
14 §
I stadgarna får det bestämmas att föreningen får registrera förlags-

andelar hos en värdepapperscentral enligt lagen (1998:1479) om värde-

papperscentraler och kontoföring av finansiella instrument i stället för att

utfärda förlagsandelsbevis. Detta gäller dock inte förlagsandelar som om-

fattas av förvärvsbegränsningar enligt 2 § andra stycket första meningen.

2018:672

background image

45

SFS

Ett beslut som innebär att en förlagsandel inte längre ska vara registrerad

hos en värdepapperscentral blir giltigt endast om den som har panträtt i

förlagsandelen skriftligen har samtyckt till beslutet.

12 kap. Värdeöverföring från föreningen
Vad en värdeöverföring är
1 §
Med värdeöverföring avses i denna lag

1. vinstutdelning,

2. gottgörelse,

3. minskning av reservfonden för återbetalning till medlemmarna, och

4. någon annan affärshändelse som medför att föreningens förmögenhet

minskar och som inte har rent affärsmässig karaktär för föreningen eller är

en naturlig del i föreningens ekonomiska relation med medlemmarna.

Tillåtna former för värdeöverföring
2 §
En värdeöverföring från föreningen får göras endast enligt bestäm-

melserna i denna lag om

1. vinstutdelning,

2. gottgörelse,

3. minskning av reservfonden för återbetalning till medlemmarna, och

4. gåva som avses i 6 §.

Begränsningar av utrymmet för värdeöverföring
3 §
En värdeöverföring av annat slag än gottgörelse får genomföras endast

om det efter överföringen finns full täckning för föreningens bundna egna

kapital. Beräkningen ska grunda sig på den senast fastställda balansräk-

ningen med beaktande av ändringar i det bundna egna kapitalet som har

inträffat efter balansdagen.

4 § Föreningen får genomföra en värdeöverföring till medlemmar eller

andra endast om den framstår som försvarlig med hänsyn till

1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storle-

ken av det egna kapitalet, och

2. föreningens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Om föreningen är en moderförening, ska vid tillämpningen av första

stycket hänsyn tas även till de krav som koncernverksamhetens art, omfatt-

ning och risker ställer på koncernens egna kapital och till koncernens konso-

lideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Värdeöverföring under löpande räkenskapsår
5 §
Under tiden från och med den årsstämma där resultaträkningen och

balansräkningen för ett räkenskapsår har fastställts fram till nästa årsstäm-

ma, får värdeöverföringar av annat slag än gottgörelse genomföras med ett

sammanlagt belopp som uppgår till högst det belopp som vid den första

årsstämman var tillgängligt för värdeöverföring enligt 3 §. Vid beräkningen

av utrymmet för värdeöverföring ska ändringar i det bundna egna kapitalet

som har inträffat efter den senaste årsstämman beaktas.

Gåva till allmännyttigt ändamål
6 §
Föreningsstämman eller, om saken är av ringa betydelse med hänsyn

till föreningens ställning, styrelsen får besluta om en gåva till ett allmän-

nyttigt eller därmed jämförligt ändamål under förutsättning att det med

2018:672

background image

46

SFS

hänsyn till ändamålets art, föreningens ställning och omständigheterna i

övrigt får anses skäligt och att gåvan inte strider mot 3 eller 4 §.

Återbäringsskyldighet vid olaglig värdeöverföring
7 §
Om en värdeöverföring som avses i 1 § första stycket 1–3 eller 6 § har

gjorts i strid med detta kapitel eller 13–15 kap., ska mottagaren återlämna

det som han eller hon har tagit emot, om föreningen visar att han eller hon

insåg eller borde ha insett att värdeöverföringen stod i strid med denna lag.

Om en värdeöverföring enligt 1 § första stycket 4, som inte avser en gåva

enligt 6 §, har gjorts i strid med detta kapitel, är mottagaren återbärings-

skyldig om föreningen visar att han eller hon insåg eller borde ha insett att

transaktionen innefattade en värdeöverföring från föreningen.

På värdet av den egendom som ska återlämnas ska det betalas ränta enligt

5 § räntelagen (1975:635) från det att värdeöverföringen gjordes till dess att

ränta ska betalas enligt 6 § räntelagen till följd av 3 eller 4 § i den lagen.

Bristtäckningsansvar vid olaglig värdeöverföring
8 §
Om det uppstår en brist vid återbäring enligt 7 §, är de personer som

har medverkat till beslutet om värdeöverföringen ansvariga för bristen. Det-

samma gäller de som har medverkat till verkställandet av beslutet eller till

upprättandet eller fastställandet av en oriktig balansräkning som har legat

till grund för beslutet om värdeöverföring.

För ansvar enligt första stycket krävs, när det gäller en styrelseledamot,

en verkställande direktör, en revisor och en särskild granskare, uppsåt eller

oaktsamhet. När det gäller medlemmar och andra krävs uppsåt eller grov

oaktsamhet. För en brist som uppstår vid återbäringen ansvarar även den

som har tagit emot egendom från en person som avses i 7 § första stycket

med vetskap om att den härrör från en olaglig värdeöverföring.

Vid tillämpningen av denna paragraf ska 21 kap. 4 och 5 §§ tillämpas.

13 kap. Vinstutdelning
Vem som kan få del av föreningens vinst
1 §
Vinstutdelning får lämnas till

1. medlemmar,

2. innehavare av förlagsandelar, och

3. medlemmar som har gått ur föreningen i förhållande till deras inne-

stående medlemsinsatser.

Vinstutdelning får lämnas till andra än de som nämns i första stycket, om

utdelningen beräknas i förhållande till omfattningen som de har deltagit i

föreningens verksamhet.

Rätt till vinstutdelning när ett medlemskap upphör
2 §
En medlem som har gått ur föreningen har rätt att på samma sätt som

övriga medlemmar få ut det som avser honom eller henne av beslutad

vinstutdelning.

En medlems rätt enligt första stycket får begränsas i stadgarna. Detta

gäller dock inte i de fall som avses i 3 kap. 7 § och 16 kap. 27 §.

Beslutsordning
3 §
Ett beslut om vinstutdelning fattas av föreningsstämman.

2018:672

background image

47

SFS

Stämman får inte besluta om vinstutdelning med ett större belopp än det

som styrelsen har föreslagit eller godkänt om det inte finns en sådan skyldig-

het enligt stadgarna.

Förslag till beslut om vinstutdelning
4 §
Styrelsen ska upprätta ett förslag till stämmobeslut om vinstutdelning

enligt 5–8 §§.

5 § I förslaget om vinstutdelning ska följande anges:

1. vem som ska ha rätt till utdelning,

2. hur rätten till utdelning ska beräknas,

3. den tidpunkt då utdelningen ska betalas eller, i förekommande fall, ett

bemyndigande för styrelsen att fastställa betalningsdag, och

4. uppgift om arten av den egendom som ska delas ut, om utdelningen ska

avse något annat än pengar.

6 § Till förslaget om vinstutdelning ska ett motiverat yttrande från styrel-

sen om huruvida vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till 12 kap. 4 §

bifogas. Om tillgångar eller skulder har värderats till verkligt värde enligt

4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554), ska det i yttrandet också

anges hur stor del av det egna kapitalet som beror på att en sådan värdering

har tillämpats.

7 § Om förslaget om vinstutdelning ska behandlas på en annan förenings-

stämma än en årsstämma, ska det i förslaget anges hur stor del av det dispo-

nibla beloppet enligt 12 kap. 3 § som finns kvar efter det senast fattade

beslutet om värdeöverföring.

8 § I de fall som avses i 7 § ska följande handlingar bifogas förslaget om

vinstutdelning:

1. en kopia av den årsredovisning som innehåller de senast fastställda

balans- och resultaträkningarna,

2. en kopia av revisionsberättelsen för det år som årsredovisningen avser,

3. en redogörelse, undertecknad av styrelsen, för händelser av väsentlig

betydelse för föreningens ställning som har inträffat efter det att årsredo-

visningen lämnades, med uppgifter om värdeöverföringar som har beslutats

under samma tid och om förändringar i föreningens bundna egna kapital som

har skett efter balansdagen, och

4. ett yttrande över den redogörelse som avses i 3, undertecknat av

föreningens revisor, med ett uttalande om huruvida föreningsstämman bör

besluta i enlighet med förslaget.

Tillhandahållande av förslag till beslut om vinstutdelning
9 §
Styrelsen ska hålla förslaget om vinstutdelning, tillsammans med ett

sådant yttrande som avses i 6 §, tillgängligt hos föreningen för medlemmar,

röstberättigade som inte är medlemmar och innehavare av förlagsandelar

under minst två veckor närmast före den föreningsstämma där frågan om

vinstutdelning ska prövas. I förekommande fall ska även de handlingar som

avses i 8 § hållas tillgängliga tillsammans med förslaget.

Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad för mottagaren

skickas med post till de personer enligt första stycket som begär det och som

uppger sin adress. I vilka fall handlingar får skickas med elektroniska

hjälpmedel anges i 1 kap. 16 §.

2018:672

background image

48

SFS

Handlingarna ska läggas fram på föreningsstämman.

Kallelsens innehåll
10 §
I kallelsen till den föreningsstämma som ska pröva förslaget om

vinstutdelning ska det huvudsakliga innehållet i förslaget anges.

Innehållet i föreningsstämmans beslut om vinstutdelning
11 §
Beslutet om vinstutdelning ska innehålla de uppgifter som framgår

av 5 §.

14 kap. Gottgörelse
Vad gottgörelse är
1 §
Med gottgörelse avses i denna lag efterlikvid, återbäring eller liknande

som lämnas till föreningens medlemmar eller till någon annan och som

grundas på verksamhetens resultat utan att ha räknats in i det redovisade

årsresultatet.

Beslutsordning
2 §
Ett beslut om gottgörelse fattas av föreningsstämman eller, efter stäm-

mans bemyndigande, av styrelsen. I stadgarna får det bestämmas att styrel-

sen får besluta om gottgörelse även utan stämmans bemyndigande.

Stämman får inte besluta om gottgörelse med ett större belopp än det som

styrelsen har föreslagit eller godkänt om det inte finns en sådan skyldighet

enligt stadgarna.

Förslag till beslut om gottgörelse
3 §
Styrelsen ska upprätta ett förslag till beslut, om det är föreningsstäm-

man som ska pröva en fråga om gottgörelse. Vid upprättandet av förslaget

ska 13 kap. 5, 6 och 8 §§ tillämpas. Förslaget ska tillhandahållas medlem-

marna och röstberättigade som inte är medlemmar på de sätt som anges i

13 kap. 9 §. I fråga om kallelsen till den stämma som ska pröva förslaget ska

13 kap. 10 § tillämpas. Stämmans beslut om gottgörelse ska innehålla de

uppgifter som anges i 13 kap. 5 §.

Motiverat yttrande
4 §
Styrelsen ska upprätta ett sådant motiverat yttrande som anges i

13 kap. 6 §, om det är styrelsen som beslutar om gottgörelse.

15 kap. Minskning av reservfonden
Minskningsändamål
1 §
Reservfonden får minskas för

1. täckning av förlust, om det inte finns fritt eget kapital som motsvarar

förlusten, eller

2. återbetalning till medlemmarna eller något annat ändamål, om Bolags-

verket eller, i tvistiga fall, allmän domstol ger tillstånd till minskningen

enligt 3–7 §§.

Beslutsordning
2 §
Ett beslut om minskning av reservfonden fattas av föreningsstämman.

2018:672

background image

49

SFS

Tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol
Underrättelse till föreningens kända borgenärer
3 § Föreningen ska skriftligen underrätta sina kända borgenärer om minsk-

ningsbeslutet, om tillstånd krävs enligt 1 § 2. Underrättelserna ska innehålla

uppgifter om att föreningen avser att ansöka om tillstånd att verkställa

minskningsbeslutet och om borgenärernas rätt enligt 6 § att motsätta sig att

beslutet verkställs.

Borgenärerna behöver inte underrättas om en revisor i ett skriftligt, under-

tecknat yttrande uttalar att denne inte har funnit att minskningen medför

någon fara för borgenärerna. Någon underrättelse behöver inte heller skickas

till borgenärer vars anspråk avser en fordran på lön, pension eller annan

ersättning som omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497).

