SFS 2018:681 Lag om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.

SFS2018-681.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden

m.m.
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1991:359) om arvoden

till statsråden m.m.2 ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 a § Om statsministern medger ett statsråd hel eller delvis frånvaro för att

ta hand om sitt barn, ska avdrag göras på statsrådets arvode. Avdrag ska

göras med 10 procent av arvodet per dag för var och en av de dagar som

statsrådet är helt eller delvis frånvarande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305.

2

Lagen omtryckt 1991:832.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:832.

SFS 2018:681

Publicerad

den 8 juni 2018