SFS 2018:677 Lag med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

SFS2018-677.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds

och statssekreterares övergångsrestriktioner
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Uppgifter m.m.
1 §
Bestämmelser om uppgifter för Nämnden för prövning av statsråds

och statssekreterares övergångsrestriktioner finns i lagen (2018:676) om

restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig

verksamhet.

Nämnden är en myndighet under riksdagen.

Ledning
2 §
Myndigheten leds av en nämnd.

Sammansättning
3 §
Enligt 13 kap. 14 a § riksdagsordningen består nämnden av en ord-

förande och fyra övriga ledamöter.

Ledningens ansvar
4 §
Nämnden ansvarar för verksamheten, om inte annat följer av

bestämmelser i lag.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande

rätt, att resultatet redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att

nämnden hushållar väl med statens medel.

Arbetsordning
5 §
Nämnden ska besluta om en arbetsordning och i den meddela de

närmare föreskrifter som behövs om

1. nämndens organisation,

2. arbetsfördelning,

3. delegering av beslutanderätt,

4. handläggning av ärenden, och

5. formerna i övrigt för verksamheten.

Delegering
6 §
Nämnden får i arbetsordningen eller genom särskilda beslut lämna

över rätten att fatta beslut eller vidta åtgärder (delegering).

1

Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305.

SFS 2018:677

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS 2018:677

Delegering till ordföranden, ersättaren för ordföranden, sekreteraren eller

någon hos en myndighet som utför kansligöromål för nämnden får avse att

1. vidta åtgärder och fatta beslut för att bereda ett ärende, och

2. avgöra andra ärenden än de som avses i 1 och 5 §§, om ärendena är av

det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

Delegering till ordföranden eller ersättaren för ordföranden får avse att

besluta om avskrivning av ärenden efter återkallelse. Sådana beslut ska

anmälas för nämnden vid nästa sammanträde.

Delegering till den som utför kansligöromål för nämnden får avse att ta

emot och registrera allmänna handlingar samt pröva frågor om utlämnande

av allmänna handlingar eller frågor som uppkommer med anledning av

överklaganden av nämndens beslut i sådana frågor.

Ärendenas handläggning
7 §
Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller ersättaren för

ordföranden.

Nämnden är beslutsför när ordföranden eller ersättaren för ordföranden

och två övriga ledamöter deltar.

Vid ärenden av enkel beskaffenhet är nämnden beslutsför när ordföranden

eller ersättaren för ordföranden deltar.

8 § Nämnden får anlita experter eller annan särskild hjälp som behövs för

att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter.

9 § Nämnden får i arbetsordningen föreskriva att ärenden får avgöras

genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna.

10 § Om nämnden fattar ett beslut som innebär att medel på ett anslag tas

i anspråk, ska nämnden genast underrätta den myndighet som anvisats

anslaget om beslutet.

Årlig verksamhetsredogörelse
11 §
Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en

redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Organisation
12 §
Nämnden har en sekreterare som utses av nämnden.

Ersättningsfrågor
13 §
Bestämmelser om arvode till ordföranden och andra ledamöter i

nämnden finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom

riksdagen, dess myndigheter och organ.

Nämnden beslutar om arvode till sekreteraren och andra som tjänstgör hos

nämnden.

14 § För resor som ledamöter, sekreterare och andra som tjänstgör hos

nämnden gör i sitt uppdrag ska Riksdagsförvaltningen betala resekostnads-

ersättning och traktamente enligt de bestämmelser som gäller för arbets-

tagare vid Riksdagsförvaltningen.

background image

3

SFS 2018:677

Överklagande
15 §
I 12 § lagen (2018:676) om restriktioner vid statsråds och stats-

sekreterares övergång till annan än statlig verksamhet finns bestämmelser

om överklagande av nämndens beslut om övergångsrestriktioner.

Bestämmelser om överklagande av beslut som rör utlämnande av hand-

lingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om överklagande av admi-

nistrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

HELÉNE FRITZON

(Justitiedepartementet)