SFS 2018:672 Lag om ekonomiska föreningar

SFS2018-672.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ekonomiska föreningar
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens innehåll
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om ekonomiska föreningar.

Bestämmelserna avser

�

bildande av en ekonomisk förening (2 kap.),

�

föreningens stadgar (3 kap.),

�

medlemmar i föreningen (4 kap.),

�

medlemsförteckning (5 kap.),

�

föreningsstämma (6 kap.),

�

föreningens ledning (7 kap.),

�

revision (8 kap.),

�

särskild granskning (9 kap.),

�

medlemsinsatser (10 kap.),

�

förlagsinsatser (11 kap.),

�

värdeöverföring från föreningen (12 kap.),

�

vinstutdelning (13 kap.),

�

gottgörelse (14 kap.),

�

minskning av reservfonden (15 kap.),

�

fusion (16 kap.),

�

likvidation (17 kap.),

�

upplösning utan föregående likvidation (18 kap.),

�

registrering (19 kap.),

�

firma (20 kap.),

�

skadestånd (21 kap.),

�

straff och vite (22 kap.),

�

överklagande (23 kap.).

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Jämför Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad

revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv

78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG, i lydelsen

enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU, Europaparlamentets och rådets

direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa

typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om

upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i lydelsen enligt Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2014/95/EU, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av

den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och

värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och

rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU,

2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr

1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen, samt Europaparlamentets och

rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt, i den

ursprungliga lydelsen.

SFS 2018:672

Publicerad

den 7 juni 2018

background image

2

SFS

Ord och uttryck som används i lagen
2 §
Bestämmelser om betydelsen av följande ord och uttryck finns i nedan

angivna paragrafer:

absorption

16 kap. 1 §

andel

10 kap. 1 §

dotterföretag

10 och 11 §§ i detta kapitel

emissionsinsats

10 kap. 1 §

frivillig likvidation

17 kap. 1 §

fullmäktige

6 kap. 41 §

fullmäktigemöte

6 kap. 42 §

fusion

16 kap. 1 §

förenklad avveckling

18 kap. 1 §

förlagsandel

11 kap. 1 §

förlagsandelsbevis

11 kap. 12 §

förlagsinsats

11 kap. 1 §

gottgörelse

14 kap. 1 §

gränsöverskridande fusion

16 kap. 30 §

insatsemission

10 kap. 3 §

investerande medlemmar

8 § i detta kapitel

kombination

16 kap. 1 §

koncern

12 § i detta kapitel

koncernföretag

12 § i detta kapitel

likvidationsföreläggande

17 kap. 12 §

medlemsavgift

3 kap. 2 §

medlemsbevis

5 kap. 8 §

medlemsfrämjande föreningar

5 § i detta kapitel

medlemsinsats

10 kap. 1 §

moderförening

10 § i detta kapitel

obligatorisk insats

10 kap. 1 §

poströstning

6 kap. 6 §

revisionsutskott

7 kap. 47 och 48 §§

röstlängd

6 kap. 27 §

särskild delgivningsmottagare

7 kap. 41 §

särskild firmatecknare

7 kap. 37 §

särskild granskning

9 kap. 1 §

tillämplig lag om årsredovisning

17 § i detta kapitel

tvångslikvidation

17 kap. 11 och 16 §§

vinstutdelning

13 kap. 1 §

värdeöverföring

12 kap. 1 §

årsstämma

6 kap. 9 §

överinsats

10 kap. 1 §

Grundläggande krav på en ekonomisk förening
Medlemmar, stadgar, styrelse och revisor
3 § En ekonomisk förening ska ha minst tre medlemmar som inte är inves-

terande medlemmar. Föreningen ska också ha stadgar.

Av 7 kap. 1 § och 8 kap. 1 § framgår att en ekonomisk förening också ska

ha en styrelse och minst en revisor.

2018:672

background image

3

SFS

Föreningens syfte
4 § En förening ska anses vara en ekonomisk förening om den har till syfte

att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verk-

samhet som medlemmarna deltar i

1. som konsumenter eller andra förbrukare,

2. som leverantörer,

3. med egen arbetsinsats,

4. genom att använda föreningens tjänster, eller

5. på något annat liknande sätt.

Om en förening har en eller flera medlemmar som är ekonomiska för-

eningar, ska medlemmarna i den eller de föreningarna räknas som medlem-

mar i den förstnämnda föreningen vid bedömningen av den föreningens syf-

te enligt första stycket.

Medlemsfrämjande föreningar
5 § En förening ska också anses vara en ekonomisk förening om

1. föreningen har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intres-

sen genom att verka för att de deltar på det sätt som anges i 4 § första stycket

i ekonomisk verksamhet som en eller flera andra föreningar bedriver,

2. föreningens tillgångar till övervägande del består av andelar i den eller

de andra föreningarna, och

3. den eller de andra föreningarna är ekonomiska föreningar.