En revisor som avses i andra stycket ska vara en auktoriserad eller

godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Revisorn ska utses av

föreningsstämman, om inte något annat framgår av stadgarna. Om förening-

en redan har en auktoriserad eller godkänd revisor, ska denne utföra gransk-

ningen. För revisorn gäller 8 kap. 7, 43, 49 och 50 §§.

Ansökan om tillstånd
4 § Föreningen ska, i sådana fall som avses i 1 § 2, ansöka om tillstånd att

verkställa minskningsbeslutet. Ansökan ska göras hos Bolagsverket. Den

ska lämnas in inom två månader från minskningsbeslutet.

Till ansökan ska ett intyg från föreningens styrelse eller verkställande

direktör om att föreningens kända borgenärer har underrättats enligt 3 §

första stycket bifogas. Om det finns ett sådant yttrande som avses i 3 § andra

stycket, ska i stället yttrandet bifogas ansökan. Om föreningen inte har

bifogat ett sådant intyg eller ett sådant yttrande, ska Bolagsverket förelägga

föreningen att avhjälpa bristen. Ansökan ska avvisas om föreningen inte gör

det.

Kallelse på föreningens borgenärer
5 § Bolagsverket ska kalla föreningens borgenärer, om verket finner att

det inte finns något hinder mot en ansökan enligt 4 §. Verket ska dock inte

kalla borgenärer vars anspråk avser en fordran på lön, pension eller annan

ersättning som omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497).

Kallelsen ska innehålla ett föreläggande för den som vill motsätta sig

ansökan att senast en viss dag anmäla detta skriftligen. Föreläggandet ska

innehålla en upplysning om att borgenären annars anses ha medgett ansökan.

Bolagsverket ska skyndsamt kungöra kallelsen i Post- och Inrikes Tid-

ningar.

När Bolagsverket ska lämna tillstånd till minskning av reservfonden
6 § Bolagsverket ska ge föreningen tillstånd att verkställa minsknings-

beslutet, om inte någon av de borgenärer som har blivit kallade enligt 5 §

motsätter sig ansökan inom den förelagda tiden. Motsätter sig någon borge-

när ansökan, ska verket överlämna ärendet till tingsrätten på den ort där

föreningens styrelse har sitt säte.

När allmän domstol ska lämna tillstånd till minskning av reservfonden
7 § Om ett ärende om tillstånd att få verkställa minskningsbeslutet har

överlämnats till domstol, ska tillstånd lämnas om det visas att de borgenärer

2018:672

background image

50

SFS

som har motsatt sig ansökan har fått full betalning eller har betryggande

säkerhet för sina fordringar. I annat fall ska ansökan avslås.

16 kap. Fusion
Fusion mellan ekonomiska föreningar
Vad en fusion är
1 § Två eller flera ekonomiska föreningar kan gå samman genom att

samtliga tillgångar och skulder i en eller flera av föreningarna övertas av en

annan förening (fusion). Vid fusionen upplöses den eller de överlåtande för-

eningarna utan likvidation och medlemmarna i denna eller dessa föreningar

blir medlemmar i den övertagande föreningen.

En fusion kan göras

1. mellan den övertagande föreningen på den ena sidan och en eller flera

överlåtande föreningar på den andra sidan (absorption), eller

2. mellan två eller flera överlåtande föreningar genom att de bildar en ny,

övertagande förening (kombination).

Deltagande föreningars redovisningsvaluta
2 § En fusion får göras endast om den eller de överlåtande föreningarna

och den övertagande föreningen har samma redovisningsvaluta.

Fusion när en överlåtande förening har gått i likvidation
3 § En fusion får göras även om en överlåtande förening har gått i likvi-

dation, under förutsättning att skifte av föreningens tillgångar inte har

påbörjats.

Om en överlåtande förening har gått i likvidation, ska likvidatorerna

lämna slutredovisning över sin förvaltning när en fusionsplan har upprättats

enligt 5–7 §§. När fusionsplanen har blivit gällande i föreningen ska slut-

redovisningen läggas fram på en föreningsstämma. För slutredovisningen

och granskningen av den gäller i övrigt 17 kap. 37 respektive 38 §.

Likvidationen ska anses avslutad när en anmälan om fusionen har

registrerats enligt 24 § eller ett tillstånd att verkställa en fusionsplan har

registrerats enligt 29 §.

Särskilda rättighetshavares ställning
4 § Innehavare av värdepapper med särskilda rättigheter i en överlåtande

förening ska i den övertagande föreningen få minst motsvarande rättigheter

som i den överlåtande föreningen. Detta gäller dock inte om innehavarna

enligt fusionsplanen har rätt att få sina värdepapper inlösta av den överta-

gande föreningen.

Upprättande av en fusionsplan
5 § Styrelserna för den eller de överlåtande föreningarna och, vid absorp-

tion, den övertagande föreningen ska upprätta en gemensam, daterad

fusionsplan. Planen ska undertecknas av styrelsen i var och en av förening-

arna.

6 § I fusionsplanen ska det för varje förening anges

1. firma, organisationsnummer och den ort där styrelsen ska ha sitt säte,

2. den planerade tidpunkten för föreningens upplösning, när det gäller en

överlåtande förening,

2018:672

background image

51

SFS

3. de särskilda förmåner som medlemmar i någon av föreningarna i före-

kommande fall ska ha, och

4. vilka rättigheter i den övertagande föreningen som innehavare av

värdepapper med särskilda rättigheter i en överlåtande förening ska ha eller

vilka åtgärder som i övrigt ska vidtas till förmån för de nämnda innehavarna.

I fusionsplanen ska det även lämnas en redogörelse för de omständigheter

som kan vara av vikt vid bedömningen av fusionens lämplighet för förening-

arna. Om medlemmar i någon av föreningarna ska ha särskilda förmåner i

samband med fusionen, ska det framgå av redogörelsen hur förmånerna har

bestämts.

7 § Vid kombination ska, i fråga om den övertagande föreningen,

fusionsplanen även innehålla

1. stadgar, och

2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelse-

datum samt postadress för styrelseledamöterna, revisorn eller revisorerna

och i förekommande fall styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

Kompletterande information till fusionsplanen
8 § Till fusionsplanen ska det bifogas en kopia av föreningarnas årsredo-

visningar för de senaste tre räkenskapsåren.

Om fusionsplanen har upprättats senare än sex månader efter utgången av

det senaste räkenskapsår som årsredovisning och revisionsberättelse har

lämnats för, ska det vidare bifogas en översiktlig redogörelse för verksam-

heten och resultatutvecklingen och för investeringar och förändringar i likvi-

ditet och finansiering sedan föregående räkenskapsårs utgång. I redogörel-

sen ska det också lämnas beloppsuppgifter om nettoomsättningen och resul-

tatet före bokslutsdispositioner och skatt under rapportperioden. En unge-

färlig beloppsuppgift får lämnas om resultatet, om det finns särskilda skäl

för det. Uppgifterna ska avse tiden från utgången av nämnda räkenskapsår

till en dag som infaller tidigast tre månader innan fusionsplanen upprättas.

Det ska i redogörelsen enligt andra stycket även lämnas motsvarande

uppgifter för samma rapportperiod under det närmast föregående räken-

skapsåret, om det inte finns något särskilt som hindrar det. Begrepp och

termer ska så långt som möjligt stämma överens med dem som har använts

i den senast framlagda årsredovisningen eller i förekommande fall koncern-

redovisningen.

Revisorsgranskning av fusionsplanen
9 § Revisorerna i var och en av föreningarna ska yttra sig över

1. den redogörelse som avses i 6 § andra stycket, och

2. de uppgifter som avses i 8 § andra stycket.

Vid absorption ska det i yttrandena även göras ett uttalande om huruvida

revisorerna har funnit att fusionen medför fara för att borgenärerna i den

övertagande föreningen inte ska få sina fordringar betalda. Yttrandena får

begränsas till dessa omständigheter, om samtliga medlemmar i de föreningar

som deltar i fusionen har samtyckt till det.

Revisorernas yttranden ska bifogas fusionsplanen.

10 § En revisor som avses i 9 § ska vara en auktoriserad eller godkänd

revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Revisorn ska utses av förenings-

stämman, om inte något annat framgår av stadgarna. Om föreningen redan

har en auktoriserad eller godkänd revisor ska denne utföra granskningen.

2018:672

background image

52

SFS

I fråga om en revisor som har utsetts att utföra granskning enligt 9 § ska

8 kap. 43, 49 och 50 §§ tillämpas.

11 § Styrelsen, den verkställande direktören och revisorn i en förening

som ska delta i fusionen ska ge varje revisor som utför granskning enligt 9 §

tillfälle att genomföra granskningen i den omfattning som denne anser vara

nödvändig. De ska också lämna de upplysningar och den hjälp som begärs.

Samma skyldigheter har en revisor som utför granskning enligt 9 § mot

övriga sådana revisorer.

Registrering av fusionsplanen
12 § Inom en månad från det att fusionsplanen upprättades ska den över-

tagande föreningen eller, vid kombination, den äldsta av de överlåtande

föreningarna lämna planen med bifogade handlingar till Bolagsverket för

registrering i föreningsregistret. En uppgift om registreringen ska enligt

19 kap. 5 § kungöras. Om planen inte kungörs i sin helhet, ska det i kun-

görelsen lämnas en uppgift om var den hålls tillgänglig.

Första stycket gäller inte vid en fusion där alla medlemmar i samtliga

deltagande föreningar har undertecknat fusionsplanen.

Föreningsstämmornas godkännande av fusionsplanen
13 § Fusionsplanen ska läggas fram för godkännande av föreningsstäm-

man i samtliga överlåtande föreningar. Fusionsplanen ska även läggas fram

för godkännande av stämman i den övertagande föreningen, om minst fem

procent av de röstberättigade i den föreningen begär det. En sådan begäran

ska göras inom två veckor från det att en uppgift om att fusionsplanen har

registrerats har kungjorts enligt 19 kap. 5 §.

En stämma som avses i första stycket får hållas tidigast en månad efter

det att uppgiften om registreringen av fusionsplanen har kungjorts.

Denna paragraf gäller inte vid en fusion där alla medlemmar i samtliga

deltagande föreningar har undertecknat fusionsplanen.

Tillhandahållande av fusionsplanen
14 § Om en fråga om godkännande av en fusionsplan ska läggas fram på

en föreningsstämma enligt 13 §, ska kallelsen till stämman innehålla infor-

mation om det huvudsakliga innehållet i fusionsplanen.

Styrelsen ska hålla fusionsplanen med bifogade handlingar tillgänglig för

medlemmar, röstberättigade som inte är medlemmar och innehavare av

förlagsandelar under minst en månad före den stämma där frågan om god-

kännande av fusionsplanen ska behandlas. Handlingarna ska hållas tillgäng-

liga hos föreningen på den ort där styrelsen har sitt säte.

Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad för mottagaren

skickas med post till de personer enligt första stycket som begär det och som

uppger sin adress. I vilka fall handlingar får skickas med elektroniska

hjälpmedel anges i 1 kap. 16 §.

Föreningsstämmans prövning
15 § Ett föreningsstämmobeslut om att godkänna fusionsplanen är giltigt

om minst två tredjedelar av de röstande har röstat för det. Av 6 kap. 33 §

andra stycket framgår att det i stadgarna får tas in längre gående villkor för

att beslutet ska vara giltigt.

2018:672

background image

53

SFS

16 § Frågan om fusion faller om någon av de stämmor som ska godkänna

fusionsplanen inte godkänner planen i sin helhet.

Underrättelse till kända borgenärer
17 § När fusionsplanen har blivit gällande i samtliga föreningar som deltar

i fusionen, ska var och en av dem skriftligen underrätta sina kända borge-

närer om beslutet. Underrättelserna ska innehålla en uppgift om att förening-

en avser att ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen och en uppgift

om borgenärernas rätt att motsätta sig att fusionsplanen verkställs.

Borgenärerna i den övertagande föreningen behöver inte underrättas, om

revisorerna i yttrandet över fusionsplanen enligt 9 § har uttalat att de inte har

funnit att fusionen medför någon fara för dessa borgenärer. Någon under-

rättelse behöver inte heller skickas till borgenärer vars anspråk avser en

fordran på lön, pension eller någon annan ersättning som omfattas av löne-

garanti enligt lönegarantilagen (1992:497).

Ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen
18 § Den övertagande föreningen eller, vid kombination, den äldsta av de

överlåtande föreningarna ska ansöka om tillstånd att verkställa fusionspla-

nen. Ansökan ska göras hos Bolagsverket. Den ska lämnas in inom en månad

efter det att fusionsplanen har blivit gällande i samtliga föreningar och, om

fusionsplanen har registrerats enligt 12 §, senast två år efter det att en uppgift

om att planen har registrerats har kungjorts.

