SFS 2018:679 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

SFS2018-679.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för

uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 a § lagen (1989:185) om arvoden

m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska ha

följande lydelse.

1 a §2 Årsarvode ska betalas för uppdrag hos riksdagens nämndmyndig-

heter enligt följande.

Organ/befattning

Årsarvode i procent av månads-

arvode som riksdagsledamot

1. Valprövningsnämnden

Ordförande:

2. Riksdagens överklagandenämnd

Ordförande:

3. Nämnden för lön till riksdagens

ombudsmän och riksrevisorerna

Ordförande:

Ledamot:

4. Statsrådsarvodesnämnden

Ordförande:

Ledamot:

5. Nämnden för prövning av statsråds

och statssekreterares övergångs-

restriktioner

Ordförande:

Ledamot:

6. Partibidragsnämnden

Ordförande:

Ledamot:

118

52

75

50

72

50

90

70

70

45

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1

Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305.

2

Senaste lydelse 2013:354.

SFS 2018:679

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS 2018:679

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Mathias Säfsten

(Justitiedepartementet)