Föreningar som inte är kooperativa
6 § En förening som har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska

intressen genom någon annan verksamhet än som avses i 4 eller 5 § kan inte

förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter eller föra talan inför dom-

stolar eller andra myndigheter, om inte någon annan lag medger det.

Organisatorisk form
7 §
En ekonomisk förenings verksamhet får bedrivas även i

1. ett dotterföretag till föreningen,

2. ett företag som föreningen är delägare i, om även övriga delägare är

ekonomiska föreningar eller motsvarande utländska juridiska personer med

hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

3. ett helägt dotterföretag till ett sådant företag som avses i 2.

Investerande medlemmar
8 §
I stadgarna för en ekonomisk förening får det bestämmas att det får

finnas medlemmar som inte ska delta i verksamheten enligt 4 § första stycket

på det sätt som anges där utan som endast ska bidra till den verksamheten

med en medlemsinsats (investerande medlemmar).

Ansvar för en ekonomisk förenings skyldigheter
9 §
För en ekonomisk förenings skyldigheter får endast föreningens till-

gångar tas i anspråk. De fordringar på medlemsinsatser, förlagsinsatser och

medlemsavgifter som har förfallit till betalning ska räknas in i tillgångarna.

Koncerner
10 §
En ekonomisk förening är en moderförening och en annan juridisk

person är ett dotterföretag, om föreningen

2018:672

background image

4

SFS

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska

personen,

2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra

delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga ande-

lar,

3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta

mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande lednings-

organ, eller

4. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att ensam utöva ett

bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska

personen eller på grund av en föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal

eller därmed jämförbara stadgar.

Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderföreningen, om ett

annat dotterföretag till moderföreningen eller moderföreningen tillsammans

med ett eller flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsam-

mans

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska

personen,

2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra

delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga

andelar, eller

3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta

mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande lednings-

organ.

11 § Om ett dotterföretag äger andelar i en juridisk person och på grund

av avtal med den juridiska personen eller på grund av en bestämmelse i dess

bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar har rätt att

ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska personen, är

även den juridiska personen dotterföretag till moderföreningen.

12 § En moderförening och dess dotterföretag utgör tillsammans en kon-

cern.

Med koncernföretag avses i denna lag företag i samma koncern.

13 § I de fall som avses i 10 § första stycket 1�3 och andra stycket ska

sådana rättigheter som innehas av någon som handlar i eget namn, men för

en annan fysisk eller juridisk persons räkning, anses tillhöra den personen.

När antalet röster i ett dotterföretag ska bestämmas ska inte de andelar i

dotterföretaget som innehas av dotterföretaget självt eller av dess dotter-

företag beaktas. Detsamma gäller andelar som innehas av den som handlar i

eget namn men för dotterföretagets eller dess dotterföretags räkning.

14 § Vid tillämpningen av 10, 11 och 13 §§ avses med andelar aktier och

andra andelar i juridiska personer.

Undertecknande med elektronisk underskrift
15 §
En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad får, om inte

något annat anges, undertecknas med en sådan avancerad elektronisk under-

skrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda

tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upp-

hävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

2018:672

background image

5

SFS

Information med elektroniska hjälpmedel
16 §
En ekonomisk förening får använda elektroniska hjälpmedel för att

skicka kallelser och annan information till en medlem eller någon annan,

även när det i lagen anges att skriftlig information ska lämnas på något annat

sätt, om

1. föreningsstämman har beslutat om det,

2. föreningen har tillförlitliga rutiner för att identifiera mottagaren och

tillförlitlig information om hur han eller hon kan nås, och

3. mottagaren har samtyckt till ett sådant förfarande.

En mottagare ska anses ha samtyckt till förfarandet om han eller hon inte

har motsatt sig användningen av elektroniska hjälpmedel inom den tid som

angetts i en förfrågan som skickats med post. Denna tid ska vara minst två

veckor från det att förfrågan skickades. Av förfrågan ska det framgå att

framtida information kan komma att lämnas med det eller de angivna slagen

av elektroniska hjälpmedel, om inte mottagaren uttryckligen motsätter sig

detta.

Den som har samtyckt till att information lämnas med elektroniska hjälp-

medel kan när som helst återta sitt samtycke.

Tillämplig lag om årsredovisning
17 §
Med tillämplig lag om årsredovisning avses i denna lag årsredovis-

ningslagen (1995:1554) eller, i fråga om föreningar som helt eller delvis

omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värde-

pappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings-

företag, dessa respektive lagar och de föreskrifter som har meddelats med

stöd av dem. I fråga om föreningar som upprättar eller ska upprätta koncern-

redovisning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovis-

ningsstandarder avses även, när det gäller koncernredovisningen, de redo-

visningsstandarder som har antagits med stöd av förordningen.