Följande handlingar ska bifogas ansökan:

1. en kopia av fusionsplanen,

2. intyg från föreningarnas styrelser eller verkställande direktörer om at

föreningarnas kända borgenärer har underrättats enligt 17 § och, i ett sådant

fall som avses i 12 § andra stycket, att samtliga medlemmar har undertecknat

fusionsplanen, och

3. en kopia av protokollen från de föreningsstämmor som avses i 13 §.

Om sökanden inte har bifogat de handlingar som anges i andra stycket,

ska Bolagsverket förelägga sökanden att avhjälpa bristen. Ansökan ska av-

visas om sökanden inte gör det.

19 § Bolagsverket ska avslå en ansökan enligt 18 §, om

1. fusionsplanen inte har godkänts i behörig ordning eller till sitt innehåll

strider mot lag eller annan författning eller mot stadgarna,

2. fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller rådets

förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av före-

tagskoncentrationer, eller

3. en prövning av fusionen pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda

förordningen.

Bolagsverket får förklara tillståndsfrågan vilande under högst sex måna-

der, om ansökan inte kan beviljas på grund av att prövning pågår enligt första

stycket 3 och prövningen kan antas bli avslutad inom kort tid.

20 § Under den tid som Bolagsverkets handläggning av en ansökan enligt

18 § pågår får Skatteverket besluta att fusionsplanen inte får verkställas

under en viss tid. Denna tid får bestämmas till högst tolv månader. Tiden får

förlängas om det finns särskilda skäl för det. Förlängning får ske med högst

tre månader i taget. Bolagsverkets handläggning av ansökan ska vila så länge

Skatteverkets beslut gäller.

Skatteverket får fatta ett beslut enligt första stycket endast om

2018:672

background image

54

SFS

1. det är motiverat av hänsyn till allmänintresset,

2. verket har beslutat om revision hos en deltagande förening, och

3. det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras avsevärt av fusio-

nen.

Kallelse på föreningarnas borgenärer
21 § Bolagsverket ska kalla föreningarnas borgenärer, om verket finner att

det inte finns något hinder mot en ansökan enligt 18 §. Verket ska dock inte

kalla borgenärerna i den övertagande föreningen, om revisorerna i yttrandet

över fusionsplanen enligt 9 § har uttalat att de inte har funnit att fusionen

medför någon fara för dessa borgenärer. Verket ska inte heller kalla borge-

närer vars anspråk avser en fordran på lön, pension eller någon annan ersätt-

ning som omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497).

Kallelsen ska innehålla ett föreläggande för den som vill motsätta sig

ansökan att senast en viss dag anmäla detta skriftligen. Föreläggandet ska

innehålla en upplysning om att borgenären annars anses ha medgett ansökan.

Bolagsverket ska så snart som möjligt kungöra kallelsen i Post- och

Inrikes Tidningar. Verket ska vidare skicka en särskild underrättelse om

kallelsen till Skatteverket.

När Bolagsverket ska lämna tillstånd att verkställa fusionsplanen
22 § Om inte någon av de borgenärer som har kallats enligt 21 § motsätter

sig ansökan inom utsatt tid, ska Bolagsverket ge föreningarna tillstånd att

verkställa fusionsplanen. Motsätter sig någon borgenär ansökan, ska verket

överlämna ärendet till tingsrätten på den ort där styrelsen i den övertagande

föreningen ska ha sitt säte.

När allmän domstol ska lämna tillstånd att verkställa fusionsplanen
23 § Om ett ärende om tillstånd till att verkställa fusionsplanen har över-

lämnats till domstol enligt 22 §, ska tillstånd lämnas om det visas att de

borgenärer som har motsatt sig ansökan har fått full betalning eller har

betryggande säkerhet för sina fordringar. I annat fall ska ansökan avslås.

Registrering av fusionen
24 § Styrelsen för den övertagande föreningen ska anmäla fusionen för

registrering i föreningsregistret. Vid kombination ska styrelsen för re-

gistrering även anmäla vilka som har utsetts till styrelseledamöter och i före-

kommande fall styrelsesuppleanter i den övertagande föreningen.

Anmälan ska göras senast två månader från Bolagsverkets tillstånd att

verkställa fusionsplanen eller, när tillstånd lämnas av allmän domstol, från

det att domstolens beslut har fått laga kraft.

Bestämmelserna i 45 § andra stycket ska tillämpas om

1. någon av de föreningar som deltar i fusionen, eller något annat företag

som genom fusion har gått upp i någon av dessa föreningar tidigare har

deltagit i en gränsöverskridande fusion,

2. den gränsöverskridande fusionen har registrerats inom tre år före an-

mälan för registrering enligt första stycket, och

3. någon av föreningarna fortfarande omfattas av ett system för arbets-

tagares medverkan enligt lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid

gränsöverskridande fusioner.

2018:672

background image

55

SFS

Fusionens rättsverkningar
25 § En registrering av en anmälan om fusion innebär att

1. en överlåtande förenings tillgångar och skulder, med undantag för

skadeståndsanspråk enligt 21 kap. 1–3 §§ som har samband med fusionen,

övergår till den övertagande föreningen,

2. den eller de överlåtande föreningarna upplöses,

3. den övertagande föreningen anses bildad, om det är fråga om kombi-

nation, och

4. medlemmarna i den eller de överlåtande föreningarna blir medlemmar

i den övertagande föreningen.

Trots första stycket kan en tiondel av samtliga röstberättigade i en över-

låtande förening begära hos styrelsen att en föreningsstämma sammankallas

för att behandla frågan om huruvida en talan ska väckas enligt 21 kap. 6 §.

I så fall ska 6 kap. 16 § tillämpas.

Om stämman beslutar att väcka talan enligt andra stycket, ska den samti-

digt besluta att föreningen ska gå i likvidation. Vid genomförandet av likvi-

dationen ska 17 kap. tillämpas. Likvidatorerna behöver dock inte ansöka om

kallelse på okända borgenärer.

När frågan om fusion faller
26 § Bolagsverket ska förklara att frågan om fusion har fallit, om

1. en ansökan enligt 18 § om tillstånd att verkställa fusionsplanen inte har

gjorts inom föreskriven tid eller en sådan ansökan har avslagits genom ett

beslut som har fått laga kraft,

2. en anmälan enligt 24 § inte har gjorts inom föreskriven tid, eller

3. Bolagsverket genom ett beslut som har fått laga kraft har avskrivit ett

ärende om registrering enligt 24 § eller har vägrat registrering.

En medlems rätt att säga upp sitt medlemskap
27 § Om en medlem i en överlåtande förening inte har samtyckt till fusio-

nen, får medlemmen säga upp sitt medlemskap inom en månad från för-

eningsstämmans beslut om godkännande av fusionsplanen eller, om beslutet

fattades av fullmäktige, från det att medlemmen underrättades om beslutet.

Medlemmen får, oavsett det som är bestämt i stadgarna, gå ur föreningen

vid utgången av det räkenskapsår som slutar närmast efter en månad efter

uppsägningen. Vid utträdet har medlemmen de rättigheter som en medlem

som har gått ur föreningen har enligt 10 kap. 11 § och 13 kap. 2 §.

Fusion mellan en ekonomisk förening och ett helägt dotteraktiebolag
Tillämpliga bestämmelser
28 § Om en ekonomisk förening äger samtliga aktier i ett dotteraktiebolag,

kan föreningens och bolagets styrelser besluta att bolaget ska gå upp i för-

eningen genom fusion. En sådan fusion får dock inte göras om dotteraktie-

bolaget är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

I fråga om fusionen gäller

2 § om redovisningsvaluta,

3 § om fusion när en överlåtande förening har gått i likvidation,

4 § om särskilda rättighetshavares ställning,

5–7 §§ om upprättande av en fusionsplan,

9–11 §§ om revisorsgranskning,

12 § om registrering av fusionsplanen,

2018:672

background image

56

SFS

13 § om när fusionsplanen ska läggas fram för godkännande av för-

eningsstämman,

14 § om tillhandahållande av fusionsplanen,

15 och 16 §§ om föreningsstämmans prövning,

17 § om underrättelse till kända borgenärer,

18–20 §§ om ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen,

21 § om kallelse på föreningarnas borgenärer,

22 § om när Bolagsverket ska lämna tillstånd att verkställa fusionspla-

nen,

23 § om när allmän domstol ska lämna tillstånd att verkställa fusions-

planen,

26 § 1 om när frågan om fusion faller.

Vid tillämpningen av de paragrafer som anges i andra stycket ska det som

sägs om en överlåtande förening i stället avse dotteraktiebolaget. Det som

sägs i 3 § om 17 kap. 37 och 38 §§ ska i stället avse 25 kap. 40 § aktiebolags-

lagen (2005:551).

Registrering av tillstånd att verkställa fusionsplanen
29 § Ett tillstånd att verkställa fusionsplanen ska registreras i förenings-

registret. Genom registreringen upplöses dotteraktiebolaget samtidigt som

dess tillgångar och skulder övergår till föreningen.

Gränsöverskridande fusion mellan föreningar
Tillämpliga bestämmelser
30 § En svensk ekonomisk förening får delta i en fusion med en motsva-

rande juridisk person (utländsk förening) med hemvist i en annan stat inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (gränsöverskridande fusion). En

juridisk person ska anses ha en sådan hemvist om den har bildats enligt

lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och

har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom detta

område.

I fråga om en gränsöverskridande fusion gäller

1 § om vad en fusion innebär,

3 § om fusion när en överlåtande förening har gått i likvidation,

4 § om särskilda rättighetshavares ställning,

31 och 32 §§ om fusionsplan,

33 § om styrelsernas redogörelser,

8 § om kompletterande information,

10, 11 och 34–36 §§ om revisorsgranskning, varvid det som sägs i

10 och 11 §§ om 9 § i stället ska avse 34 §,

12 § första stycket och 37 och 38 §§ om registrering av fusionsplanen,

13 § om när fusionsplanen ska läggas fram för godkännande av för-

eningsstämman,

14 § andra stycket och 39 § om tillhandahållande av fusionsplanen,

15 och 16 §§ om föreningsstämmans prövning,

40 § om villkorat beslut om godkännande av fusionsplanen,

17 § om underrättelse till kända borgenärer,

18–20 och 41 §§ om ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen,

21 § om kallelse på föreningarnas borgenärer,

22 § om när Bolagsverket ska lämna tillstånd att verkställa fusions-

planen,

23 § om när allmän domstol ska lämna tillstånd att verkställa fusions-

planen,

2018:672

background image

57

SFS

42 § om utfärdande av fusionsintyg,

43–46 §§ om registrering,

25 och 47 §§ om fusionens rättsverkningar,

26 § om när frågan om fusion faller, varvid det som sägs om 24 § i

stället ska avse 44 §,

27 § om en medlems rätt att säga upp sitt medlemskap,

48 § om särskilt bokslut.

Fusionsplan
31 § Vid en gränsöverskridande fusion ska styrelsen i en svensk förening

som deltar i fusionen, tillsammans med motsvarande organ i de utländska

föreningar som deltar i fusionen, upprätta en fusionsplan. Styrelsen ska

underteckna fusionsplanen.

32 § En fusionsplan enligt 31 § ska innehålla uppgifter om

1. de fusionerande föreningarnas form, firma och säte,

2. utbytesförhållandena mellan andelar och förekommande värdepapper i

överlåtande respektive övertagande förening och eventuell kontant betal-

ning,

3. de villkor som ska gälla för tilldelning av andelar och förekommande

värdepapper i den övertagande föreningen,

4. den gränsöverskridande fusionens sannolika följder för sysselsätt-

ningen,

5. från vilken tidpunkt och på vilka villkor som andelar och förekomman-

de värdepapper medför rätt till utdelning i den övertagande föreningen,

6. från vilken tidpunkt som de fusionerande föreningarnas transaktioner

bokföringsmässigt ska anses ingå i den övertagande föreningen,

7. vilka rättigheter i den övertagande föreningen som innehavare av sär-

skilda rättigheter i den överlåtande föreningen ska ha eller vilka åtgärder

som i övrigt ska vidtas till förmån för innehavarna,

8. arvode och andra särskilda förmåner som med anledning av fusionen

ska lämnas till en styrelseledamot, verkställande direktör eller motsvarande

befattningshavare eller till den som utför granskning enligt 34 § eller 35 §

första stycket 2,

9. stadgarna för den övertagande föreningen,

10. värdet av de tillgångar och skulder som ska överföras till den överta-

gande föreningen och de överväganden som har gjorts vid värderingen, och

11. datum för de räkenskaper som har legat till grund för att fastställa

villkoren för fusionen.

