SFS 2018:673 Lag om införande av lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

SFS2018-673.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om införande av lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Tidpunkt för ikraftträdande
1 §
Lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och denna lag träder i

kraft den 1 juli 2018.

Lagarnas giltighet för redan bildade ekonomiska föreningar
2 §
Lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och denna lag gäller,

med de undantag som anges i denna lag, även för de ekonomiska föreningar

som har bildats före den 1 juli 2018.

Lagar som upphävs
3 §
Genom denna lag upphävs

1. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, och

2. lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska

föreningar.

De upphävda lagarna gäller dock fortfarande enligt vad som anges i denna

lag.

Registrering
4 §
Den upphävda lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller

fortfarande för registrering av ekonomiska föreningar som har bildats före

den 1 juli 2018.

Räkenskapsår
5 §
För en ekonomisk förening som har bildats före den 1 januari 1988 och

som inte senast vid den tidpunkten i sina stadgar hade bestämt vilken tid som

föreningens räkenskapsår ska omfatta, gäller inte 3 kap. 1 § första stycket 8

lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. I en sådan förening ska

kalenderåret vara räkenskapsår.

Första stycket gäller inte om föreningen efter den 1 januari 1988 har tagit

in bestämmelser om räkenskapsår i sina stadgar.

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

SFS 2018:673

Publicerad

den 7 juni 2018

background image

2

SFS

Särskilda inträdesavgifter
6 §
En ekonomisk förening som har bildats före den 1 juli 2018 och som

före det datumet utan stöd i stadgarna har tagit ut sådana särskilda inträdes-

avgifter av sina medlemmar som avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar, får fortsätta att göra det utan stöd i

stadgarna till utgången av juni 2020.

Ansökan om medlemskap efter förvärv av en avliden medlems andel
7 §
Om en ekonomisk förening vid utgången av juni 2018 har en stadge-

bestämmelse som innebär att en förvärvare av en avliden medlems andel har

mer än sex månader på sig att efter dödsfallet ansöka om medlemskap i

föreningen, ska den bestämmelsen fortfarande gälla i fråga om dödsfall som

inträffar före ikraftträdandet av lagen (2018:672) om ekonomiska för-

eningar.

Stadgar
8 §
Om en ekonomisk förenings stadgar efter utgången av juni 2018 strider

mot lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, ska styrelsen till en för-

eningsstämma som hålls senast den 30 juni 2020 lägga fram förslag till nöd-

vändiga ändringar av stadgarna.

Medlemsförteckning
9 §
Bestämmelsen i 5 kap. 3 § 3 lagen (2018:672) om ekonomiska för-

eningar om att medlemsförteckningen ska innehålla en uppgift om tid-

punkten för medlemmens inträde i föreningen gäller inte om medlemmen

har förts in i medlemsförteckningen före den 1 juli 2016.

Stämmoprotokoll
10 §
Den upphävda lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller

fortfarande för undertecknande och justering av ett stämmoprotokoll som

avser en föreningsstämma som har hållits före den 1 juli 2018.

Registrering och verkställande av ett stämmobeslut
11 §
Vid registrering och verkställande av ett föreningsstämmobeslut som

har fattats före utgången av juni 2018 och vid talan mot ett sådant beslut

gäller den upphävda lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar eller mot-

svarande äldre bestämmelser.

Utseende av en ersättare för en styrelseledamot
12 §
En ansökan om att en ersättare ska utses för en styrelseledamot ska

handläggas enligt den upphävda lagen (1987:667) om ekonomiska för-

eningar, om ansökan har kommit in till tingsrätten före den 1 juli 2018.

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöter
13 §
Den upphävda lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller

fortfarande för en föreningsstämmas beslut om arvode eller annan ersättning

till styrelseledamöter som fattas senast den 30 juni 2020. Om ett sådant

beslut strider mot 7 kap. 26 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,

gäller det längst till och med den 30 juni 2021.

2018:673

background image

3

SFS

Anmälan om styrelseordförande
14 §
I fråga om en styrelseordförande som har utsetts före den 1 juli 2018

gäller inte 7 kap. 44 § första stycket 2 lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar förrän föreningen anmäler en ändring av något annat förhållande

som avses i den punkten. En anmälan om styrelseordförande ska dock alltid

göras före utgången av 2019.

