SFS 2018:676 Lag om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet

SFS2018-676.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om restriktioner vid statsråds och statssekreterares

övergång til annan än statlig verksamhet
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde
1 §
Denna lag gäller för personer som innehar eller har avslutat ett uppdrag

som statsråd eller en anställning som statssekreterare.

Aktsamhetsbestämmelse
2 §
Den som omfattas av denna lag ska i samband med en övergång till

och vid utövandet av ett nytt uppdrag eller en ny anställning, eller i samband

med etablering av näringsverksamhet, alltid sträva efter att agera på ett

sådant sätt att det inte uppstår någon risk för ekonomisk skada för staten

eller otillbörlig fördel för någon enskild eller för att allmänhetens förtroende

för staten skadas.

Anmälningsskyldighet m.m.
3 §
Innan en person som omfattas av denna lag börjar ett nytt uppdrag eller

en ny anställning i annan än statlig verksamhet, eller etablerar närings-

verksamhet, ska personen anmäla detta till Nämnden för prövning av stats-

råds och statssekreterares övergångsrestriktioner. Detta gäller dock inte

sådana uppdrag som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) eller

partipolitiska uppdrag.

Anmälningsskyldigheten gäller ett uppdrag, en anställning eller en

näringsverksamhet som ska påbörjas eller etableras inom tolv månader efter

det att statsrådet eller statssekreteraren avslutat sitt uppdrag eller sin

anställning. Om det under den angivna perioden sker en betydande för-

ändring av innehållet i uppdraget, anställningen eller näringsverksamheten,

ska en ny anmälan göras.

Ytterligare bestämmelser om nämnden finns i riksdagsordningen och i

lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds

och statssekreterares övergångsrestriktioner.

Övergångsrestriktioner
4 §
Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångs-

restriktioner får för en person som är eller har varit statsråd eller statssekre-

terare och som avser att efter avslutat uppdrag som statsråd eller anställning

1

Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305.

SFS 2018:676

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS 2018:676

som statssekreterare börja ett nytt uppdrag eller en ny anställning i annan än

statlig verksamhet, eller etablera näringsverksamhet, meddela en övergångs-

restriktion i form av karens eller ämnesrestriktion. Karens och ämnes-

restriktion får kombineras.

Med karens avses i denna lag att en person inte får påbörja ett nytt uppdrag

eller en ny anställning i annan än statlig verksamhet, etablera närings-

verksamhet eller ha kontakter av annat än praktisk natur med den framtida

uppdragsgivaren eller arbetsgivaren.

Med ämnesrestriktion avses i denna lag att en person inom ramen för ett

nytt uppdrag, en ny anställning eller en ny näringsverksamhet, inte får

befatta sig med vissa särskilt angivna frågor eller områden.

Kriterier vid beslut om övergångsrestriktion
5 §
En övergångsrestriktion ska meddelas om en person inom ramen för

sitt uppdrag respektive sin anställning har förvärvat sådan information eller

kunskap som gör att det, om personen påbörjar ett visst nytt uppdrag eller

en viss ny anställning i annan än statlig verksamhet eller etablerar viss

näringsverksamhet, finns en risk för

ekonomisk skada för staten,

otillbörlig fördel för någon enskild, eller

att allmänhetens förtroende för staten skadas.

Om risken för skada eller otillbörlig fördel kan undvikas med såväl karens

som ämnesrestriktion ska nämnden välja den senare restriktionen.

Restriktionstiden
6 §
Vid bestämningen av den tid under vilken en övergångsrestriktion ska

gälla, ska hänsyn tas till hur lång tid som den information eller kunskap som

personen förvärvat i samband med sitt uppdrag eller anställning kan orsaka

en risk för sådan skada eller otillbörlig fördel som avses i 5 §.

En övergångsrestriktion får gälla upp till tolv månader efter det att stats-

rådet eller statssekreteraren avslutat sitt uppdrag respektive sin anställning.

Krav på anmälan
7 §
Anmälan enligt 3 § ska göras på det sätt som Nämnden för prövning

av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner bestämmer.

Anmälaren ska lämna de uppgifter till nämnden som denna behöver för

sin prövning.

Nämnden har rätt att hämta in uppgifter även från någon annan än

anmälaren. Dessförinnan ska dock anmälaren ges möjlighet att själv kom-

plettera sin anmälan med de efterfrågade uppgifterna.

Nämndens prövning
8 §
Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångs-

restriktioner ska inom tre veckor från det att en fullständig anmälan kommit

in till nämnden pröva om det finns skäl att meddela en övergångsrestriktion

enligt 4 §.

Om nämnden meddelar en övergångsrestriktion ska nämnden även

besluta om ersättning enligt 10 §.

9 § Innan den i 8 § första stycket angivna tiden har löpt ut, eller nämnden

dessförinnan beslutat att inte meddela någon övergångsrestriktion, får

background image

3

SFS 2018:676

varken något uppdrag eller anställning i annan än statlig verksamhet på-

börjas eller näringsverksamhet etableras.

Under samma tid får inte heller ett tidigare statsråd eller en tidigare

statssekreterare utföra sådana uppgifter eller sådan verksamhet som avses i

3 § andra stycket andra meningen.

Ersättning
10 §
Ett tidigare statsråd eller en tidigare statssekreterare som inte har rätt

till avgångsersättning respektive avgångsvederlag, har rätt till ersättning

under den tid som en övergångsrestriktion gäller, om personen till följd av

restriktionen inte kan tillträda det nya uppdraget eller den nya anställningen

eller etablera näringsverksamhet under denna tid.

Ersättningens storlek ska motsvara det belopp som personen fick i arvode

eller lön vid avgången. För ett tidigare statsråd ska ersättningen minskas i

enlighet med vad som gäller för ett statsråds avgångsersättning. För en

tidigare statssekreterare ska ersättningen minskas i enlighet med vad som

gäller för en statssekreterares avgångsvederlag.

Omprövning
11 §
Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångs-

restriktioner ska ompröva ett beslut som fattats enligt denna lag på begäran

av den person som beslutet avser. Omprövningen ska ske inom tre veckor

från det att en fullständig anmälan med begäran om omprövning har kommit

in.

Överklagande
12 §
Nämndens beslut enligt denna lag får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2. Lagen tillämpas första gången på den som innehar ett uppdrag som

statsråd eller en anställning som statssekreterare när lagen träder i kraft.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

ARDALAN SHEKARABI

(Finansdepartementet)