2 kap. Bildande av en ekonomisk förening
Hur en ekonomisk förening bildas
1 §
En ekonomisk förening bildas genom att tre eller flera fysiska eller

juridiska personer

1. blir sådana medlemmar i föreningen som inte är investerande medlem-

mar,

2. antar stadgar för föreningen, och

3. väljer styrelse och minst en revisor.

Registrering av föreningen
2 §
Föreningen ska anmälas för registrering i föreningsregistret inom sex

månader från bildandet.

Om föreningen enligt stadgarna inte ska börja sin verksamhet förrän ett

visst villkor har uppfyllts, ska den tid som anges i första stycket räknas från

den tidpunkt då villkoret är uppfyllt. Föreningen får inte registreras före

denna tidpunkt.

3 § Frågan om föreningens bildande faller, om

1. en anmälan för registrering inte har gjorts inom den tid som anges i 2 §,

eller

2018:672

background image

6

SFS

2. Bolagsverket genom ett beslut som har fått laga kraft har avskrivit ett

ärende om sådan registrering eller vägrat registrering.

Om frågan om föreningens bildande har fallit, ska inbetalda medlemsin-

satser, förlagsinsatser och medlemsavgifter och uppkommen avkastning

genast betalas tillbaka. Vid återbetalningen får avdrag göras för kostnader

för åtgärder enligt 4 § tredje meningen. Styrelseledamöterna ansvarar soli-

dariskt för återbetalningen.

Rättshandlingar före registreringen av föreningen
4 §
Innan föreningen har registrerats i föreningsregistret kan den inte

förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Den kan inte heller föra talan

vid domstol eller någon annan myndighet. Styrelsen kan dock för förening-

ens räkning föra talan i mål som rör föreningens bildande och vidta andra

åtgärder för att kräva in medlemsinsatser, förlagsinsatser och medlems-

avgifter.

5 § Om det uppkommer en skyldighet genom någon åtgärd som vidtas i

föreningens namn före registreringen, ansvarar de som har deltagit i åtgär-

den eller i beslutet om åtgärden solidariskt för skyldigheten. Genom

registreringen övergår ansvaret på föreningen, om skyldigheten har upp-

kommit efter det att föreningen bildades.

6 § Om det sluts avtal för föreningens räkning före registreringen gäller

följande. En avtalspart som vid avtalsslutet inte kände till att föreningen inte

var registrerad får frånträda avtalet så länge föreningen inte har registrerats.

En avtalspart som kände till att föreningen inte var registrerad får, om inte

något annat har avtalats, frånträda avtalet endast om frågan om föreningens

bildande har fallit enligt 3 §.

3 kap. Föreningens stadgar
Stadgarnas innehåll
Obligatoriska uppgifter
1 § Föreningens stadgar ska innehålla uppgifter om

1. föreningens firma,

2. den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte,

3. den verksamhet som föreningen ska bedriva,

4. vilken obligatorisk insats som varje medlem ska delta med, hur insatsen

ska fullgöras och i vilken utsträckning som en medlem får delta i föreningen

med en överinsats,

5. antalet, eller lägsta och högsta antalet, styrelseledamöter, revisorer och

eventuella suppleanter och tiden för deras uppdrag,

6. hur en föreningsstämma ska sammankallas,

7. de ärenden som ska förekomma på en ordinarie föreningsstämma,

8. den tid som föreningens räkenskapsår ska omfatta,

9. grunderna för hur föreningens vinst ska fördelas, och

10. hur föreningens återstående tillgångar ska fördelas när föreningen

upplöses.

2018:672

background image

7

SFS

Uppgifter om avgifter
2 § Om det ska förekomma regelbundna avgifter till föreningen eller

avgifter till föreningen som är beroende av särskilda avgiftsbeslut (med-

lemsavgifter), ska stadgarna innehålla en uppgift om medlemsavgifternas

belopp eller de högsta belopp som avgifterna får bestämmas till.

Om det i föreningen ska förekomma särskilda inträdesavgifter för att

utjämna skillnaden mellan den obligatoriska insatsen och en andels värde,

ska det anges i stadgarna.

Uppgifter om redovisningsvaluta
3 § Om föreningen ska ha euro som redovisningsvaluta, ska det anges i

stadgarna. I så fall ska stadgarna också innehålla en uppgift om att den insats

som varje medlem ska delta med i föreningen ska vara bestämd i euro.

�ndring av stadgarna
Vem som beslutar om ändring av stadgarna
4 § Ett beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman.

Anmälan och verkställighet av beslut om ändring av stadgarna
5 § Ett beslut om ändring av stadgarna ska genast anmälas för registrering

i föreningsregistret. Beslutet får inte verkställas förrän det har registrerats.

Verkställighet av beslut om stadgeändring som innebär lindrad

insatsskyldighet
6 § Ett beslut som innebär att de obligatoriska insatserna minskas eller att

medlemmarnas insatsskyldighet enligt stadgarna lindras på något annat sätt

får inte verkställas förrän ett år efter registreringen.

