SFS 2018:678 Lag om ändring i riksdagsordningen

SFS2018-678.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i riksdagsordningen
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i riksdagsordningen ska föras in

en ny paragraf, 13 kap. 14 a §, en ny tilläggsbestämmelse, 13.14 a.1, och

närmast före 13 kap. 14 a § och tilläggsbestämmelse 13.14 a.1 nya rubriker

av följande lydelse.

13 kap.
Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares

övergångsrestriktioner
14 a §
Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares över-

gångsrestriktioner består av en ordförande och fyra andra ledamöter, varav

en ska vara ordförandens ersättare. De väljs var för sig av riksdagen året före

ett ordinarie val till riksdagen för tiden till dess att ett nytt val till nämnden

har ägt rum. Suppleanter ska inte utses.

Ordföranden och hans eller hennes ersättare ska vara eller ha varit

ordinarie domare. Minst en av de övriga ledamöterna ska ha varit statsråd,

och minst en av dem ska ha varit statssekreterare.

Beredning av val till Nämnden för prövning av statsråds och stats-

sekreterares övergångsrestriktioner

Tilläggsbestämmelse

13.14 a.1

Konstitutionsutskottet ska bereda val av ledamöter till Nämnden för

prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2. I stället för vad som anges i 13 kap. 14 a § första stycket andra meningen

sker val av ledamöter första gången 2018.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

HEL�0NE FRITZON

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305.

SFS 2018:678

Publicerad

den 8 juni 2018