I förekommande fall ska fusionsplanen också innehålla en uppgift om hur

arbetstagarna deltar i den process genom vilken formerna för arbetstagarnas

medverkan i den övertagande föreningen beslutas.

Vid kombination ska fusionsplanen också innehålla uppgifter om den

övertagande föreningens form, firma och säte.

Styrelsernas redogörelser
33 § Styrelsen i var och en av de föreningar som deltar i fusionen ska upp-

rätta en redogörelse för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedöm-

ningen av fusionens lämplighet för föreningarna. I redogörelsen ska det

också anges vilka rättsliga och ekonomiska aspekter som beaktades när

villkoren för fusionen bestämdes. Redogörelsen ska även innehålla uppgifter

2018:672

background image

58

SFS

om fusionens sannolika konsekvenser för medlemmar, borgenärer och an-

ställda. Om styrelsen i skälig tid får ett yttrande från arbetstagarnas före-

trädare, ska det bifogas till redogörelsen.

Revisorsgranskning
34 § För var och en av de föreningar som deltar i en gränsöverskridande

fusion ska fusionsplanen och styrelsens redogörelse granskas av en eller

flera revisorer. Granskningen ska vara så omfattande och ingående som god

revisionssed kräver. För varje förening ska revisorn eller revisorerna upp-

rätta ett yttrande över granskningen. Av yttrandena ska det framgå huruvida

sådana villkor som avses i 32 § första stycket 2 och 3 har bestämts på ett

sakligt och korrekt sätt. Det ska i det sammanhanget anges vilken eller vilka

metoder som har använts vid värderingen av föreningarnas tillgångar och

skulder, resultatet av de tillämpade värderingsmetoderna och deras lämplig-

het samt vilken vikt som de har ansetts ha vid den samlade bedömningen av

värdet på var och en av föreningarna. Särskilda svårigheter att uppskatta

värdet av egendomen ska anmärkas.

Revisorernas yttranden ska bifogas till fusionsplanen.

35 § Bestämmelserna om revisorsgranskning i 10, 11 och 34 §§ ska inte

tillämpas, om

1. samtliga medlemmar i de föreningar som deltar i den gränsöver-

skridande fusionen har samtyckt till det, eller

2. Bolagsverket eller en utländsk behörig myndighet i en stat där någon

av de deltagande föreningarna har sin hemvist, efter en gemensam begäran

från de fusionerande föreningarna, har utsett eller godkänt en eller flera

oberoende sakkunniga att för samtliga föreningars räkning granska fusions-

planen och upprätta en gemensam skriftlig rapport för alla föreningar.

Det som sägs i 11 § om en revisors rätt till upplysningar och biträde gäller

även för den som utses att utföra granskning enligt denna paragraf.

Vid fusion genom absorption ska det till fusionsplanen bifogas ett yttran-

de från en eller flera sådana revisorer som anges i 10 § med ett sådant inne-

håll som avses i 9 § andra stycket. Ett sådant yttrande ska vid tillämpningen

av 17 och 21 §§ anses som ett revisorsyttrande enligt 34 §.

36 § Den som Bolagsverket utser att utföra granskning enligt 35 § första

stycket ska vara en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat

revisionsbolag. I fråga om granskningen och innehållet i den rapport som

upprättas ska 10 § andra stycket och 34 § tillämpas.

Registrering av fusionsplanen
37 § Vid en gränsöverskridande fusion ska skyldigheten enligt 12 § att

lämna in fusionsplanen med bifogade handlingar för registrering fullgöras

av den svenska förening som deltar i fusionen. Om flera svenska föreningar

deltar, ska skyldigheten fullgöras av den svenska förening som är överta-

gande förening eller, om den övertagande föreningen inte är en svensk

förening, av den äldsta av de överlåtande svenska föreningarna.

Om fusionsplanen eller de handlingar som är bifogade planen är skrivna

på något annat språk än svenska, ska sökanden lämna in en översättning till

svenska. Översättningen ska vara gjord av en översättare som är auktori-

serad eller har motsvarande utländska behörighet. Bolagsverket får medge

att någon översättning inte lämnas in.

2018:672

background image

59

SFS

38 § I anmälan om registrering enligt 37 § ska det lämnas uppgifter om

1. form, firma och säte för var och en av de fusionerande föreningarna,

2. de register där föreningarna är registrerade och de nummer som an-

vänds för identifiering i registren,

3. hur borgenärer och i förekommande fall medlemmar ska gå till väga

för att utöva sina rättigheter samt de adresser där det kostnadsfritt finns till-

gång till fullständig information om detta förfarande, och

4. föreningarnas adresser.

När registreringen kungörs enligt 19 kap. 5 §, ska kungörelsen innehålla

de uppgifter som avses i första stycket 1–3.

Tillhandahållande av fusionsplanen
39 § Vid en gränsöverskridande fusion ska styrelsen i en förening som

deltar i fusionen hålla fusionsplanen med bifogade handlingar och styrelsens

redogörelse enligt 33 § tillgängliga för medlemmar, röstberättigade som inte

är medlemmar, innehavare av förlagsandelar, arbetstagarorganisationer som

företräder arbetstagare hos föreningen och arbetstagare som inte företräds

av någon arbetstagarorganisation. Handlingarna ska hållas tillgängliga hos

föreningen på den ort där styrelsen ska ha sitt säte under minst en månad

före den föreningsstämma där frågan om godkännande av fusionsplanen ska

behandlas.

Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad för mottagaren

skickas med post till de medlemmar, röstberättigade som inte är medlemmar

och innehavare av förlagsandelar som begär det och som uppger sin adress.

I vilka fall handlingar får skickas med elektroniska hjälpmedel anges i 1 kap.

16 §.

Villkorat beslut om godkännande av fusionsplanen
40 § Föreningsstämman i en förening som deltar i en gränsöverskridande

fusion får villkora beslutet att godkänna fusionsplanen med att en senare

stämma godkänner de former som beslutas för arbetstagarnas medverkan i

den övertagande föreningen.

Ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen
41 § Vid en gränsöverskridande fusion ska ansökan enligt 18 § göras av

den svenska förening som deltar i fusionen. Om flera svenska föreningar

deltar, ska ansökan göras av den svenska förening som är övertagande

förening eller, om den övertagande föreningen inte är en svensk förening,

av den äldsta av de överlåtande svenska föreningarna.

Utfärdande av fusionsintyg
42 § Vid en gränsöverskridande fusion ska Bolagsverket för varje svensk

förening som deltar i fusionen utfärda ett intyg om att den del av fusions-

förfarandet som regleras av svensk lag har genomförts på föreskrivet sätt.

Intyget ska utfärdas sedan

1. ett beslut om tillstånd att verkställa fusionsplanen enligt 22 eller 23 §

har fått laga kraft, och

2. den eller de svenska föreningar som deltar i fusionen i övrigt har

fullgjort det som krävs enligt denna lag.

Ett intyg får inte utfärdas om det har väckts en talan mot föreningsstäm-

mans beslut att godkänna fusionsplanen och målet inte slutligt har avgjorts.

2018:672

background image

60

SFS

Registrering av en fusion när den övertagande föreningen ska ha sin

hemvist i en annan stat än Sverige
43 § Om den övertagande föreningen har eller, vid kombination, ska ha

sin hemvist i en annan stat än Sverige, ska en svensk förening som deltar i

fusionen inför registreringen av fusionen lämna in det fusionsintyg som

avses i 42 §, tillsammans med en kopia av fusionsplanen, till den behöriga

myndigheten i den staten. Intyget ska lämnas in inom sex månader från den

tidpunkt då det utfärdades.

Efter underrättelse från den behöriga utländska myndigheten om att

fusionen har genomförts, ska Bolagsverket i föreningsregistret föra in en

uppgift om att den eller de svenska överlåtande föreningar som har deltagit

i fusionen har upplösts.

Registrering av en fusion när den övertagande föreningen ska ha sin

hemvist i Sverige
44 § Om den övertagande föreningen har eller, vid kombination, ska ha

sin hemvist i Sverige, ska Bolagsverket registrera den gränsöverskridande

fusionen i föreningsregistret. Anmälan för registrering ska göras av styrelsen

i den övertagande föreningen inom sex månader från den tidpunkt då ett

intyg enligt 42 § utfärdades. Vid kombination ska styrelsen även för re-

gistrering anmäla vilka som har utsetts till styrelseledamöter och i förekom-

mande fall styrelsesuppleanter i den övertagande föreningen.

45 § Bolagsverket får registrera fusionen enligt 44 § endast om

1. verket har utfärdat ett intyg enligt 42 § för varje svensk förening som

deltar i fusionen,

2. de utländska föreningar som deltar i fusionen har gett in motsvarande

intyg från behöriga myndigheter i de stater där de är registrerade, tillsam-

mans med en kopia av fusionsplanen, och

3. det inte heller i övrigt finns något hinder mot registrering av fusionen.

Om lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande

fusioner är tillämplig, får fusionen registreras endast om

1. ett avtal har träffats eller ett beslut har fattats om medverkan enligt den

lagen eller förhandlingsperioden har löpt ut utan att ett sådant avtal har

träffats eller ett beslut har fattats, och

2. den övertagande föreningens stadgar inte strider mot den ordning för

medverkan som ska gälla enligt lagen.

46 § Bolagsverket ska så snart som möjligt underrätta behöriga myndig-

heter i den eller de stater där den eller de överlåtande föreningarna har sin

hemvist om registreringen.

En fusions rättsverkningar
47 § Vid en gränsöverskridande fusion uppkommer de rättsverkningar

som avses i 25 § vid den tidpunkt som har fastställts i den stat där den

övertagande föreningen har sin hemvist. Om den övertagande föreningen

har sin hemvist i Sverige, uppkommer rättsverkningarna vid registreringen

av fusionen i föreningsregistret enligt 44 §.

Utöver 25 § första stycket gäller att de fusionerande föreningarnas rättig-

heter och skyldigheter som härrör ur anställningsavtal eller anställnings-

förhållanden, och som finns vid den tidpunkt då den gränsöverskridande

fusionen får verkan, överförs till den övertagande föreningen.

2018:672

background image

61

SFS

Särskilt bokslut
48 § Om en svensk ekonomisk förening deltar i en gränsöverskridande

fusion och den övertagande föreningen har sin hemvist i en annan stat, ska

styrelsen i den svenska föreningen upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda

bokslutet ska omfatta den tid för vilken någon årsredovisning inte tidigare

har upprättats fram till den dag då rättsverkningarna av fusionen uppkom

enligt 47 §.

För det särskilda bokslutet gäller bestämmelserna om årsbokslut i 6 kap.

4, 5 och 8 §§ bokföringslagen (1999:1078). Bokslutet ska lämnas in till

Bolagsverket inom en månad från utgången av den period som bokslutet

omfattar.

Gränsöverskridande fusion mellan en förening och ett helägt

dotterbolag
49 §
Om en svensk ekonomisk förening äger samtliga aktier i en utländsk

juridisk person som motsvarar ett svenskt aktiebolag och har sin hemvist

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får den utländska juridiska

personen gå upp i föreningen genom fusion.

50 § Om en utländsk förening som har sin hemvist inom Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet äger samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag får

bolaget gå upp i den utländska föreningen genom fusion. En sådan fusion

får dock inte genomföras om bolaget är ett aktiebolag med särskild vinst-

utdelningsbegränsning.

51 § Vid en fusion enligt 49 eller 50 § ska de bestämmelser som anges i

30 § tillämpas, dock med följande avvikelser.

1. Fusionsplanen behöver inte innehålla sådana uppgifter som avses i 32 §

första stycket 2, 3 och 5.

2. Bestämmelserna om revisorsgranskning i 10, 11 och 34–36 §§ och om

föreningsstämmans prövning av fusionsplanen i 13 § första stycket ska inte

tillämpas.

3. I fråga om arten av fusionens rättsverkningar gäller 29 § i stället för

25 § första stycket 1–4.

Det som sägs om en överlåtande förening i detta kapitel ska vid tillämp-

ningen på en fusion enligt 49 eller 50 § gälla bolaget.