En ställföreträdares aktieinnehav
15 §
Om en styrelseledamot eller en verkställande direktör vid ikraft-

trädandet har ett sådant aktieinnehav som omfattas av 7 kap. 46 § lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar, ska han eller hon anmäla det till

styrelsen i samband med en anmälan om förändringar i aktieinnehavet enligt

den nämnda paragrafen, dock senast vid utgången av 2018.

Revisorns mandattid
16 §
En revisor i en ekonomisk förening som vid utgången av juni 2018 är

utsedd för en viss tid får, trots 8 kap. 24 § första stycket lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar, kvarstå som revisor till mandattidens utgång.

Om en förening vid utgången av juni 2018 har en revisor som är utsedd

tills vidare, ska uppdraget upphöra vid slutet av årsstämman 2022.

Erinran från revisorn
17 §
För en erinran från revisorn som har lämnats till styrelsen före den

1 juli 2018 gäller inte 8 kap. 42 § andra stycket lagen (2018:672) om eko-

nomiska föreningar.

Likvidation
18 §
Den upphävda lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller

fortfarande i fråga om förutsättningarna för tvångslikvidation, om grunden

för tvångslikvidation har uppkommit före den 1 juli 2018.

19 § Om en likvidator har utsetts före den 1 juli 2018, ska likvidationen

genomföras enligt den upphävda lagen (1987:667) om ekonomiska för-

eningar.

Firma för äldre ekonomiska föreningar
20 §
I fråga om ekonomiska föreningar som har registrerats enligt lagen

(1951:308) om ekonomiska föreningar eller motsvarande äldre bestäm-

melser gäller fortfarande 5 § lagen (1987:668) om införande av lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar.

Hänvisningar i lagen om understödsföreningar
21 §
De hänvisningar till lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar och

lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som finns i den upphävda

lagen (1972:262) om understödsföreningar och som fortfarande gäller enligt

ikraftträdande- och övergångsbestämmelser i lagen (2010:2044) om in-

förande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska fortfarande gälla.

2018:673

background image

4

SFS

Särskilda bestämmelser för ekonomiska föreningar som har

registrerats före 1953
22 §
Bestämmelserna i 23–27 §§ gäller endast för ekonomiska föreningar

som har registrerats före den 1 januari 1953.

23 § En förening får bestå med oförändrad firma även om föreningen inte

uppfyller villkoren för en ekonomisk förening enligt 1 kap. 4 § första stycket

lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Det som sägs i stadgarna om

föreningens ändamål får ändras endast om ändringen medför att föreningen

uppfyller de nämnda villkoren.

En ändring av firman så att den stämmer överens med 20 kap. 1 § lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar får registreras endast om föreningen

uppfyller de nämnda villkoren.

24 § Om rätten att bli medlem i en förening enligt stadgarna är mer be-

gränsad än det som är tillåtet enligt 4 kap. 1 och 2 §§ lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar, får föreningen fortsätta att tillämpa stadgarna, om

inte en sådan registrering som avses i 23 § andra stycket har gjorts.

25 § Om en årsstämma enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

enligt stadgarna får hållas senare än det som är tillåtet enligt 6 kap. 9 § i den

lagen, får föreningen fortsätta att tillämpa bestämmelsen. Stämman ska dock

alltid hållas inom nio månader från utgången av föregående räkenskapsår.

26 § De särskilda bestämmelserna för föreningar med personligt ansvariga

medlemmar i lagen (1911:55 s. 1) om ekonomiska föreningar ska fortfaran-

de gälla för sådana föreningar som består den 1 juli 2018 och vars medlem-

mar då har personligt ansvar.

27 § Om en förenings stadgar saknar bestämmelser om hur föreningens

tillgångar ska fördelas när den upplöses, ska bestämmelserna om detta i

lagen (1911:55 s. 1) om ekonomiska föreningar gälla.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

HELÉNE FRITZON

(Justitiedepartementet)

2018:673