SFS 2018:680 Lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

SFS2018-680.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av

administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och

riksdagens myndigheter
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1989:186) om över-

klagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens

myndigheter ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag gäller överklagande av beslut av

a) Riksdagsförvaltningen

b) Riksbanken

c) Riksdagens ombudsmän

d) Riksrevisionen.

Bestämmelserna i 4 och 7 §§ ska även tillämpas i fråga om överklagande

av beslut av

a) Riksdagens arvodesnämnd

b) Statsrådsarvodesnämnden

c) Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångs-

restriktioner

d) Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

e) Riksdagens överklagandenämnd

f) Valprövningsnämnden

g) Riksdagens ansvarsnämnd och

h) Partibidragsnämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Mathias Säfsten

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305.

2

Senaste lydelse 2013:355.

SFS 2018:680

Publicerad

den 8 juni 2018