17 kap. Likvidation
Frivillig likvidation
Föreningsstämmans beslut om likvidation
1 § Föreningsstämman får besluta att föreningen ska gå i likvidation.

Majoritetskrav vid beslut om likvidation
2 § Ett beslut av föreningsstämman om likvidation är giltigt om minst två

tredjedelar av de röstande har röstat för det.

Av 6 kap. 33 § andra stycket framgår att det i stadgarna får tas in längre

gående villkor för att ett beslut om likvidation ska vara giltigt.

När det finns grund för tvångslikvidation enligt 11 eller 16 § är ett beslut

om likvidation dock alltid giltigt om majoritetskravet i 6 kap. 33 § första

stycket är uppfyllt.

2018:672

background image

62

SFS

Styrelsens skyldighet att låta stämman pröva frågan om likvidation
3 § Styrelsen ska genast för föreningsstämmans prövning lägga fram

frågan om huruvida föreningen ska gå i likvidation, om

1. det på grund av inträffade förluster eller av någon annan orsak finns

skäl att anta att föreningens ställning fortlöpande kommer att försämras så

att föreningens skulder och avsättningar inte kommer att täckas av tillgång-

arna,

2. det finns betydande osäkerhet om föreningens ekonomiska möjligheter

att fortsätta sin verksamhet i andra fall än som avses i 1, eller

3. antalet medlemmar i föreningen under mer än en månad har varit

mindre än tre.

Förslag till beslut i frågan om likvidation
4 § Om föreningsstämman ska pröva en fråga om likvidation ska styrelsen

eller, om förslaget väcks av någon annan, förslagsställaren upprätta ett

förslag till beslut.

I förslaget till beslut ska det finnas uppgifter om skälen för att föreningen

ska gå i likvidation eller inte, och vilka alternativ till likvidation som finns.

För det fall förslaget innebär att föreningen ska gå i likvidation, ska det även

innehålla uppgifter om

1. från vilken dag som beslutet om likvidation bör gälla,

2. den beräknade tidpunkten för skiftet,

3. skifteslikvidens beräknade storlek, och

4. styrelsens eller förslagsställarens eventuella förslag till likvidator.

Om det är styrelsen som väcker frågan om likvidation i ett fall som avses

i 3 § 1 eller 2, ska det till förslaget även bifogas en redogörelse som belyser

föreningens ekonomiska framtidsutsikter och som är undertecknad av styrel-

sen. Till förslaget ska det även bifogas ett yttrande över styrelsens redogö-

relse som är undertecknat av föreningens revisor.

5 § Om en fråga om likvidation i ett fall som avses i 3 § 1 eller 2 ska

behandlas på en annan föreningsstämma än en årsstämma, ska det till

förslaget till stämman även bifogas

1. en kopia av den årsredovisning som innehåller de senast fastställda

balans- och resultaträkningarna, med en anteckning om föreningsstämmans

beslut om föreningens vinst eller förlust, och

2. en kopia av revisionsberättelsen för det år som årsredovisningen avser.

Om det är styrelsen som väcker frågan, ska det dessutom bifogas en

redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för föreningens ställning

som har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades. Redogörelsen ska

vara undertecknad av styrelsen. Vidare ska det bifogas ett yttrande över

styrelsens redogörelse som är undertecknat av föreningens revisor.

Kallelsens innehåll
6 § I kallelsen till den föreningsstämma som ska pröva frågan om likvida-

tion ska förslagets huvudsakliga innehåll anges.

Tillhandahållande av förslag till beslut
7 § Styrelsen ska från tidpunkten för kallelsen och fram till förenings-

stämman hålla ett förslag till beslut i frågan om likvidation tillgängligt hos

föreningen för medlemmar, röstberättigade som inte är medlemmar och

2018:672

background image

63

SFS

innehavare av förlagsandelar. I förekommande fall ska de handlingar som

avses i 4 och 5 §§ hållas tillgängliga tillsammans med förslaget.

En kopia av förslaget med bifogade handlingar ska genast och utan kost-

nad för mottagaren skickas med post till de personer enligt första stycket

som begär det och som uppger sin adress. I vilka fall handlingar får skickas

med elektroniska hjälpmedel anges i 1 kap. 16 §.

Handlingarna ska läggas fram på stämman.

Innehållet i föreningsstämmans beslut
8 § Ett beslut om likvidation ska innehålla en uppgift om att likvida-

tionsbeslutet ska gälla omedelbart eller en uppgift om den senare dag som

beslutet ska gälla från. Beslutet ska även innehålla stämmans eventuella

förslag till likvidator.

Registrering av ett beslut om likvidation
9 § Föreningsstämman ska se till att ett beslut om likvidation genast

anmäls för registrering i föreningsregistret.

Den tidpunkt då ett beslut om likvidation börjar gälla
10 § Föreningsstämmans beslut om likvidation gäller omedelbart eller

från och med den senare dag som stämman bestämmer. När det finns grund

för tvångslikvidation enligt 11 eller 16 § gäller beslutet alltid omedelbart.

Tvångslikvidation
Bolagsverkets beslut om tvångslikvidation
11 § Bolagsverket ska besluta att en förening ska gå i likvidation, om

1. föreningen inte på föreskrivet sätt har lämnat in en anmälan till Bolags-

verket om en sådan behörig styrelse, särskild delgivningsmottagare eller

revisor som ska finnas enligt denna lag,

2. föreningen enligt 8 kap. 3 eller 16 § årsredovisningslagen (1995:1554)

är skyldig att självmant lämna in årsredovisning och revisionsberättelse och

i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse till

Bolagsverket men inte har gjort det inom elva månader från det att räken-

skapsåret gick ut, eller

3. Bolagsverket enligt 8 kap. 3 eller 16 § årsredovisningslagen har före-

lagt föreningen att lämna in årsredovisning, revisionsberättelse, koncern-

redovisning eller koncernrevisionsberättelse till verket men föreningen inte

har gjort det inom tre månader från det att den utsatta tiden gick ut.

Ett beslut om likvidation ska dock inte meddelas om likvidationsgrunden

har upphört under ärendets handläggning hos Bolagsverket.

En fråga om likvidation enligt första stycket ska prövas av Bolagsverket

självmant eller på ansökan av styrelsen, en styrelseledamot, en verkställande

direktör, en medlem, en innehavare av förlagsandelar, en borgenär eller, i ett

sådant fall som avses i första stycket 1, någon annan vars rätt är beroende av

att det finns någon som kan företräda föreningen.

Handläggningen hos Bolagsverket
12 § I ett ärende enligt 11 § ska Bolagsverket förelägga föreningen och de

medlemmar, innehavare av förlagsandelar och borgenärer som vill yttra sig

i ärendet att lämna in ett skriftligt yttrande eller efterfrågade handlingar till

verket inom en viss tid (likvidationsföreläggande).

2018:672

background image

64

SFS

Föreläggandet ska delges föreningen om det kan göras på något annat sätt

än enligt 38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932). Bolagsverket ska

kungöra föreläggandet i Post- och Inrikes Tidningar minst en månad före

utgången av den utsatta tiden.

När Bolagsverkets beslut om tvångslikvidation börjar gälla
13 § Bolagsverkets beslut om tvångslikvidation gäller omedelbart. Det ska

registreras i föreningsregistret.

Avgift för kostnaderna i likvidationsförfarandet
14 § Om Bolagsverket självmant meddelar ett likvidationsföreläggande

som grundar sig på 11 § första stycket 1, ska verket besluta att föreningen

ska betala en särskild avgift för kostnaderna i likvidationsförfarandet.

Ett sådant avgiftsbeslut får fattas endast om Bolagsverket senast sex

veckor innan likvidationsföreläggandet meddelades har skickat en påmin-

nelse till föreningens senast anmälda postadress om den brist som före-

läggandet avser. Påminnelsen ska innehålla en upplysning om att föreningen

kan bli skyldig att betala en avgift om bristen inte avhjälps.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om avgiftens

storlek.

15 § Ett avgiftsbeslut enligt 14 § ska upphävas, om det i likvidationsären-

det kommer fram att det inte fanns grund för tvångslikvidation när likvi-

dationsföreläggandet meddelades.

En förening ska befrias från en avgift enligt 14 §, om den underlåtenhet

som har föranlett avgiften framstår som ursäktlig med hänsyn till omständig-

heter som föreningen inte har kunnat råda över. Föreningen ska också befrias

från avgiften om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut den. Bestäm-

melserna om befrielse från avgift ska beaktas även om något yrkande om

detta inte har framställts.

Om en avgift inte har betalats trots en uppmaning om det, ska avgiften

lämnas för indrivning. Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning

inte behöver begäras för obetydliga belopp. Bestämmelser om indrivning

finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid in-

drivning får avgiftsbeslutet verkställas enligt utsökningsbalken.

Allmän domstols beslut om tvångslikvidation
16 § Allmän domstol ska besluta att en förening ska gå i likvidation, om

1. föreningen enligt stadgarna är skyldig att gå i likvidation,

2. föreningens verksamhet drivs på ett sätt som uppenbarligen inte mot-

svarar de förutsättningar under vilka föreningen har registrerats,

3. föreningen är en sådan förening som avses i 1 kap. 5 § och föreningens

tillgångar enligt balansräkningen för det närmast föregående räkenskapsåret

till övervägande del består av något annat än andelar i den eller de andra

ekonomiska föreningarna, eller

4. antalet medlemmar i föreningen under mer än sex månader har varit

mindre än tre.

Ett beslut om likvidation ska dock inte meddelas, om det under ärendets

handläggning vid tingsrätten visas att likvidationsgrunden har upphört.

17 § En fråga om likvidation ska prövas av domstolen efter

2018:672

background image

65

SFS

1. en anmälan av Bolagsverket i de fall som avses i 16 § första stycket 1–

3,

2. en ansökan av styrelsen, en styrelseledamot, en verkställande direktör,

en medlem eller en innehavare av förlagsandelar i de fall som avses i 16 §

första stycket 1 eller 4, eller

3. en ansökan av föreningens revisor i de fall som avses i 16 § första

stycket 4.

I de fall som avses i 16 § första stycket 4 är styrelsen skyldig att inom två

veckor från utgången av sexmånadersfristen ansöka om likvidation.

Handläggningen hos allmän domstol
18 § I ett ärende enligt 16 § ska domstolen förelägga föreningen och de

medlemmar, innehavare av förlagsandelar och borgenärer som vill yttra sig

i ärendet att lämna in ett skriftligt yttrande till domstolen inom en viss tid.

Föreläggandet ska delges föreningen, om det kan göras på något annat sätt

än enligt 38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932). Domstolen ska

kungöra föreläggandet i Post- och Inrikes Tidningar minst en månad före

utgången av den utsatta tiden.

När allmän domstols beslut om tvångslikvidation börjar gälla
19 § Allmän domstols beslut om tvångslikvidation gäller omedelbart. Det

ska registreras i föreningsregistret.

Personligt betalningsansvar för föreningens företrädare
20 § Om styrelsen inte ansöker om likvidation inom den tid som anges i

17 § andra stycket, ansvarar styrelseledamöterna solidariskt för de skyldig-

heter som uppkommer för föreningen under den tid som underlåtenheten

består.

Den som med vetskap om styrelsens underlåtenhet handlar för för-

eningens räkning ansvarar solidariskt med styrelsens ledamöter för de

skyldigheter som därigenom uppkommer för föreningen.

Ansvaret enligt första och andra styckena gäller inte för den som visar att

han eller hon inte har varit försumlig.

Personligt betalningsansvar för föreningens medlemmar
21 § En medlem som vet om att föreningen är skyldig att gå i likvidation

enligt 16 § första stycket 4 men trots det deltar i ett beslut att fortsätta för-

eningens verksamhet, ansvarar solidariskt med dem som enligt 20 § ansvarar

för skyldigheter som uppkommer för föreningen.

Ansvarsperiodens slut
22 § Ansvaret enligt 20 och 21 §§ omfattar inte skyldigheter som upp-

kommer sedan

1. antalet medlemmar i föreningen åter är minst tre,

2. en ansökan har gjorts enligt 17 § första stycket 2, i de fall som avses i

16 § första stycket 4, eller 17 § första stycket 3, eller

3. föreningsstämman, Bolagsverket eller en domstol har beslutat om likvi-

dation.