Verkan av beslut om stadgeändring mot en medlem som inte har samtyckt

till ändringen
7 § Ett beslut om ändring av stadgarna får inte tillämpas mot en medlem

som inte har samtyckt till ändringen, om

1. beslutet innebär att

a) medlemmens rätt till föreningens tillgångar vid dess upplösning in-

skränks,

b) medlemmens rätt att få ut ett belopp enligt 10 kap. inskränks,

c) medlemmens rätt att gå ur föreningen försämras,

d) medlemmens skyldighet att betala insatser eller avgifter till föreningen

ökas, eller

e) medlemmens rätt till vinst inskränks, och

2. medlemmen säger upp sitt medlemskap inom en månad från det att

beslutet fattades eller, om beslutet fattades av fullmäktige, från det att med-

lemmen underrättades om beslutet.

I ett sådant fall som avses i första stycket får medlemmen, oavsett vad

som är bestämt i stadgarna, gå ur föreningen vid utgången av det räken-

skapsår som slutar närmast efter en månad efter uppsägningen. Vid utträdet

har medlemmen de rättigheter som en medlem som har gått ur föreningen

har enligt 10 kap. 11 § och 13 kap. 2 §.

2018:672

background image

8

SFS

Regeringens tillstånd till ändring av stadgarna
8 § Om det i stadgarna på grund av lag eller annan författning eller efter

regeringens medgivande har tagits in en bestämmelse enligt vilken en annan

bestämmelse i stadgarna inte får ändras utan att regeringen har lämnat

tillstånd till det, får inte heller den förstnämnda bestämmelsen ändras utan

regeringens tillstånd.

Byte av redovisningsvaluta
9 § Ett beslut om att införa eller ändra en sådan bestämmelse om redovis-

ningsvaluta i stadgarna som avses i 3 § får verkan från och med det räken-

skapsår som börjar efter det att beslutet om ändring av stadgarna registreras.

Efter ett beslut enligt första stycket ska stadgarnas uppgifter om insats-

belopp ändras senast vid den första ordinarie föreningsstämman efter det att

beslutet fick verkan.

4 kap. Medlemmar i föreningen
Medlemskap
�ppenhet för nya medlemmar
1 § En ekonomisk förening ska vara öppen för nya medlemmar, om inte

något annat följer av 2 §.

Skäl att vägra medlemskap
2 § Föreningen får vägra medlemskap, om

1. sökanden inte kan förväntas delta i föreningens verksamhet på ett

sådant sätt som avses i 1 kap. 4 eller 5 §,

2. sökanden inte uppfyller de krav som med hänsyn till arten och om-

fattningen av föreningens verksamhet bör ställas på medlemmarna, eller

3. det i övrigt finns särskilda skäl för vägran.

Första stycket 1 gäller inte den som ansöker om att bli investerande med-

lem.

Ansökan om medlemskap
3 § En ansökan om att bli medlem i föreningen ska prövas av styrelsen,

om inte något annat framgår av stadgarna.

Det får bestämmas i stadgarna att ansökan ska vara skriftlig och under-

tecknad av sökanden och att sökandens underskrift ska vara bevittnad.

Medlemskap efter bodelning, arv eller testamente
4 § Den som har förvärvat en medlems andel i föreningen genom bodel-

ning, arv eller testamente har rätt att bli medlem i föreningen, om

1. det inte finns skäl att vägra medlemskap enligt 2 §,

2. ansökan om medlemskap görs inom de tidsfrister som anges i andra och

tredje styckena, och

3. något annat inte har bestämts i stadgarna.

Vid förvärv genom bodelning utan samband med dödsfall ska en ansökan

om medlemskap göras senast sex månader efter det att andelen vid bodel-

ning har lagts ut på den andra makens lott. Om förvärvaren i ett sådant fall

inte ansöker om medlemskap inom föreskriven tid eller om hans eller hennes

ansökan avslås, ska medlemmen därmed anses ha sagt upp sitt medlemskap.

Förvärvaren har då de rättigheter och den skyldighet som någon som har

2018:672

background image

9

SFS

sagt upp sitt medlemskap har enligt 10 kap. 11�13 och 15 §§ och 13 kap.

2 §.

När en avliden medlems andel förvärvas ska en ansökan om medlemskap

göras senast sex månader efter dödsfallet eller senast vid den senare tidpunkt

då den avlidnes medlemskap anses upphöra enligt 10 § första stycket.

Medlemskap efter överlåtelse av andel
5 § Den som har förvärvat en medlems andel i något annat fall än som

avses i 4 § har rätt att bli medlem i föreningen, om

1. det inte finns skäl att vägra medlemskap enligt 2 §, och

2. ansökan om medlemskap görs inom de tidsfrister som anges i andra

stycket.

