SFS 2018:675 Förordning om miljökompensation för godstransporter på järnväg

SFS2018-675.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om miljökompensation för godstransporter på järnväg
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
För att stärka järnvägens konkurrenskraft och bidra till en över-

flyttning av godstransporter från väg till järnväg får Trafikverket, om det

finns medel för ändamålet och i enlighet med bestämmelserna i denna

förordning, ge miljökompensation för godstransporter som utförs på järnväg

i Sverige.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regerings-

formen.

Mottagare, fördelningsgrunder och villkor
3 §
Miljökompensation får ges till fysiska eller juridiska personer som

enligt 5 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) har rätt att utföra eller organisera

trafik på svenska järnvägsnät.

4 § Miljökompensation ges som bidrag för redan utfört godstransport-

arbete på svenska järnvägsnät.

5 § Miljökompensation ges till en mottagare för dennes andel av det totala

utförda transportarbetet på järnväg som samtliga stödberättigade har

redovisat till Trafikverket enligt 8 § för en viss angiven period. Transport-

arbete beräknas som mängden av transporterat gods mätt i ton multiplicerat

med sträckan i kilometer som godset transporterats i Sverige.

6 § Miljökompensation får aldrig, enskilt eller tillsammans med annat

statligt stöd, ges med ett belopp som överskrider det gränsvärde som framgår

av punkt 107 b i Europeiska kommissionens meddelande Gemenskapens

riktlinjer för statligt stöd till järnvägsföretag (2008/C 184/07).

7 § För att syftet med miljökompensation enligt 1 § ska uppnås, ska

beviljad kompensation avspeglas i det pris som köparen av godstransport-

tjänsten betalar.

Ansökningsförfarandet
8 §
En ansökan om miljökompensation ska för varje kalenderhalvår ges in

till Trafikverket som prövar ansökan. Ansökan ska innehålla de uppgifter

SFS 2018:675

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

SFS

2

som Trafikverket bestämmer. Den som undertecknar ansökan ska försäkra

riktigheten av de uppgifter som lämnas.

9 § Ansökan om miljökompensation för kalenderhalvåret 1 januari–30 juni

ska ha kommit in till Trafikverket senast den 15 augusti samma år och

ansökan om miljökompensation för kalenderhalvåret 1 juli–31 december ska

ha kommit in till Trafikverket senast den 15 februari året därpå.

Om sökanden visar att ansökan inte har kunnat lämnas in inom den

angivna tiden på grund av synnerliga skäl, får ansökan tas upp även om den

har kommit in senare.

10 § Den som ansöker om miljökompensation är skyldig att på begäran av

Trafikverket lämna de uppgifter som behövs för prövningen av frågan om

miljökompensation. Ansökan får avslås om sökanden inte har lämnat de

begärda uppgifterna.

11 § En ansökan om miljökompensation får inte beviljas en sökande som

har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten

eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Hinder mot utbetalning
12 §
Miljökompensation får inte betalas ut till den som är föremål för

betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som

förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

13 § Trafikverket får besluta att miljökompensation helt eller delvis inte

ska betalas ut om

1. mottagaren har fått miljökompensation genom att lämna oriktiga eller

ofullständiga uppgifter och på så sätt förorsakat att kompensationen har

bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller

2. miljökompensation av något annat skäl har beslutats felaktigt eller med

för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.

Återbetalning
14 §
Den som har mottagit miljökompensation är återbetalningsskyldig

om det finns grund för det enligt 13 §. Trafikverket får i dessa fall helt eller

delvis kräva tillbaka miljökompensationen tillsammans med ränta enligt

räntelagen (1975:635).

Om ett belopp som har krävts tillbaka med stöd av första stycket inte

betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen tas ut på beloppet.

Om det finns särskilda skäl får dock Trafikverket besluta att helt eller delvis

befria den betalningsskyldige från kravet på ränta.

Uppföljning
15 §
Trafikverket ska före utgången av 2020 följa upp att syftet med

miljökompensationen tillgodoses.

Den som beviljats miljökompensation är skyldig att på begäran av

Trafikverket lämna de uppgifter som behövs för uppföljningen.

Rapporteringsskyldighet m.m.
16 §
Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring

finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens

2018:675

background image

SFS

3

statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska

unionens statsstödsregler.

Bemyndigande
17 §
Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna

förordning.

Överklagande
18 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12

och 13 §§ får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

2. Miljökompensation lämnas dock för tid från och med den 1 januari

2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

2018:675