Beslut att utse eller entlediga en likvidator
Beslut att utse en likvidator
23 § Bolagsverket ska utse en eller flera likvidatorer när

2018:672

background image

66

SFS

1. verket beslutar om likvidation,

2. verket efter en anmälan enligt 9 § har registrerat ett beslut om likvi-

dation, eller

3. det i något annat fall för en förening i likvidation inte finns en behörig

likvidator som har anmälts till registret.

En domstol ska utse en eller flera likvidatorer när den beslutar om likvi-

dation.

Ett beslut att utse en likvidator ska registreras i föreningsregistret.

Kvalifikationskrav för en likvidator
24 § Den som utses till likvidator ska vara lämplig för uppdraget. Den som

har ingått i föreningens ledning får utses till likvidator endast om det finns

särskilda skäl för det.

Bestämmelserna om styrelseledamöter i 7 kap. 9–11 §§ ska tillämpas

även på likvidatorer.

Beslut att entlediga en likvidator
25 § Om en likvidator begär att få avgå och visar skäl för det, ska likvi-

datorn entledigas. En likvidator ska också entledigas om han eller hon inte

är lämplig eller av någon annan orsak bör skiljas från uppdraget.

En likvidator ska entledigas av allmän domstol eller, om likvidatorn har

utsetts av Bolagsverket och själv begär att bli entledigad, av Bolagsverket.

En ansökan om att domstol ska besluta om entledigande får göras av

Bolagsverket, likvidatorn, en medlem, en innehavare av förlagsandelar eller

någon annan vars rätt är beroende av likvidationen.

Den som entledigar en likvidator ska genast utse en ny. Detta gäller dock

inte om det finns någon annan likvidator och det inte är nödvändigt att utse

en ny likvidator i den entledigades ställe.

Genomförande av en likvidation
Likvidatorns ställning
26 § Likvidatorn går in i styrelsens och den verkställande direktörens

ställe och har i uppdrag att genomföra likvidationen. Bestämmelserna om

styrelsens och styrelseledamöternas uppgifter och ansvar i denna lag och i

tillämplig lag om årsredovisning gäller även likvidatorn, om något annat inte

följer av detta kapitel.

Om föreningsstämman har beslutat att föreningen ska gå i likvidation

företräds föreningen av styrelsen och i förekommande fall den verkställande

direktören till dess att en likvidator har utsetts.

Revision och särskild granskning under likvidationen
27 § Ett uppdrag att vara revisor eller särskild granskare upphör inte när

en förening går i likvidation. Under likvidationen ska 8 och 9 kap. tillämpas.

Revisorn ska i revisionsberättelsen uttala sig om huruvida likvidationen

fördröjs i onödan.

Föreningsstämmans ställning under likvidationen
28 § Bestämmelserna i denna lag om föreningsstämman gäller även under

en likvidation, om inte något annat följer av detta kapitel eller av ändamålet

med likvidationen.

2018:672

background image

67

SFS

Redovisning för tiden innan en likvidator utses
29 § När en förening har gått i likvidation och en likvidator har utsetts, ska

styrelsen och den verkställande direktören genast redovisa sin förvaltning

av föreningens angelägenheter under den tid för vilken någon årsredovisning

och koncernredovisning inte förut har lagts fram på en föreningsstämma.

Redovisningen ska upprättas enligt tillämplig lag om årsredovisning och

granskas av föreningens revisor enligt 8 kap. Redovisningen och revisions-

berättelsen ska läggas fram på en föreningsstämma så snart som möjligt.

Bestämmelserna i 6 kap. 10 § 3 och 23 § om stämmans behandling av frågan

om ansvarsfrihet och om att handlingarna ska tillhandahållas inför stämman

ska tillämpas.

Om den tid som redovisningen ska avse omfattar även föregående

räkenskapsår, ska det upprättas en särskild redovisning för det året och, om

föreningen är en moderförening som är skyldig att upprätta koncernredovis-

ning, en särskild koncernredovisning.

Kallelse på okända borgenärer
30 § Likvidatorn ska genast efter tillträdet ansöka om kallelse på förening-

ens okända borgenärer enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borge-

närer.

Avveckling av verksamheten
31 § Likvidatorn ska så snart som möjligt och i den utsträckning som det

behövs för likvidationen omvandla föreningens egendom till pengar, genom

försäljning på offentlig auktion eller på något annat lämpligt sätt, och betala

föreningens skulder. Likvidatorn får fortsätta föreningens verksamhet om

det behövs för en ändamålsenlig avveckling eller för att de anställda ska få

skälig tid att skaffa nya anställningar.

Obestånd
32 § Om föreningen är på obestånd, ska likvidatorn ansöka om att för-

eningen försätts i konkurs.

Redovisning under likvidationen
33 § Likvidatorn ska för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning,

som ska läggas fram på årsstämman. I fråga om stämman och redovisningen

tillämpas inte

6 kap. 10 § 1 och 2 i denna lag,

2 kap. 1 § andra stycket, 5 kap. 20, 37–44 och 48 §§ och 6 kap. 5 §

årsredovisningslagen (1995:1554), och

2 kap. 1 §, 5 kap. 2 § 4 och 6 kap. 3 § lagen (1995:1559) om årsredo-

visning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

I balansräkningen får det egna kapitalet tas upp i en post. Balansräkningen

ska dock innehålla en uppgift om insatskapitalet, i förekommande fall för-

delat på medlemsinsatser och förlagsinsatser.

En tillgång får inte tas upp till ett högre värde än den beräknas inbringa

efter avdrag för försäljningskostnaderna. Om en tillgång kan beräknas in-

bringa ett väsentligt högre belopp än det värde som har tagits upp i balans-

räkningen eller om det för en skuld eller en likvidationskostnad kan beräknas

gå åt ett belopp som väsentligt avviker från den redovisade skulden eller

avsättningen, ska det beräknade beloppet anges vid tillgångs-, skuld- eller

avsättningsposten.

2018:672

background image

68

SFS

34 § Bestämmelserna om koncernredovisning och om delårsrapport i

tillämplig lag om årsredovisning ska inte tillämpas på en förening som har

gått i likvidation.

Skifte
35 § Likvidatorn ska skifta föreningens återstående tillgångar när den

anmälningstid som framgår av kallelsen på okända borgenärer har löpt ut

och alla kända skulder betalats. Om det råder tvist om en skuld eller om en

skuld inte har förfallit till betalning eller av någon annan orsak inte kan beta-

las, ska pengar sättas av till betalning av skulden. Resterande tillgångar ska

därefter skiftas.

Talan mot skifte
36 § En medlem eller en innehavare av förlagsandelar som är missnöjd

med skiftet får väcka talan mot föreningen inom tre månader efter det att

slutredovisning enligt 37 § lades fram på en föreningsstämma.

Om skiftet ändras till följd av en talan enligt första stycket, ska den som

har tagit emot för mycket återlämna den överskjutande delen. På värdet av

den egendom som ska återlämnas ska det betalas ränta enligt 5 § räntelagen

(1975:635) från det att egendomen lämnades ut till dess att ränta ska betalas

enligt 6 § räntelagen, till följd av 3 eller 4 § i den lagen. Om det uppstår en

brist vid återbäringen är de personer som har medverkat till skiftet ansvariga

för bristen enligt 12 kap. 8 § i denna lag.

Slutredovisning
37 § När ett uppdrag som likvidator har fullgjorts, ska likvidatorn så snart

som möjligt lämna en slutredovisning för förvaltningen genom en förvalt-

ningsberättelse som avser likvidationen i sin helhet. Berättelsen ska även

innehålla en redogörelse för skiftet. Tillsammans med berättelsen ska likvi-

datorn lämna redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.

Berättelsen och redovisningshandlingarna ska lämnas till föreningens

revisor. Revisorn ska inom en månad därefter lämna en revisionsberättelse

över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen.

38 § När revisionsberättelsen har lämnats till likvidatorn ska likvidatorn

genast kalla medlemmarna till en föreningsstämma för granskning av slut-

redovisningen. Slutredovisningen med bifogade redovisningshandlingar ska

tillhandahållas medlemmar och innehavare av förlagsandelar enligt 6 kap.

23 § första och andra styckena och läggas fram på stämman.

Stämman ska fatta beslut angående ansvarsfrihet för likvidatorn. I fråga

om beslutet tillämpas 6 kap. 10 § 3 och 13 § andra stycket.

Föreningens upplösning
39 § När likvidatorn har lagt fram slutredovisningen är föreningen upp-

löst. Likvidatorn ska genast anmäla detta för registrering i föreningsregistret.

Kopior av de handlingar som anges i 38 § första stycket ska bifogas

anmälan.

Skadeståndstalan
40 § Trots att föreningen är upplöst enligt 39 § får en tiondel av de röst-

berättigade i föreningen begära hos likvidatorn att en föreningsstämma hålls

2018:672

background image

69

SFS

för behandling av en fråga om huruvida en talan om skadestånd till för-

eningen ska väckas enligt 21 kap. I så fall ska 6 kap. 18 § andra stycket

tillämpas.

Preskription av rätt till andel i tillgångarna
41 § En medlem eller en innehavare av förlagsandelar som inte inom fem

år efter det att slutredovisningen lades fram på en föreningsstämma anmäler

sig för att få ut det som han eller hon har fått vid skiftet, förlorar sin andel i

de skiftade tillgångarna. Med tillämpning av 42 § ska kvarvarande tillgångar

då skiftas mellan föreningens övriga medlemmar och innehavare av förlags-

andelar. Om tillgångarna är av obetydligt värde, får Bolagsverket på an-

mälan av likvidatorn besluta att de ska tillfalla Allmänna arvsfonden.

Fortsatt likvidation
42 § Likvidationen ska fortsätta om det efter föreningens upplösning en-

ligt 39 §

1. visar sig att föreningen har tillgångar,

2. väcks talan mot föreningen, eller

3. av något annat skäl uppkommer behov av en likvidationsåtgärd.

Likvidatorn ska genast anmäla den fortsatta likvidationen för registrering

i föreningsregistret. Kallelsen till den första föreningsstämman efter åter-

upptagandet ska göras enligt stadgarna. Dessutom ska en skriftlig kallelse

skickas till varje medlem vars postadress är införd i medlemsförteckningen

eller på något annat sätt är känd för föreningen.

Om de tillgångar som avses i första stycket 1 är av obetydligt värde, får

Bolagsverket på anmälan av likvidatorn besluta att de i stället ska tillfalla

Allmänna arvsfonden.

Upphörande av likvidation
43 § Om föreningen har gått i likvidation på grund av föreningsstämmans

beslut eller, i ett sådant fall som avses i 18 kap. 14 § första stycket, på grund

av allmän domstols beslut, får stämman sedan föreningens revisor har yttrat

sig besluta att likvidationen ska upphöra och att föreningens verksamhet ska

återupptas. Ett sådant beslut får dock inte fattas, om

1. det finns grund för tvångslikvidation enligt 11 eller 16 §, eller

2. utskiftning har genomförts.

Om föreningsstämman beslutar att likvidationen ska upphöra, ska den

samtidigt välja en styrelse.

Likvidatorn ska se till att beslutet om att likvidationen ska upphöra och

valet av styrelse genast anmäls för registrering i föreningsregistret. Beslutet

får inte verkställas förrän det har registrerats.

44 § Om ett likvidationsbeslut har upphävts genom en dom eller ett

domstolsbeslut som har fått laga kraft, ska likvidatorn genast anmäla detta

för registrering i föreningsregistret. Om det upphävda likvidationsbeslutet

är ett sådant som avses i detta kapitel, ska likvidatorn även kalla till en för-

eningsstämma för val av en styrelse.

45 § När en likvidation har upphört enligt 43 eller 44 §, ska 37 § tillämpas.

Kopior av de handlingar som anges i 38 § första stycket ska lämnas in till

Bolagsverket.

2018:672

background image

70

SFS

Särskilda bestämmelser om föreningar som kan bli föremål för

resolution
46 §
Om styrelsen i en förening som omfattas av lagen (2015:1016) om

resolution bedömer att frågan om likvidation bör läggas fram för förenings-

stämmans prövning, ska den underrätta Riksgäldskontoret och Finans-

inspektionen om detta.

Om föreningen är försatt i resolution eller om Riksgäldskontoret under-

rättar styrelsen om att föreningen ska försättas i resolution, får någon kallelse

till stämman inte utfärdas.