Om förvärvaren inte ansöker om medlemskap inom sex månader från

överlåtelsen eller om hans eller hennes ansökan avslås, ska medlemmen

anses ha sagt upp sitt medlemskap. Förvärvaren har då de rättigheter och

den skyldighet som någon som har sagt upp sitt medlemskap har enligt

10 kap. 11�13 och 15 §§ och 13 kap. 2 §.

Investerande medlemmar
6 § I ett beslut om att anta någon som investerande medlem ska det anges

att medlemmen är en investerande medlem.

En investerande medlem kan efter en ny ansökan antas som en sådan

medlem som avses i 1 kap. 4 § första stycket.

När ett medlemskap upphör
Uppsägning av medlemskap
7 § En medlem har rätt att säga upp medlemskapet i föreningen.

I stadgarna får det bestämmas att uppsägning inte får göras förrän efter en

viss tid, högst två år, från inträdet. Sådana bestämmelser i stadgarna gäller

inte i de fall som avses i 3 kap. 7 § andra stycket och 16 kap. 27 §.

Det får bestämmas i stadgarna att en uppsägning ska vara skriftlig och

undertecknad av medlemmen och att medlemmens underskrift ska vara

bevittnad.

Uteslutning ur föreningen
8 § En medlem får uteslutas om han eller hon

1. grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot föreningen,

2. inte längre deltar i föreningens verksamhet på det sätt som avses i

1 kap. 4 eller 5 §, eller

3. inte längre uppfyller de krav som med hänsyn till arten och omfatt-

ningen av föreningens verksamhet bör ställas på medlemmarna.

Ett beslut om uteslutning fattas av föreningsstämman, om inte något annat

har bestämts i stadgarna.

Första stycket 2 gäller inte en investerande medlem.

Tidpunkt för upphörande av medlemskap
9 § Ett medlemskap i föreningen upphör vid utgången av det räkenskapsår

som slutar närmast efter en månad sedan medlemmen har sagt upp med-

lemskapet eller uteslutits.

I stadgarna kan det bestämmas att tiden enligt första stycket ska vara

längre, dock längst sex månader. En sådan bestämmelse i stadgarna gäller

inte i de fall som avses i 3 kap. 7 § andra stycket och 16 kap. 27 §.

2018:672

background image

10

SFS

Av 6 kap. 2 § tredje stycket och 6 kap. 15 § andra stycket framgår att en

medlem som har uteslutits ur föreningen förlorar vissa av de rättigheter som

medlemmar annars har.

10 § När en medlem avlider ska vid tillämpningen av denna lag medlem-

skapet anses upphöra vid utgången av det räkenskapsår som slutar närmast

efter sex månader från dödsfallet, dock senast då någon som har övertagit

andelen enligt 4 § beviljas medlemskap.

När en medlem som är en juridisk person upplöses ska medlemskapet

anses upphöra vid utgången av det räkenskapsår som slutar närmast efter sex

månader från upplösningen.

11 § Den som har överlåtit sin andel genom bodelning utan samband med

dödsfall enligt 4 § andra stycket eller på något annat sätt enligt 5 §, upphör

att vara medlem i föreningen när förvärvaren beviljas medlemskap.

5 kap. Medlemsförteckning
Skyldighet att föra en medlemsförteckning
1 §
Styrelsen ska föra en medlemsförteckning. Förteckningen ska ha till

ändamål att ge föreningen, medlemmarna och andra underlag för att bedöma

medlemsförhållandena i föreningen.

Medlemsförteckningens form
2 §
Medlemsförteckningen ska föras med automatiserad behandling, i

bunden bok eller i ett betryggande lösblads- eller kortsystem.

Medlemsförteckningens innehåll
3 §
Medlemsförteckningen ska innehålla uppgifter om

1. varje medlems namn och postadress,

2. i förekommande fall, att medlemmen är en investerande medlem,

3. den tidpunkt då medlemmen gick in i föreningen,

4. det antal medlemsinsatser som medlemmen deltar med i föreningen,

5. det sammanlagda beloppet, enligt den senast fastställda balansräk-

ningen, av medlemsinsatser som har betalats in eller tillgodoförts genom

insatsemission,

6. summan av de medlemsinsatsbelopp som efter utgången av det räken-

skapsår som balansräkningen avser har återbetalats eller som högst ska åter-

betalas enligt 10 kap. 11 och 16 §§, och

7. tiden för återbetalningarna enligt 6.

När medlemsförteckningen ska upprättas och ändras
4 §
Medlemsförteckningen ska upprättas så snart föreningen har bildats.

När en ny medlem har gått in i föreningen ska uppgifter enligt 3 § 1�3

antecknas i medlemsförteckningen så snart som möjligt.

Om en medlem eller någon annan behörig person anmäler att ett för-

hållande som har angetts i medlemsförteckningen har ändrats, ska ändringen

antecknas i förteckningen så snart som möjligt. När ett medlemskap upphör

ska också tidpunkten för detta antecknas.