47 § Om ett ärende enligt 11 eller 16 § avser en förening som omfattas av

lagen (2015:1016) om resolution, ska Bolagsverket eller domstolen under-

rätta Riksgäldskontoret och Finansinspektionen om att ärendet har inletts.

Bolagsverket eller domstolen får inte besluta om likvidation om Riks-

gäldskontoret har meddelat att föreningen är försatt eller ska försättas i

resolution.

18 kap. Upplösning utan föregående likvidation
Upplösning genom förenklad avveckling
Bolagsverkets beslut om förenklad avveckling
1 § Bolagsverket får efter ansökan från en förening besluta att föreningen

ska upplösas genom förenklad avveckling.

Ansökan om förenklad avveckling
2 § Föreningen får ansöka om förenklad avveckling om föreningsstämman

har fattat beslut om det. Stämmans beslut är giltigt endast om samtliga

medlemmar har röstat för det och om samtliga styrelseledamöter och i före-

kommande fall den verkställande direktören vid stämman samtycker till det.

Av 6 kap. 33 § andra stycket framgår att det i stadgarna får tas in längre

gående villkor för att ett beslut om förenklad avveckling ska vara giltigt.

I kallelsen till den stämma som ska ta ställning till om en ansökan om

förenklad avveckling bör göras ska ett förslag till beslut och de huvudsakliga

skälen för förslaget anges. Av kallelsen ska även de rättsverkningar av en

avveckling som anges i 7 § första stycket 2 och 3 framgå.

3 § Föreningen ska inom en månad från föreningsstämmans beslut ansöka

hos Bolagsverket om förenklad avveckling.

Ansökan ska vara undertecknad av samtliga styrelseledamöter och i före-

kommande fall den verkställande direktören. Regeringen eller den myndig-

het som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen

meddela närmare föreskrifter om ansökans innehåll.

Bolagsverkets handläggning
4 § Om en ansökan om förenklad avveckling lämnas in efter den tid som

anges i 3 § första stycket, ska den avvisas. Bolagsverket ska därutöver vid

sin handläggning av en ansökan tillämpa 19 kap. 3 § första och andra stycke-

na. Det som sägs om anmälan och avskrivning ska då i stället avse ansökan

respektive avvisning.

Om det inte finns skäl att avvisa ansökan och det inte heller finns skäl att

avslå den enligt 5 §, ska Bolagsverket så snart som möjligt kungöra den i

Post- och Inrikes Tidningar.

2018:672

background image

71

SFS

Bolagsverket får bevilja en ansökan om förenklad avveckling tidigast två

månader efter kungörelsen.

Avslag på en ansökan
5 § Bolagsverket ska avslå en ansökan om förenklad avveckling om

1. föreningen enligt stadgarna är skyldig att gå i likvidation,

2. föreningen vid föreningsstämmans beslut hade färre än tre medlemmar

eller saknade en behörig styrelse,

3. föreningen äger fast egendom eller har en tomträtt, eller

4. det kan antas att föreningen har skulder eller att sådana kommer att

uppkomma.

Registrering av ett beslut om förenklad avveckling
6 § Ett beslut om förenklad avveckling ska genast registreras i förenings-

registret.

Rättsverkningar av ett beslut om förenklad avveckling
7 § När ett beslut om förenklad avveckling har fått laga kraft ska förening-

en tas bort ur föreningsregistret. Dessutom uppkommer följande rättsverk-

ningar:

1. föreningen upplöses,

2. medlemmarna, styrelseledamöterna och den verkställande direktören i

föreningen vid tidpunkten för föreningsstämmans beslut enligt 2 § blir soli-

dariskt ansvariga för föreningens skyldigheter i den utsträckning som följer

av andra stycket, och

3. medlemmarna vid den tidpunkt som anges i 2 blir i föreningens ställe

parter i de avtal som föreningen har slutit med tredje man.

En medlem som inte var styrelseledamot eller verkställande direktör vid

den tidpunkt som avses i första stycket 2 och som inte heller efter denna

tidpunkt har varit styrelseledamot eller verkställande direktör, ansvarar för

föreningens skyldigheter endast i förhållande till sin del i föreningens samla-

de medlemsinsatser. Vid beräkningen av föreningens samlade medlems-

insatser ska också obetalda insatser som har förfallit till betalning beaktas.

Föreningens tillgångar ska fördelas enligt denna lag och stadgarna.

Upplösning till följd av föreningens passivitet
8 §
Om någon registreringsanmälan som avser en förening inte har

kommit in till Bolagsverket under de tio senaste åren, ska Bolagsverket

undersöka om föreningen har upphört med sin verksamhet. Detta ska göras

genom att ett brev skickas till den adress som finns registrerad i förenings-

registret och genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

Bolagsverket ska så snart som möjligt ta bort föreningen ur förenings-

registret, om det två månader efter kungörandet inte framgår att föreningen

fortfarande bedriver verksamheten eller avser att återuppta den. Genom

borttagandet upplöses föreningen.

9 § Om det uppkommer ett behov av en likvidationsåtgärd efter det att

föreningen har tagits bort ur föreningsregistret enligt 8 §, ska allmän domstol

på ansökan av den som berörs besluta om likvidation. Ett sådant beslut gäller

omedelbart.

Kallelsen till den första föreningsstämman efter beslutet ska göras enligt

stadgarna. Därutöver ska skriftliga kallelser skickas till varje medlem vars

2018:672

background image

72

SFS

postadress är införd i medlemsförteckningen eller på något annat sätt är känd

för föreningen.

Upplösning efter konkurs
10 §
Om en förening är försatt i konkurs och denna avslutas utan över-

skott, är föreningen upplöst när konkursen avslutas.

Särskilda bestämmelser vid konkurs och företagsrekonstruktion
Registrering av beslut om konkurs och företagsrekonstruktion
11 § Ett beslut om konkurs eller företagsrekonstruktion ska registreras i

föreningsregistret.

Företrädare för föreningen i dess egenskap av konkursgäldenär
12 § Under en konkurs företräds föreningen som konkursgäldenär av den

styrelse och den verkställande direktör eller de likvidatorer som fanns vid

konkursens början. Bestämmelserna i denna lag om avgång, entledigande

och nytillsättning gäller dock även under konkursen.

Beslut om likvidation
13 § Om en konkurs har avslutats utan överskott, ska allmän domstol efter

ansökan av den som berörs besluta om likvidation, om

1. det visar sig att föreningen har tillgångar som inte omfattas av kon-

kursen,

2. en talan väcks mot föreningen, eller

3. det av något annat skäl uppkommer behov av en likvidationsåtgärd.

Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart.

Kallelsen till den första föreningsstämman efter beslutet ska göras enligt

stadgarna. Därutöver ska skriftliga kallelser skickas till varje medlem vars

postadress är införd i medlemsförteckningen eller på något annat sätt är känd

för föreningen.

14 § Om en konkurs avslutas med överskott eller läggs ner efter en frivillig

uppgörelse, eller om egendomen i konkursboet återställs till föreningen till

följd av att ett ackord har fastställts, ska allmän domstol i samband med att

konkursen avslutas besluta att föreningen ska gå i likvidation. Ett sådant

beslut gäller omedelbart.

Om föreningen var i likvidation när den försattes i konkurs, ska likvida-

tionen fortsätta enligt 17 kap. 42 §.

15 § I artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden finns en särskild

bestämmelse om när en juridisk person eller ett företag ska anses upplöst.

19 kap. Registrering
Föreningsregister
1 §
Bolagsverket ska föra ett föreningsregister för registrering enligt denna

lag eller annan författning.

2018:672

background image

73

SFS

Registreringsspråk
2 §
En registrering i föreningsregistret ska göras på svenska. Registrering-

en ska dessutom göras på något annat officiellt språk inom Europeiska unio-

nen eller på norska eller isländska, om den förening som registreringen avser

begär det.

Den som begär att en registrering ska göras på något annat språk än

svenska ska, om inte Bolagsverket i ett enskilt fall beslutar något annat, läm-

na in en översättning till det språket av de uppgifter eller handlingar som ska

registreras. Översättningen ska vara gjord av en översättare som är auktori-

serad eller har motsvarande utländsk behörighet.

Handläggning av registreringsärenden
3 §
Om den som har gjort en registreringsanmälan inte har följt det som

gäller om anmälan, ska Bolagsverket förelägga anmälaren att yttra sig i

frågan eller att göra rättelse inom viss tid. Detsamma gäller om verket finner

att ett beslut som anmäls för registrering eller en handling som bifogas en

anmälan

1. inte har tillkommit i behörig ordning,

2. till sitt innehåll strider mot lag eller annan författning eller mot

stadgarna, eller

3. i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledande formu-

lering.

Anmälan ska skrivas av om anmälaren inte följer ett föreläggande enligt

första stycket. En upplysning om detta ska finnas med i föreläggandet.

Bolagsverket ska vägra registrering, om det finns ett hinder mot

registrering även efter det att anmälaren har haft tillfälle att yttra sig över

hindret. Verket får dock ge anmälaren tillfälle att yttra sig på nytt innan

beslut fattas i ärendet, om det finns skäl för det.

4 § Trots 3 § får Bolagsverket registrera ett beslut av föreningsstämman,

om det enligt 6 kap. 48 § första eller tredje stycket inte längre är möjligt att

föra talan mot beslutet.

Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar
5 §
Bolagsverket ska genast kungöra det som registreras i föreningsre-

gistret i Post- och Inrikes Tidningar. Beslut om konkurs eller företagsrekon-

struktion ska dock inte kungöras enligt denna lag.

En kungörelse som avser en ändring i ett förhållande som tidigare har förts

in i registret ska endast ange ändringens art.

En kungörelse ska göras på samma språk som registreringen i förenings-

registret.

Verkan av registrering och kungörelse
6 §
Det som enligt denna lag eller annan författning har förts in i för-

eningsregistret ska anses ha kommit till tredje mans kännedom, om det har

kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar enligt 5 §. Detta gäller dock inte för

rättshandlingar eller andra åtgärder som har vidtagits före den sextonde

dagen efter kungörandet, om tredje man visar att det var omöjligt för honom

eller henne att känna till det som har kungjorts.

I fråga om rättshandlingar och andra åtgärder som har vidtagits före en

kungörelse, får föreningen inte åberopa ett förhållande som har eller borde

2018:672

background image

74

SFS

ha förts in i registret mot någon annan än den som föreningen visar har känt

till förhållandet.

7 § Föreningen får inte åberopa innehållet i en kungörelse mot tredje man,

om det som har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar inte stämmer överens

med det som har förts in i föreningsregistret. Tredje man får dock åberopa

kungörelsens innehåll mot föreningen, om föreningen inte visar att tredje

mannen kände till det som har förts in i föreningsregistret.

Om en uppgift har förts in i föreningsregistret och kungjorts i Post- och

Inrikes Tidningar både på svenska och i översättning till ett främmande

språk och översättningen avviker från den svenska språkversionen, får för-

eningen inte åberopa översättningen mot tredje man. Tredje man får dock

åberopa översättningen mot föreningen, om föreningen inte visar att tredje

mannen kände till den svenska språkversionen.

8 § Om en anmälan om vem som har utsetts till styrelseledamot eller verk-

ställande direktör har förts in i föreningsregistret och kungjorts i Post- och

Inrikes Tidningar enligt 5 §, får föreningen inte mot tredje man åberopa fel

eller brister vid beslutet att utse den registrerade personen. Detta gäller dock

inte, om föreningen visar att tredje mannen kände till felet eller bristen.

Avregistrering av en obehörig ställföreträdare eller revisor
9 §
Om en styrelseledamot, verkställande direktör, särskild firmatecknare,

någon annan ställföreträdare för föreningen eller en revisor har försatts i

konkurs, fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller fått närings-

förbud, ska Bolagsverket stryka ställföreträdaren eller revisorn ur förenings-

registret. Detsamma gäller om auktorisationen eller godkännandet för en

revisor har upphört att gälla eller om revisorn har fått ett tidsbegränsat för-

bud att utöva revisionsverksamhet eller att underteckna revisionsberättelser.

Avregistreringen ska göras omedelbart

1. vid beslut om konkurs,

2. vid beslut om tillfälligt näringsförbud, eller

3. om det i samband med något av följande beslut har bestämts att beslutet

ska gälla omedelbart:

ett beslut att avslå en ansökan om fortsatt auktorisation eller god-

kännande av en revisor,

ett beslut att upphäva auktorisation eller godkännande av en revisor, och

ett beslut om tidsbegränsat förbud att utöva revisionsverksamhet eller

att underteckna revisionsberättelser.

I övriga fall ska avregistrering göras när beslutet har fått laga kraft.

Bemyndigande
10 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgifter i ärenden om registrering enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om ingivning

av anmälningar i registreringsärenden.

20 kap. Firma
Firma
1 §
En ekonomisk förenings firma ska innehålla orden ekonomisk och

förening eller förkortningen ek. för. I firman får inte ordet bolag eller något

2018:672

background image

75

SFS

annat som betecknar ett bolagsförhållande finnas med på ett sätt som kan

leda till missförståndet att det är ett bolag som innehar firman. Firman ska

tydligt skilja sig från andra firmor som är införda i föreningsregistret och

ännu är bestående.

Om föreningens firma ska registreras på två eller flera språk, ska varje

lydelse anges i stadgarna.

Bifirma
2 §
Föreningens styrelse kan anta en eller flera bifirmor. Bestämmelserna

i 1 § om firma gäller även bifirma. Uttrycket ekonomisk förening eller en

förkortning av detta uttryck får dock inte finnas med i en bifirma.

Andra bestämmelser om firma
3 §
Bestämmelser om registrering av en ekonomisk förenings firma finns

även i firmalagen (1974:156). I den lagen finns också bestämmelser om för-

bud mot användning av firma och om hävande av firmaregistrering.

Underskrifter
4 §
Skriftliga handlingar som utfärdas för en ekonomisk förening ska

undertecknas med föreningens firma, om firman inte framgår på något annat

sätt.

Om styrelsen eller någon annan ställföreträdare för föreningen har utfär-

dat en handling utan firmateckning, är de som har undertecknat handlingen

solidariskt ansvariga för skyldigheter enligt handlingen.

Andra stycket gäller inte, om

1. det av handlingens innehåll framgår att den har utfärdats för förening-

ens räkning, eller

2. det av omständigheterna vid handlingens tillkomst framgick att den ut-

färdades för föreningen och mottagaren av handlingen får ett behörigt under-

tecknat godkännande av handlingen så snart som möjligt efter det att han

eller hon har begärt det eller gjort personligt ansvar gällande mot under-

tecknarna av handlingen.

21 kap. Skadestånd
Styrelseledamöters och den verkställande direktörens

skadeståndsansvar
1 §
En styrelseledamot eller en verkställande direktör som uppsåtligen

eller av oaktsamhet skadar föreningen när han eller hon utför sitt uppdrag

ska ersätta skadan. Detsamma gäller om skadan tillfogas en medlem eller

någon annan genom en överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredo-

visning eller stadgarna.

En revisors och en särskild granskares skadeståndsansvar
2 §
En revisor eller en särskild granskare är ersättningsskyldig enligt de

grunder som anges i 1 §. Han eller hon ska även ersätta skada som hans eller

hennes medhjälpare uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar. I de fall som

avses i 8 kap. 47 § och 50 § andra stycket denna lag och 4 kap. 3 och 6 §§

lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism ansvarar dock revisorn eller den särskilda granskaren endast för

skada på grund av oriktiga uppgifter som han eller hon eller en medhjälpare

har haft skälig anledning att anta var oriktiga.

2018:672

background image

76

SFS

Om ett revisionsbolag är revisor eller särskild granskare, är det detta bolag

och den som är huvudansvarig för revisionen eller den särskilda gransk-

ningen som är ersättningsskyldiga. Om en sammanslutning eller ett revi-

sionsorgan som avses i 8 kap. 22 § är revisor eller särskild granskare, är det

den som har utfört revisionen eller den särskilda granskningen och den som

har utsett honom eller henne som är ersättningsskyldiga.

Medlemmars och andra röstberättigades skadeståndsansvar
3 §
En medlem eller en röstberättigad som inte är medlem ska ersätta den

skada som han eller hon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakar för-

eningen, en medlem eller någon annan genom att medverka till en över-

trädelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller stadgarna.

Jämkning av skadestånd
4 §
Skadestånd enligt 1–3 §§ får jämkas i den utsträckning som är skäligt

med hänsyn till handlingens art, skadans storlek och omständigheterna i

övrigt.

Solidariskt skadeståndsansvar
5 §
Om flera ska ersätta samma skada, ansvarar de solidariskt för skade-

ståndet i den utsträckning som skadeståndsskyldigheten inte har jämkats för

någon av dem enligt 4 §. Det som någon av dem har betalat i skadestånd får

återkrävas av de andra i den utsträckning som är skäligt med hänsyn till

omständigheterna.

Talan om skadestånd till föreningen
6 §
En talan om skadestånd till föreningen enligt 1–3 §§ får väckas, om

majoriteten eller en minoritet som består av minst en tiondel av de röst-

berättigade i föreningen vid en föreningsstämma

1. har röstat för ett förslag om att väcka en skadeståndstalan, eller

2. har röstat mot ett förslag om ansvarsfrihet om talan gäller en styrelse-

ledamot eller den verkställande direktören.

7 § En uppgörelse i fråga om skadestånd till föreningen enligt 1–3 §§ får

träffas endast av föreningsstämman och endast om inte en tiondel av de röst-

berättigade i föreningen röstar mot förslaget om uppgörelse.

Om en medlem för en skadeståndstalan för föreningens räkning, får en

uppgörelse inte träffas utan medlemmens samtycke.

8 § Röstberättigade som utgör minst en tiondel av samtliga röstberättigade

i föreningen får i eget namn väcka en talan om skadestånd till föreningen

enligt 1–3 §§. Om en röstberättigad sedan en talan har väckts återkallar sin

talan, kan de övriga ändå fullfölja talan.

Den som har väckt talan ansvarar för rättegångskostnaderna men har rätt

till ersättning av föreningen för kostnader som täcks av det som har kommit

föreningen till godo genom rättegången.

Tid för att väcka talan
9 §
En talan för föreningens räkning mot en styrelseledamot eller den

verkställande direktören om skadestånd på grund av ett beslut eller en åtgärd

under ett räkenskapsår ska väckas senast ett år från det att årsredovisningen

2018:672

background image

77

SFS

och revisionsberättelsen för räkenskapsåret lades fram på föreningsstäm-

man.

Särskilda möjligheter att väcka talan
10 §
Även om förutsättningarna enligt 6 och 9 §§ för att väcka en talan

inte är uppfyllda, får en talan i föreningens namn eller enligt 8 § väckas om

det i årsredovisningen eller i revisionsberättelsen eller på något annat sätt

inte har lämnats i väsentliga avseenden riktiga och fullständiga uppgifter till

föreningsstämman om det beslut eller den åtgärd som talan grundas på.

Av 12 § framgår att tiden för att väcka en talan kan vara begränsad även

i sådana fall som avses i första stycket.

11 § Styrelsen får väcka en skadeståndstalan som grundas på brott om

föreningsstämman ännu inte har beslutat i en fråga som avses i 6 §. Styrelsen

får även väcka en sådan talan under de förutsättningar som anges i 10 §.

Hinder mot att väcka talan
12 §
En talan för föreningens räkning enligt 1–3 §§ som inte grundas på

brott får inte väckas mot

1. en styrelseledamot eller en verkställande direktör, sedan fem år har för-

flutit från utgången av det räkenskapsår då det beslut eller den åtgärd som

ligger till grund för talan fattades eller vidtogs,

2. en revisor, sedan fem år har förflutit från utgången av det räkenskapsår

som revisionsberättelsen avser,

3. en särskild granskare, sedan fem år har förflutit från det att yttrandet

över den särskilda granskningen lades fram på föreningsstämman, och

4. en medlem eller en röstberättigad som inte är medlem, sedan två år har

förflutit från det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för talan.

Ett konkursbos rätt att föra talan
13 §
Om föreningen har försatts i konkurs på en ansökan som har gjorts

innan den tid som anges i 12 § har gått ut, får konkursboet föra en talan enligt

1–3 §§ trots 6, 7 och 9 §§. Efter utgången av den tid som anges i 12 § får en

sådan talan dock inte väckas senare än sex månader från edgångs-

sammanträdet.

22 kap. Straff och vite
Straff
1 §
Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som

1. uppsåtligen eller av oaktsamhet inte för en medlemsförteckning enligt

5 kap. 1–4 §§ eller inte håller en sådan förteckning tillgänglig enligt 5 kap.

5 §,

2. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 7 kap. 18 § andra meningen,

20 § första stycket eller 21 § andra stycket, eller

3. uppsåtligen medverkar till ett beslut att utse en styrelseledamot, sty-

relsesuppleant, verkställande direktör eller vice verkställande direktör i strid

med 7 kap. 11 eller 32 §, om åtgärden är ägnad att dölja vem eller vilka som

utövar eller har utövat den faktiska ledningen av föreningen.

Första stycket 3 gäller även den som uppsåtligen tar på sig ett sådant upp-

drag som avses i den punkten i strid med 7 kap. 11 eller 32 §.

2018:672

background image

78

SFS

Trots 35 kap. 1 § brottsbalken får påföljd för brott enligt första stycket 3

eller andra stycket dömas ut, om den misstänkte har häktats eller fått del av

åtal för brottet inom fem år från brottet.

2 § I ett fall som avses i 8 kap. 44 § ska det inte följa ansvar enligt 20 kap.

3 § brottsbalken.

Vite
3 §
Bolagsverket får vid vite förelägga en styrelseledamot eller en verk-

ställande direktör att fullgöra en skyldighet att hos verket göra en sådan be-

hörig anmälan för registrering i föreningsregistret som avses i denna lag eller

någon annan författning.

Ett föreläggande får inte meddelas, om underlåtenheten att göra anmälan

medför att en fråga som föreningsstämman eller styrelsen har beslutat om

faller eller att föreningen blir skyldig att gå i likvidation.

Frågor om utdömande av vite prövas av Bolagsverket.

23 kap. Överklagande
Överklagande av Bolagsverkets beslut
1 §
Bolagsverkets beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol,

om verket har

1. prövat en ansökan enligt 6 kap. 16 § om att kalla till föreningsstämma,

2. prövat en ansökan enligt 7 kap. 16 § om att utse en ersättare för en

styrelseledamot,

3. prövat en ansökan enligt 8 kap. 9, 10, 29, 30 eller 31 § om att utse eller

entlediga en revisor,

4. beslutat enligt 8 kap. 17 § första stycket att en förening ska ha en

revisor som är auktoriserad eller godkänd revisor eller utsett en viss revisor

enligt 8 kap. 17 § andra stycket,

5. prövat en ansökan enligt 9 kap. 2 eller 3 § om att utse en särskild

granskare,

6. prövat ett tillståndsärende enligt 7 kap. 8, 30 eller 38 §, 8 kap. 11,

14 eller 22 §, 15 kap. 1 § 2 eller 16 kap. 18 §,

7. förklarat enligt 16 kap. 26 § att en fusion har fallit,

8. vägrat att utfärda ett intyg enligt 16 kap. 42 §,

9. tagit bort en förening ur föreningsregistret enligt 18 kap. 8 §,

10. skrivit av en anmälan om registrering enligt 19 kap. 3 § eller vägrat

registrering av något annat än en firma,

11. avregistrerat någon enligt 19 kap. 9 §, eller

12. förelagt eller dömt ut vite enligt 22 kap. 3 §.

Ett överklagande ska ha kommit in till Bolagsverket inom två månader

från dagen för beslutet.

2 § Om Bolagsverket har vägrat registrering av en firma får beslutet över-

klagas till Patent- och marknadsdomstolen. Ett överklagande ska ha kommit

in till Bolagsverket inom två månader från dagen för beslutet.

3 § Om Bolagsverket har beslutat i ett ärende enligt 17 kap. 11, 23, 25,

41 eller 42 § eller 18 kap. 1 §, får beslutet överklagas till tingsrätten på den

ort där föreningens styrelse har sitt säte.

Ett överklagande ska ha kommit in till Bolagsverket inom tre veckor från

dagen för beslutet.

Vid ett överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

2018:672

background image

79

SFS

Överklagande av Skatteverkets beslut
4 §
Om Skatteverket har beslutat enligt 16 kap. 20 § om hinder mot verk-

ställande av en fusionsplan, får beslutet överklagas till allmän förvaltnings-

domstol.

Prövningstil stånd
5 §
Det krävs prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten i mål

som avses i 1 och 4 §§.

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (2018:673)

om införande av lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

HELÉNE FRITZON

(Justitiedepartementet)

2018:672