Medlemsförteckningens offentlighet
5 §
Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig hos föreningen för var

och en som vill ta del av den. Om förteckningen förs med automatiserad

2018:672

background image

11

SFS

behandling, ska föreningen ge var och en som begär det tillfälle att hos för-

eningen ta del av en aktuell utskrift eller någon annan aktuell framställning

av förteckningen.

Arkivering av medlemsförteckningen
6 §
Medlemsförteckningen ska bevaras så länge föreningen består och

under minst sju år efter föreningens upplösning.

Om medlemsförteckningen förs i vanlig läsbar form, ska den bevaras i

ursprunglig form. �vergår föreningen till att föra förteckningen med hjälp

av automatiserad behandling, ska den gamla förteckningen bevaras under

minst sju år därefter.

Om medlemsförteckningen förs med automatiserad behandling, ska upp-

gifter som har tagits bort ur förteckningen bevaras i minst sju år. Uppgifterna

får bevaras i vanlig läsbar form eller i någon annan form som kan läsas,

avlyssnas eller på något annat sätt uppfattas enbart med ett tekniskt hjälp-

medel.

Personuppgiftsansvar
7 §
Föreningen är personuppgiftsansvarig för den behandling av person-

uppgifter som förandet av medlemsförteckningen innebär.

Medlemsbevis
8 §
Varje medlem har rätt att på begäran och utan kostnad få en skriftlig

uppgift av föreningen om sitt medlemskap och om sina medlemsinsatser.

6 kap. Föreningsstämma
Medlemmarnas beslutanderätt
1 §
Vid föreningsstämman utövar medlemmarna sin rätt att besluta i

föreningens angelägenheter.

Bestämmelser om fullmäktige för medlemmarna finns i 41�46 §§.

Rätt att delta vid föreningsstämman
2 §
En medlem har rätt att närvara, yttra sig och rösta vid förenings-

stämman, om inte något annat anges i denna lag.

I stadgarna får det bestämmas att en medlem som har sagt upp sitt med-

lemskap inte har rätt att delta vid föreningsstämman.

En medlem som har uteslutits ur föreningen förlorar omedelbart sin rätt

enligt första stycket.

Medlemmarnas rösträtt
3 §
Varje medlem har en röst, om inte något annat har bestämts i stadgar-

na.

I stadgarna får det bestämmas att en medlem får utöva sin rösträtt bara om

vissa angivna villkor är uppfyllda.

Om investerande medlemmar deltar i en omröstning och de har mer än en

tredjedel av det totala antalet röster som avges vid omröstningen, ska värdet

av deras röster sättas ner så att det sammanlagt uppgår till hälften av det

totala antalet övriga avgivna röster. Om omröstningen gäller ett beslut som

kräver stöd av en viss andel av de röstande, ska resultatet av omröstningen

räknas om på motsvarande sätt.

2018:672

background image

12

SFS

Ombud vid föreningsstämman
4 §
En medlem som inte är personligen närvarande vid föreningsstämman

får utöva sin rätt vid stämman genom ombud. En medlem får inte företrädas

av fler än ett ombud. Rätten att anlita ombud får begränsas i stadgarna. En

medlem har dock alltid rätt att anlita sin make, sin sambo, en annan medlem

eller en ställföreträdare för en annan medlem som ombud.

Ombudet ska ha en fullmakt som är skriftlig, daterad och undertecknad

av medlemmen. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.

5 § Ett ombud får företräda högst tre medlemmar, om inte något annat har

bestämts i stadgarna.

Poströstning
6 §
I stadgarna får det bestämmas att medlemmarna före föreningsstäm-

man ska kunna utöva sin rösträtt per post eller att styrelsen inför en för-

eningsstämma får besluta att medlemmarna ska kunna göra det.

Om medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt vid föreningsstämman

genom poströstning, ska det framgå av kallelsen hur de ska gå till väga. Det

huvudsakliga innehållet i varje framlagt förslag ska anges i kallelsen, om

förslaget inte rör en fråga av mindre betydelse för föreningen. Till kallelsen

ska det bifogas ett formulär för poströstning som, med hänvisning till de

framlagda förslagen, ska innehålla två likvärdigt presenterade svarsalter-

nativ med rubrikerna Ja och Nej.

Biträde vid föreningsstämman
7 §
En medlem eller ett ombud får ha med sig högst ett biträde vid för-

eningsstämman. Biträdet får yttra sig vid föreningsstämman.

Utomståendes närvaro vid föreningsstämman
8 §
Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt

att närvara eller på något annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstäm-

man. Ett sådant beslut är giltigt endast om samtliga röstberättigade som är

närvarande vid föreningsstämman röstar för det.

I stadgarna får det bestämmas att den som inte är medlem ska ha rätt att

närvara eller på något annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman

även om något beslut som anges i första stycket inte fattas.

Ordinarie föreningsstämma
9 §
Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår ska medlem-

marna hålla en ordinarie föreningsstämma där styrelsen ska lägga fram

årsredovisningen och revisionsberättelsen och, i en moderförening som är

skyldig att upprätta koncernredovisning, koncernredovisningen och kon-

cernrevisionsberättelsen (årsstämma).

10 § Vid årsstämman ska beslut fattas

1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och, i en

moderförening som är skyldig att upprätta koncernredovisning, koncern-

resultaträkningen och koncernbalansräkningen,

2. om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen,

3. om ansvarsfrihet gentemot föreningen för styrelseledamöterna och i

förekommande fall den verkställande direktören, och

2018:672

background image

13

SFS

4. i andra ärenden som föreningsstämman ska behandla enligt denna lag

eller stadgarna.

11 § I stadgarna får det bestämmas att medlemmarna varje år ska hålla

ytterligare en eller flera ordinarie föreningsstämmor.

Extra föreningsstämma
12 §
Styrelsen ska kalla till en extra föreningsstämma, om styrelsen anser

att det finns skäl att hålla en stämma före nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen ska även kalla till en extra föreningsstämma om en revisor i

föreningen eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade, eller det

mindre antal som framgår av stadgarna, skriftligen begär att en sådan stäm-

ma sammankallas för att behandla ett angivet ärende. Kallelsen ska utfärdas

inom två veckor från den dag då en sådan begäran kom in till föreningen.

Fortsatt föreningsstämma
13 §
Vid en föreningsstämma får det beslutas att en fortsatt förenings-

stämma ska hållas en senare dag.

Ett beslut i en fråga som avses i 10 § 1�3 ska skjutas upp till en fortsatt

föreningsstämma om föreningsstämman beslutar om det eller om minst en

tiondel av samtliga röstberättigade begär det. En sådan föreningsstämma ska

hållas tidigast fyra veckor och senast åtta veckor därefter. Beslutet får inte

skjutas upp ytterligare.

Ort för föreningsstämman
14 §
Föreningsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. I

stadgarna får det dock bestämmas att stämman ska eller får hållas

1. på en annan angiven ort i Sverige, eller

2. på en annan ort inom föreningens geografiska verksamhetsområde i

Sverige som styrelsen bestämmer.

Föreningsstämman får hållas på någon annan ort än som anges i första

stycket, om extraordinära omständigheter kräver det.

Rätt att få ärenden behandlade vid föreningsstämman
15 §
En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma

om han eller hon skriftligen begär det hos styrelsen i sådan tid att ärendet

kan tas upp i kallelsen till stämman. Begäran ska framställas på det sätt och

inom den tid som har bestämts i stadgarna, om stadgarna innehåller bestäm-

melser om saken.

En medlem som har uteslutits ur föreningen har inte rätt att få ett ärende

behandlat vid stämman även om medlemskapet ännu inte har upphört.

Sammankallande av föreningsstämma
16 §
Styrelsen kallar till föreningsstämma.

Om en föreningsstämma som ska hållas enligt denna lag, stadgarna eller

ett stämmobeslut inte sammankallas på föreskrivet sätt, ska Bolagsverket

efter ansökan genast kalla till föreningsstämma i enlighet med 17�22 §§.

Bolagsverket får kalla till föreningsstämma på något annat lämpligt sätt, om

kallelse inte kan ske på det sätt som anges i 21 §. En ansökan får göras av

en styrelseledamot, verkställande direktör, revisor eller röstberättigad. För-

eningen ska ersätta Bolagsverket för kostnaderna för kallelsen.

2018:672

background image

14

SFS

Tid för kallelse
Ordinarie föreningsstämma
17 § En kallelse till en ordinarie föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex

veckor och senast fyra veckor före föreningsstämman.

I stadgarna får det bestämmas att en kallelse får utfärdas senare än enligt

första stycket, dock senast två veckor före föreningsstämman.

Extra föreningsstämma
18 § En kallelse till en extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex

veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

En kallelse till en extra föreningsstämma ska dock utfärdas senast fyra

veckor före föreningsstämman, om stämman ska behandla

1. en fråga om ändring av stadgarna,

2. en fråga om likvidation,

3. en fråga om att föreningen ska gå upp i en annan juridisk person genom

fusion, eller

4. en fråga om förenklad avveckling.

I stadgarna får det bestämmas att en kallelse enligt andra stycket får ut-

färdas senare, dock senast två veckor före föreningsstämman.

Fortsatt föreningsstämma
19 § Om en fortsatt föreningsstämma ska hållas fyra veckor eller senare,

räknat från och med föreningsstämmans första dag, ska det utfärdas en sär-

skild kallelse till den fortsatta föreningsstämman. I så fall ska 18 § om tiden

för kallelse till en extra föreningsstämma tillämpas.

Kallelse när beslut ska fattas vid två föreningsstämmor
20 § Om det enligt lag eller stadgarna krävs att ett beslut fattas vid två

föreningsstämmor för att bli giltigt, får en kallelse till den andra stämman

inte utfärdas innan den första stämman har hållits. I kallelsen till den andra

stämman ska styrelsen ange det beslut som den första stämman har fattat.

Kallelsesätt
21 §
Medlemmarna ska kallas till föreningsstämman på det sätt som har

bestämts i stadgarna.

En kallelse ska även skickas med post till varje medlem vars postadress

är känd för föreningen, om

1. en ordinarie föreningsstämma ska hållas på en annan tid än som har

bestämts i stadgarna,

2. stämman ska behandla en fråga om en ändring av stadgarna som

innebär

a) att en medlems skyldighet att betala insatser eller avgifter till för-

eningen ökas,

b) att en medlems rätt till föreningens vinst inskränks,

c) att en medlems rätt till föreningens tillgångar vid dess upplösning in-

skränks,

d) att en medlems rätt att få ut ett belopp enligt 10 kap. inskränks och

denna ändring ska gälla även för dem som var medlemmar i föreningen när

frågan avgjordes, eller

e) att en medlems rätt att gå ur föreningen försämras och denna ändring

ska gälla även för dem som var medlemmar i föreningen när frågan avgjor-

des, eller

2018:672

background image

15

SFS

3. stämman ska ta ställning till om föreningen ska gå upp i en annan

juridisk person genom fusion, gå i likvidation eller upplösas genom för-

enklad avveckling.

I vilka fall en kallelse får skickas med elektroniska hjälpmedel anges i

1 kap. 16 §.

Kallelsens innehåll
22 §
Kallelsen ska innehålla uppgifter om tid och plats för förenings-

stämman. I kallelsen ska även de ärenden som ska behandlas på förenings-

stämman tydligt anges.

Om ett ärende avser ändring av stadgarna, ska det huvudsakliga innehållet

i förslaget till ändring anges i kallelsen.

Bestämmelser om kallelsens innehåll i vissa fall finns i 6 § i detta kapitel,

10 kap. 9 §, 13 kap. 10 §, 14 kap. 3 §, 16 kap. 14 §, 17 kap. 6 § och

18 kap. 2 §.

Tillhandahållande av handlingar inför föreningsstämman
23 §
Styrelsen ska hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen och i

förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,

eller kopior av dessa handlingar, tillgängliga för medlemmar och innehavare

av förlagsandelar under minst två veckor närmast före årsstämman. Hand-

lingarna ska hållas tillgängliga hos föreningen på den ort där styrelsen har

sitt säte.

Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad för mottagaren

skickas med post till de personer enligt första stycket som begär det och som

uppger sin adress. I vilka fall handlingar får skickas med elektroniska

hjälpmedel anges i 1 kap. 16 §.

Handlingarna ska läggas fram på stämman.

24 § Om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av

stadgarna, ska det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen

för medlemmarna från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman.

En kopia av förslaget ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas

med post till de medlemmar som begär det och som uppger sin adress. I vilka

fall handlingar får skickas med elektroniska hjälpmedel anges i 1 kap. 16 §.

Fel i kallelse
25 §
Om en bestämmelse i denna lag eller stadgarna som rör kallelsen till

en föreningsstämma eller tillhandahållande av handlingar inte har följts i

något ärende, får föreningsstämman inte besluta i ärendet utan samtycke av

alla medlemmar som berörs av felet. Föreningsstämman får dock även utan

sådant samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om

ärendet enligt lag eller stadgarna ska tas upp vid föreningsstämman eller om

det omedelbart föranleds av ett annat ärende som ska avgöras. Den får också

besluta att en extra föreningsstämma ska sammankallas för att behandla

ärendet.

Föreningsstämmans öppnande
26 §
Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som

styrelsen har utsett. Om det i stadgarna har bestämts vem som ska öppna

föreningsstämman eller vara dess ordförande, öppnas dock föreningsstäm-

man av honom eller henne.

2018:672

background image

16

SFS

Röstlängd
27 §
Vid föreningsstämman ska det upprättas en förteckning över närva-

rande medlemmar, ombud och biträden, om det behövs (röstlängd). En

medlem som har poströstat ska anses som närvarande. I röstlängden ska det

lämnas uppgifter om det antal röster som medlemmarna har, om medlem-

marna har olika antal röster.

Röstlängden ska upprättas av föreningsstämmans ordförande, om han

eller hon har valts av föreningsstämman utan omröstning. I annat fall ska

röstlängden upprättas av den som har öppnat föreningsstämman. Röstläng-

den ska godkännas av föreningsstämman. Den gäller till dess att förenings-

stämman beslutar att ändra den.

Om föreningsstämman skjuts upp till en senare dag än närmast följande

vardag, ska en ny röstlängd upprättas om det behövs.

Hur föreningsstämmans ordförande utses
28 §
Ordföranden vid föreningsstämman ska utses av föreningsstämman,

om inte något annat har bestämts i stadgarna.

Styrelsens och den verkställande direktörens upplysningsplikt
Vilka upplysningar som ska lämn